JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.08. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.08. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.08.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

 

JU MUZIČKA ŠKOLA “SAVO BALABAN”

PRIJEDOR

tel.: 052/240-090 ili 052/240-091

 

 

Na osnovu Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18), člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“„Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12), direktor škole objavljuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Profesor sociologije, demokratije i ljudskih prava, kultura religija      - profesor filozofije - VII stepen stručne spreme - 5 časova sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

 

Opšti uslovi:

1)      1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje

uvjerenjem o državljanstvu,

 2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 (2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 (3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 (4) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 (5) Pravo učešća na konkursu imaju i  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 (6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 05.09.2019. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

         

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

 (7) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se ne vraćaju.

 

 Neblagovremene i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu:

JU Muzička škola “Savo Balaban”

Branislava Nušića br. 9

79 101 Prijedor

***

 

JU UGOSTITELjSKO-EKONOMSKA ŠKOLA PRIJEDOR

Ul. Vuka Karadžića br. 16

Prijedor

 

Na osnovu člana 106. i 132. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), direktor škole raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Pedagog, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u obrazovno-vaspitnom procesu .......................................................... 1 izvršilac.

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 1/16, 66/18), kao i uslove iz člana 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, br. 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Sl. glasnik RS”, br. 24/19).

 

Potrebna dokumentacija

 

 Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

 

 I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1)      Da je državljanin Republike Srpske - BiH - uvjerenjem o državljanstvu,

2)      Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3)      Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5)      Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.

6)      Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU Ugostiteljsko-ekonomska škola, ul. Vuka Karadžića 16, 79101 Prijedor, sa naznakom “za konkurs” i napomenom “ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana 03.10.2019. godine sa početkom u 09.30 časova.

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana 03.10.2019. godine sa početkom u 11 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

 

JU OSNOVNA ŠKOLA “KOZARAC”

Maršala Tita bb

79202 Kozarac

Tel/faks: 052/346-042

 

 

Na osnovu člana 113, 114 i 123. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) direktor škole raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

 1. nastavnik ili profesor razredne nastave,  izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine

2. voditelj produženog boravka -  izvršilac, puno radno vrijeme, o 30.06.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu - (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 , 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19).

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 5 i 6 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 ) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju i testiranje će se održati dana 03.09.2019. godine (utorak) u 13 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19)

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom “za konkurs”, dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola”Kozarac”, ulica Maršala Tita bb,

79 202 Kozarac

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

***

JU “MAŠINSKA ŠKOLA” PRIJEDOR

Nikole Pašića br. 4.

Tel.-faks: 052/242-871, tel. 052/242-870,

i-mejl: ss30@skolers.org

 

Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18) direktor JU Mašinske škole Prijedor, raspisuje

 

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke ........................... na 9 časova, do 31.8.2020. godine sa radnim iskustvom ........... 1 izvršilac

2. Vjeroučitelj islamske vjeronauke .................................. na 2 časa do 31.8.2020. godine sa radnim iskustvom .............1 izvršilac

3. Vjeroučitelj katoličke vjeronauke ................................. na 1 čas do 31.8.2020. god. sa radnim iskustvom ........... 1 izvršilac

 

 

          Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj: 1/16. i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, da imaju završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti, te Pravilnikom o vrati stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i sredim stručnim školama.

 

 Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, br. 41/18) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Sl. glasnik RS”, br. 24/19).

          Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni priložiti originalne ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedeća dokumenta:

 

1.       Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

3.       Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);

4.       Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje iz ovog stava škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz ovog stava škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

7.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

8.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

10.     Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

11.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

13.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima se neće vraćati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 30.8.2019. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU “Mašinska škola” Prijedor, Nikole Pašića br. 4.

***

JU UGOSTITELjSKO-EKONOMSKA ŠKOLA PRIJEDOR

Ul. Vuka Karadžića br. 16

79101 Prijedor

                  

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), člana 3. stav 1- 4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 108/09 i 118/09) i Odluke školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa, Školski odbor raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU UGOSTITELjSKO-EKONOMSKA ŠKOLA PRIJEDOR

 

I - Predmet

Školski odbor JU Ugostiteljko-ekonomska škola Prijedor, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Ugostiteljko-ekonomska škola Prijedor.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

 

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin RS, odnosno BiH

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

2. Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

VI - Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

 

VII - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:

1. Potpisanu prijavu sa biografijom sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. Potvrda, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

8. Uvjerenje, odnosno potvrda da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

9. Prijedlog programa rada za mandatni period,

10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata,

11. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

12. Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

         

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

 

VIII - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU Ugostiteljko-ekonomska škola Prijedor, ul. Vuka Karadžića br. 16, 79101 Prijedor sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora”- “ne otvarati”. Na poleđini koverte navesti ime prezime i adresu stanovanja kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

IX - Napomene

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke od resornog ministra.

***

 

JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR”, PRIJEDOR

Nikole Pašića 4,

Tel.: 052-211-262

i-mejl: ss33@skolers.org

 

 

 

ISPRAVKA KONKURSA

 

 Ispravlja se konkurs broj 942/19 objavljen dana 14.08.2019. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” u dijelu koji se odnosi na radna mjesta pod rednim brojevima 2. i 3. i sada glasi:

 

 2. Profesor kulture religija - 5 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

 3. Profesor sociologije i etike - 6 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

 Poništava se dio konkursa broj 942/19 objavljen dana 14.08.2019. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem 7. i to:

7. Profesor vježbi stručnih predmeta zdravstvene struke - diplomirana medicinska sestra, viša medicinska sestra-tehničar - 22 časa 1 izvršilac, pripravnik, na neodređeno vrijeme.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana