JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.04.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***********************

 "BOSNAMONTAŽA" AD PRIJEDOR   

KONKURS

za  prijem radnika

"Bosnamontaža" a.d. Prijedor  prima u radni odnos  radnike sljedećih zanimanja

- Mašinski tehničari

- Zavarivači

- Bravari

- Cjevari

- NK radnici

kao i lica drugih zanimanja mašinske ili druge struke,  koja imaju želju da nauče pomenute poslove ili eventualno iskustva i sklonosti za navedene poslove.

Oglas je otvoren do prijave dovoljnog broja kandidata za navedena zanimanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 052/232-680 ili na e-mail adresu: [email protected] .

***

 JU OŠ "SVETI SAVA" KOZARSKA DUBICA

 Dositejeva bb

 79240 Kozarska Dubica

 

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

 

1. Nastavnik za nastavni predmet matematika -  16 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .............................................................. 1 izvršilac.

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjava kandidat  predviđeni su Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  propisana je vrsta stručne spreme  i koja lica mogu da budu angažovana na navedena radna mjesta, odnosno koje uslove kandidat treba da ispunjava u pogledu stručne spreme.  

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili kopijom  lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz  tačke 4) i  5)  opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službeni putem,  prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka (tačka 6) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa, potrebno je dostaviti  i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem  u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

 

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su  dužni dostaviti ovjerene kopije svih  traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za radno mjesto po raspisanom  konkursu će se obaviti dana  10.5.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u  12  časova u prostorijama škole, nakon čega  će se obaviti i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove po raspisanom konkursu biće objavljeni na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua i testiranja.                 

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu "Glas Srpske".

Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra i obavezna upotreba zaštitnih maski.

***

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU

 ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6

79101 Prijedor

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I - Naziv i opis radnog mjesta    

 

1. Daktilograf  ……………….. 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme

      

2. Spremačica ............................ 1 (jedan) izvršilac na  neodređeno vrijeme

 

3. Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima - jedan (1) izvršilac na  neodređeno vrijeme

II - Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati:

- da je državljanin BiH ili RS

- da je stariji  od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

III - Posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena upravna, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

Završena osmogodišnja škola

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

SSS, završena srednja škola društvenog smjera u četvorogodišnjem trajanju, IV stepen, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

IV - Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diplomu o završenoj stručnoj spremi (za radno mjesto pod rednim br. 2 svjedočanstvo o završenom osnovnom vaspitanju i obrazovanju),

- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu (samo za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 3 ),

- ličnu kartu ili pasoš,

     Izabrani kandidati dostavljaju u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.

     Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju koji sprovodi Komisija za izbor, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pismenim ili u slučaju većeg broja prijava putem kontakt telefona kandidata.

      Rok za podnošenje prijava je  15  dana od  dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

  Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "za konkurs" ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

***

 JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ"

Kozarska Dubica

Đakona Avakuma 15  

79240 KOZARSKA DUBICA

JAVNI KONKURS

 za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Školski psiholog - puna norma - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja ................................. 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po Pravilniku o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a što podrazumijeva:

1.  Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog  radnog staža po vrstama posla

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci  ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Pravo učešća na konkurs imaju i  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 177. Zakona.

Uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola  će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene  dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 7.5.2021. godine  sa početkom u  10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu  JU OŠ "Vuk Stefanović Karadžić" Kozarska Dubica, Đakona Avakuma 15,  79240 Kozarska Dubica,  u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom "za konkurs".

 

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra i obavezna upotreba zaštitnih maski.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA"

ul. Dositejeva bb

79240 KOZARSKA DUBICA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Kozarska Dubica

 

I – Predmet

Školski odbor JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla", Kozarska Dubica, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Kozarska Dubica.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III - Mandat

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Mandat direktora traje 4 (četiri)  godine i počinje 23.6.2021. godine.

 

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

 

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem  obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

  - da je državljanin RS, odnosno BiH

 - da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

2. Posebni uslovi:

 - Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome

- Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u školi,

- Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

VI - Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

VII - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni da prilože:

1. Potpisanu prijavu sa biografijom  sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);

5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

7. Potvrda, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

8. Uvjerenje, odnosno potvrda da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše;

9. Prijedlog programa rada za mandatni period:

10.  Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata;

11. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci) :

12. Ovjerenu izjavu da na kandidata ne odnosi član  IDž stav 1. Ustava BiH:

13. Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa;

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije (ovjera ne smije biti  starija od tri mjeseca) i neće se vraćati kandidatima.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti  lično ili  poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla"ul. Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica, sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar"Nikola Tesla"Kozarska Dubica  (NE OTVARATI). Na poleđini koverata navesti ime prezime i adresu stanovanja kandidata.

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

IX – Napomene

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i  spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora  škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa  o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od  dana prijema odluke od resornog ministra.

***

AGENCIJI ZA ISPITIVANjE JAVNOG MNjENjA, PRIZMA ISTRAŽIVANjA,

POTREBNI

honorarni saradnici

 

 za terensko anketiranje građana sa područja regija Banjaluka i Prijedor.

Potrebni su nam anketari iz gradova: Banjaluka, Čelinac, Kotor Varoš, Prnjavor, Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Srbac. Terensko anketiranje se obavlja po principu anketiranja građana od kuće do kuće.

Plaća se po svakoj urađenoj anketi. Cijena ankete je različita u zavisnosti od projekta do projekta. Plaćaju se i troškovi prevoza 0,20 feninga po kilometru.

Ukoliko vama posao ne treba, možda poznajete nekoga kome baš ovakav posao treba?

***

JU CENTAR "SUNCE" PRIJEDOR

 Kralja Aleksandra br. 6

 79101 Prijedor

JAVNI KONKURS

za popunu pražnjenog radnog mjesta

 

1. Defektolog – stručni saradnik, sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, kao lice sa radnim iskustvom u struci u trajanju od najmanje 1 godine i položenim stručnim ispitom za radu u vaspitno- obrazovnom procesu.

 

Za navedeno radno mjesto pod rednim brojem 1. traži se lice sa radnim iskustvom u struci u trajanju od najmanje 1 godine, koje posjeduje položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu radi obavljanja poslova za potrebe poslodavca van prostorija poslodavca JU Centar "Sunce" Prijedor u smislu opisanih poslova kao poslova za obavljanje istih u sjedištu poslodavca, kao i u Kancelariji resurnog centra u Trebinju, gdje će za potrebe poslodavca neposredno obavljati poslove u prostoru JU OŠ "Vuk Karadžić" Trebinje.

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane  članom 104. stav 2. i 3. i članom 105. stav 1.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, članom 102. stav 4. i članom 105. stav 2. tačke 1., 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju .

U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban (uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-  da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja dece ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-   da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

         Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

               Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane Zakonom,  a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci  u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos

- da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,  sve u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

       Prijem radnika će se vršiti u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , i u skladu sa Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

- rezultati ostvareni na intervjuu i testu

-  dužina radnog staža.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

     Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, kao i člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i to:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa

- uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

-    uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje kojim se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

-   uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar "Sunce" Prijedor, 7.5.2021. godine (petak) sa početkom u 10 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar "Sunce" Prijedor.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana