JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

************

******************

OPŠTINA NOVI GRAD

Ul. Petra Kočića br. 2

79220 Novi Grad

JAVNI KONKURS

za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Novi Grad

I - Raspisuje se javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad za:

1. Viši stručni saradnik za mjesne zajednice .................................1 izvršilac.

II - Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III – Posebni uslovi:

I-1. VŠS - društvenog smjera ili prvi ciklus studija društvenog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

IV – Nespojivost:

Kandidat ne može imati nespojivosti propisane u Glavi IV (član 43. do člana 47.) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V - Opis poslova:

Službenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad.

VI – Potrebna dokumentacija:

Kandidat je dužan da priloži:

- prijavu na propisanom obrascu (obrazac broj 1. dostupan na internet stranici

   Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske),

-  izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

- ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,

- dokaz o radnom iskustvu,

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- dokaz o neosuđivanosti,

- dokaz o poznavanju rada na računaru. 

VII - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije prijema u radni odnos.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Načelnik opštine, ulica Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad sa naznakom: “Za javni konkurs za prijem službenika”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku RS”.

 Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku RS”, “Glasu Srpske” i na internet stranici opštine Novi Grad njnjnj.opstina-novigrad.com.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu sprovođenju intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

***

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”, KOZARSKA DUBICA

Đakona Avakuma 15

79240 KOZARSKA DUBICA

                                                          JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica

1.       Direktor škole. ...........................................................................1 izvršilac.

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica.

II - Opis poslova

 

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica se bira na period od 4 (četiri) godine, početak mandata je 12.10.2020. godine

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

3) da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 i 84/19),

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1),

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,

 

morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni       saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci),

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 93. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom i neće biti vraćeni kandidatima.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu škole sa naznakom “Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica.

 

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

SPORTSKO-RIBOLOVNO UDRUŽENjE “NOVI GRAD”

KARAĐORĐA PETROVIĆA 40

79220 Novi Grad

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Radno mjesto; sekretar društva - ribočuvar

Opis poslova:

- Administrativni poslovi SRU Novi Grad

- Ribočuvar

Opšti uslovi:

- Da je državljanin BiH

- Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;

- Srednja stručna sprema

Posebni uslovi:

- Položen ribočuvarski ispit;

- Poznavanje rada na računaru;

- Da zna plivati

- Upravljanje motornim čamcem

- Položen vozački ispit B kategorije

- Poželjno iskustvo na poslovima administrativnog radnika i ribočuvara

Napomene za kandidate:

Rok za dostavu prijava na e-mail novigradsru@gmail.com

ili na adresu Karađorđa Petrovića 40, 79220 Novi Grad osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku RS. Samo kandidati koji uđu u uži krug, biće blagovremeno obaviješteni o datumu testiranja i intervjua. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave. Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog oglasa, neće se uzimati u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana