JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********************

*****************************

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske i Ugovora o grantu IPA 2019 “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH”, glavni okružni javni tužilac raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Naziv radnog mjesta

1. Stručni saradnik ........................................... 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period do 24 mjeseca

Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literature i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužioca.

 

2. Stručni savjetnik ............................................................... 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period do 24 mjeseca

Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikupljanja podataka za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustvo maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni, drugih mjera ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi ili nalogu okružnih tužilaca.

 

3. Tužilački asistent – daktilograf.................................... 1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period do 24 mjeseca

Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

I Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH,

- da je punoljetan,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora

od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini

nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto stručnog saradnika:

- Visoka stručna sprema, pravni fakultet

- Položen pravosudni ispit

- Dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima

- Poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi za radno mjesto stručnog savjetnika:

- Visoka stručna sprema, socijalni pedagog – defektolog, specijalni pedagog – defektolog, socijalni radnik, psiholog,

- Dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

 

Posebni uslovi za radno mjesto IV stepen

- Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- Poznavanje rada na računaru

 

Potrebni dokumenti

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- uvjerenje o državljanstvu;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 mjeseci);

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene vam RS i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ;

- uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;

- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju broj 402 ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo Prijedor, ul. Zanatska br. 20, 79101 Prijedor

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, ZZZ Filijala Prijedor i Web sajtu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju/testiranje.

O datumu i mjestu obavljanja intervju/testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

***

OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

 

Oblast: Pravo i administracija

Rad na: određeno vrijeme do 24 mjeseca (IPA 2019. “Unapređenje rada na predmetima     ratnih zločina u BiH”).

Regija: Prijedor

Otvoreno do: 28.1.2021.

Broj izvršilaca: 2

 

Opis radnog mjesta:

1.       Diplomirani pravnik – 1 izvršilac

 

                   - Opis poslova:            

pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta, vrši analizu pravnih pitanja, pismeno izrađuje nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije-predsjednika vijeća, vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse, obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

 

2.       Daktilograf – 1 izvršilac

obavlja sve poslove na prepisu i sravnjenju materijala i otklanjanju eventualnih grešaka, vrši daktilografske poslove po diktatu, učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama na javnim sjednicama i ročištima, vrši snimanje u sudnici, izrađuje transkripte zapisnika sa glavnog pretresa, dostavlja spise na potpis predsjedniku i članovima vijeća, postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa koji su im dodijeljeni u rad, vrši popis spisa i pričvršćuje priloge za omot spisa metalnim mehanizmom, sravnjava prepisanu poštu i otklanja eventualne greške, popunjava obrasce rješenja o naknadama svjedocima, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda, sudija, sekretara suda i šefa pisarnice.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

          1. Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

 2.      Posebni uslovi::

         

          Za radno mjesto pod brojem 1:

-        VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od najmanje dve godine na pravnim poslovima od završetka fakulteta

 

          Za radno mjesto pod brojem 2:

 - IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska ili gimnazija, poznavanje rada na           računaru i najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:

- lične karte ili pasoša

- diplome o završenoj stručnoj spremi

- dokaz o traženom radnom iskustvu

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

 

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom “Za konkurs” ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj instituciji, odnosno, organu uprave.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

***

JU UGOSTITELjSKO-EKONOMSKA ŠKOLA PRIJEDOR

Ul. Vuka Karadžića br.16

PRIJEDOR

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnika islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 4 časa, s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine.

 Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu , kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Potrebna dokumentacija

Uz obavezno potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1. Da je državljanin RS- BiH - uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.

6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

I Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci,

5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU Ugostiteljsko-ekonomska škola, ul. Vuka Karadžića 16, 79101 Prijedor, sa naznakom “za konkurs” i napomenom “ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana 25.1.2021. godine sa početkom u 9.30 časova.

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana 25.1.2021. godine sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”, PETROVO

Petrovo bb

79 101 PRIJEDOR

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Profesor srpskog jezika - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno radno vrijeme, 50 % norme;

2. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, puna norma;

 

Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ESTS u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 28.1.2021. godine sa početkom u 11.15 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana