JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

****************

JU CENTAR “SUNCE” PRIJEDOR

Kralja Aleksandra br. 6

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Defektolog – diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 30.6.2020. godine ......................................................................................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

 U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos

- da je državljanin RS ili BiH

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos

- da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine u  određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent: defektolog–profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a na osnovu rang-liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

- rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

 

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

 

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Škola će po službenoj dužnosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije za onog kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

     Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar “Sunce” Prijedor, 25.2.2020. godine sa početkom u 12 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar “Sunce” Prijedor.

***

JU OŠ “PETAR MEĆAVA”

Vase Pelagića 2a

79224 KOSTAJNICA

KONKURS

za izbor i prijem radnika

• Nastavnik srpskog jezika i književnosti (14 časova sedmično), na određeno radno vrijeme, sa iskustvom, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2020. godine .............................................................................. 1 izvršilac

         

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunila uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi

  Opšti uslovi su:

          1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

          2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

          3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

          4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava,

          5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

   6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje za izabranog kandidata pod tačkom 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

         

 

 

 Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koji je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili/i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje dana 28.2.2020. (petak) u prostorijama škole sa početkom u 12 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata

i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja

          Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu škole.

***

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

Donji Agići 79228

 

Na osnovu člana 115. stav (7) i stav (8), člana. 134. stav (1) i stav (9) i člana 136. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i člana 16. Pravilnika o radu i postupku izbora i razrješenja članova školskog odbora, Školski odbor JU Osnovne škole “Branko Ćopić” Donji Agići, Novi Grad na 11. sjednici održanoj dana 5.2.2020. godine, donio je:

ODLUKU

o poništenju konkursa broj: 560/19 od 20.12.2019 godine objavljenog dana 25.12.2019. godine putem JU ZZZ RS – Filijala Prijedor

I

Školski odbor je na 11. sjednici održanoj dana 5.2.2020. godine donio jednoglasnu odluku o poništenju konkursa broj: 560/19 od 20.12.2019. godine objavljenog dana 25.12.2019. godine putem JU ZZZ RS – Filijala Prijedor, koji se odnosi na radno mjesto računovođa škole, zbog pogreške u konkursnoj proceduri.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pouka o pravnom lijeku: Odluka školskog odbora je konačna i protiv nje nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti sudski postupak pred nadležnim sudom.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ “RADOST”

Vuka Karadžića 21

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 3 izvršioca, na određeno vrijeme, najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom – do povratka radnika sa bolovanja.

 

Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci),

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

- da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima vaspitača,

- da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju:

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva/staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 26.2.2020. godine u 11 časova.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

JU GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR

Ul. Nikole Pašića br. 6.

79101 Prijedor

 

KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

1. Profesor za nastavni predmet islamska vjeronauka 1 čas, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine

 

• Za radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

• Za radno mjesto za koja se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

• Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.    

• Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

 

         

         

I  Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

II Posebni uslovi

1) Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i članova 2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji kandidati su u obavezi dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Kandidati su u obavezi dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće:

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan je dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

 

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

• Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

• Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 2.3.2020. godine u prostorijama škole.

- Testiranje kandidata će se obaviti u 11 časova

- Intervju sa kandidatima u 12 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i iste postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se ne pojave na  testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

• Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

• Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

• Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti . Na koverti obavezno naznačiti: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor - Komisiji za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše). Prijave se mogu dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte.                                                                                    

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana