JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.10.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.10.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.10.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*****************

*******************

 

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

Pećani bb

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za izbor i prijem nastavnika

1. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac na 5 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac na 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, pripravnik;

3. Nastavnik biologije, 1 izvršilac na 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u struci, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),

- uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (uvjerenje će škola pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu (kandidati pod tačkom 1, 3. i 4. konkursa)

4)      uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje,

7)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 23.10.2019. godine, sa početkom u 9 sati u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

*** 

JU OŠ „JOVAN DUČIĆ”

LAMOVITA,

Lamovita bb, 79 204

 

KONKURS

za popunu slobodnih  radnih mjesta

1.       Voditelj produženog boravka, na određeno radno vrijeme do kraja nastave u školskoj 2019/2020. godini, sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

2.       Nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, 1 izvršilac;

3.       Nastavnik matematike, na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2019/2020. godine , sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, 4 časa redovne nastave sedmično

 

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 3. Uredbe o izmjeni i dopuni uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osovno obrazovanje i vaspitanje .

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojenih sredstava

- Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog program, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br.89/18);

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti u školi u Lamovitoj dana, 24.10.2019. godine sa početkom u 13 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole .

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs” ili lično sekretaru škole.

***                       

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”

PETROVO

79102 PRIJEDOR

 

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac, 8 časova sedmično, pripravnik;

2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, na određeno radno vrijeme, najkasnije do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac, 2 časa sedmično, sa položenim stručnim ispitom;

3. Nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, najkasnije do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS / BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i 

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , koja podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i  stručno zvanje u određenoj oblasti, ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod brojem 2. i 3.,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženo konkursom),

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće postavljene na oglasnoj ploči škole.

Intervjuu i testiranje će biti obavljeno u prostorijama škole dana, 23.10.2019. godine, u 12 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

 

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU OŠ “DRAGAN VUJANOVIĆ”

SVODNA BB

79229 SVODNA             

ODLUKA

o poništenju konkursa

 

        Poništava se konkurs za popunu radnog mjesta sekretar škole, broj: 287/19 od 30.8.2019. godine, objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana, 4.9.2019. godine, zbog tehničkih razloga.

***

 

JU OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”, LjUBIJA

ul. Drage Lukića bb,

79206 LjUBIJA

OGLAS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, na puno radno vrijeme, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .... 1 izvršilac

2 . Nastavnik srpskog jezika, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.8.2020. godine, 8 časova sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. sav (6) Zakona. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

8) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”. Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana, 23.10.2019. godine, u 12 časova u prostorijama škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

***                                                                               

JU OŠ “JOSIF PANČIĆ”, KOZICA

Donja Kozica br. 129, 79263 Oštra Luka

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizike – 6 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme ( do 30.6.2020. godine), pripravnik.

  Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

  Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o

ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

4. Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca;

5.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

7.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje u četvrtak, 24.10.2019. godine, u 9 časova u prostorijama škole i intervju nakon završenog testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na  istom, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu: JU Osnovna škola “Josif Pančić” Kozica, Donja Kozica br. 129, 78204 Bronzani Majdan, sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ “JOSIF PANČIĆ”, KOZICA

Donja Kozica br. 129,

79263 Oštra Luka

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik srpskog jezika - 17 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

            Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

     Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih            uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o

ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1.       Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da ima najmanje 1. godinu radnog iskustva u struci;

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.       Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca;

6.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje u četvrtak, 24.10.2019. godine, u 9 časova u prostorijama škole i intervju nakon završenog testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na  istom, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu: JU Osnovna škola “Josif Pančić” Kozica, Donja Kozica br. 129, 78204 Bronzani Majdan, sa naznakom “za konkurs”.

***

 JU OŠ “SVETI SAVA” KOZARSKA DUBICA

 Dositejeva bb

79204 Kozarska Dubica

                                                                                           

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih  mjesta

1. Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, puna norma časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,  do kraja izvođenja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020 godini .................................................................................................................................... 2 izvršioca;

2. Nastavnik njemačkog jezika, 14 časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2019/2020 godine ................................ ..................................... 1 izvršilac;

3. Nastavnik engleskog jezika, 10 časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, do 30.9.2020. godine .............................................................................................. 1 izvršilac;

4. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 12 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme ................................... 1 izvršilac.

 

       Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava za pozicije 1-4 konkursa :

1. da je državljanin RS, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili kopijom  lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti.

5. uvjerenje iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz stava 1., tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službeni putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka ( tačka 6)) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa , potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o državljanstvu,

4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,

10. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog boraca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS-e, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste  stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Testiranje kandidata koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za sva radna mjesta po raspisanom konkursu će se obaviti dana, 24.10.2019. godine ( četvrtak), sa početkom u 12 časova u prostorijama škole, nakon čega će se obaviti i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove po raspisanom konkursu biće objavljeni na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu “Glas Srpske”.

Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR

Ul. Nikole Pašića br. 6.

 79101 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

1. Profesor za nastavni predmet istorija 2 časa , 1 izvršilac na određeno vrijeme,  do 31.8.2020. godine.

• Za gore navedeno radno mjesto se prima lice – bez radnog iskustva, pripravnik .

 

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

          I  Opšti uslovi su:

 

  1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;

  2) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

  3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

   4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

   5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

   6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

II Posebni uslovi

Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i članova 2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji kandidati su u obavezi dostaviti :

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće:

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan je dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

• Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

•  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana, 22.10.2019. godine  u prostorijama Škole.

-        Testiranje kandidata će se obaviti u 10 časova

-        Intervju sa kandidatima u 11 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i iste postaviti na oglasnu ploču Škole , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se  kandidati neće  posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

•        Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

•        Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

•        Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti . Na koverti obavezno naznačiti - Komisiji  za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše). Prijave se mogu dostaviti  lično na protokol Škole ili putem pošte.

***                                    

JU OŠ “PETAR ŠKUNDRIĆ”, BUDIMLIĆ JAPRA

Budimlić Japra broj:131, opština Oštra Luka

KONKURS

za popunu slobodnog  radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, , sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije.

2.       Voditelj jutarnjeg čuvanja 50% norme (4 sata) 1 izvršilac, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine do 30.6.2020. godine sa radnim iskustvom.

 

 

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojenih sredstava

- Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog program, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br.89/18);

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

9. Na konkurs pod rednim brojem 2 (voditelj jutarnjeg čuvanja) mogu ravnopravno konkurisati nastavnici razredne nastave, predmetne nastave i pedagozi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti u školi u Budimlić Japri dana, 22.10.2019. godine,  sa početkom u 9 časova sa kandidatima pod rednim brojem 1 (razredna nastava), a za kandidate pod rednim brojem 2 u 11 časova (voditelj jutarnjeg čuvanja) koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole .

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola “Petar Škundrić”, 79228 Donji Agići, sa naznakom “Za konkurs”.

***

OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

 ul. Akademika Jovana Raškovića br.6

79101 Prijedor.

KONKURS

Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

Oblast: Pravo

Rad na: određeno vrijeme

Regija: Prijedor

Otvoreno do: 24.10.2019

Broj izvršilaca: 2

Opis radnog mjesta:

Diplomirani pravnik – 2 izvršioca

                   - Opis poslova:

- pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta, vrši analizu pravnih                  pitanja, pismeno izrađuje nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije -                          predsjednika vijeća, vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse,                       obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

          1.       Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili B i H

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

          2.       Posebni uslovi::

- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od najmanje dve godine na pravnim poslovima od završetka fakulteta.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,

- dokaz o traženom radnom iskustvu

- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po završetku konkursa.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabrane kandidate pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom “Za konkurs” ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana