JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

****************

 JU SŠC “ĐURO RADMANOVIĆ”, NOVI GRAD

 Dositeja Obradovića 4, Novi Grad

              

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Na određeno vrijeme:

1.1.    Inženjer mašinstva ili VKV varilac - 12 časova (praktična nastava, zanimanje varilac), pripravnik, na određeno vrijeme - do 31.8.2021. g.

1.2.    Diplomirani inženjer mašinstva - 2 časa (teorijska nastava mašinske struke), pripravnik; na određeno vrijeme - do 31.8.2021. g.

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , člana 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS - BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih ECTS bodova i to: pod tačkom 1.1 najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova ili V stepen; pod tačkom 1.2. najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca .

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji ostvaruje prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, prema sljedećem redoslijedu:

a) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,

b) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,

v) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

 

Ukoliko se na konkurs prijave borci iz više kategorija, prednost ima borac više kategorije, s tim da u okviru iste kategorije, prednost ima borac sa dužim vremenom angažovanja u oružanim snagama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci.

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 25.9.2020. godine (petak) u 10 časova u prostorijama ove škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Đuro Radmanović” Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br. 4. Na koverti obavezno naznačiti Prijava na konkurs (navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše), a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

OPŠTINA NOVI GRAD

Petra Kočića br. 2

79220 NOVI GRAD

 

JAVNI KONKURS

za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Novi Grad

I -  Raspisuje se javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno

      vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad za:

1.       Samostalni stručni saradnik za obračun plata,

 naknada, blagajnu, unos dobavljača i narudžbenica .............1 izvršilac,

2.       Viši stručni saradnik za investicije.        .................1 izvršilac,

3.       Viši stručni saradnik za stambene poslove  .....................1 izvršilac.

 

II– Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS, odnosno BiH,

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6.       da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III – Posebni uslovi:

I-1. VSS – diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru,

I-2. VŠS – društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje godinu dana odnosno devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru,

I-3. VŠS – ekonomista ili pravnik ili prvi ciklus studija ekonomskog ili pravnog smjera sa  najmanje 180 ECTS bodova; najmanje godinu dana  odnosno devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi  i poznavanje rada na računaru.

IV – Nespojivost:

Kandidat ne može imati nespojivosti propisane u Glavi IV (član 43. do člana 47.) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

V - Opis poslova:

Službenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj  upravi opštine Novi Grad.

VI – Potrebna dokumentacija:

Kandidat je dužan priložiti:

- prijavu na propisanom obrascu (obrazac broj 1. dostupan na internet stranici

 Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS),

- uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

- ovjerenu kopiju diplome,

- dokaz o radnom iskustvu,

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima  uprave.

VII - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije prijema u radni odnos.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Načelnik opštine, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad sa naznakom: “Za javni konkurs za prijem službenika”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku RS”, “Glasu Srpske” i na internet stranici opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu sprovođenju intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR” U PRIJEDORU

Nikole Pašića broj 4

79101 PRIJEDOR 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Profesor stručnih predmeta zdravstvene struke - doktor medicine - 2 časa, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine;

2. Profesor njemačkog jezika - 4 časa, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručni ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju  na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem , a ona podrazumijeva:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 2 (profesor njemačkog jezika),

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radno mjesto pod rednim brojem 2 (profesor njemačkog jezika), a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu  o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Uvjerenje pod rednim brojem 2. i 4. iz posebnih uslova treba da dostave kandidati za radno mjesto koje zahtjeva položen stručni ispit za rad u obrazovanju.

Za radna mjesta gdje se traže lica sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu škole, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše) - NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.         

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, će se obaviti dana 24.9.2020. godine (četvrtak) u 11 časova u prostorijama JU “Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene  kandidatima.

Škola će obavijestiti kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana