JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.12.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.12.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.12.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

JU GIMNAZIJA „SVETI SAVA" PRIJEDOR

Nikole Pašića 6

79 101 Prijedor

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem   radnika na upražnjeno radno mjesto

 • Profesor  za nastavni predmet filozofija 20 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva,

 

Za navedeno radno mjesto se traži lice sa položenim stručnim ispitom. Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I  Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

           1) da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem  o državljanstvu;

           2)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom  iz matične knjige rođenih ili  kopijom  lične karte;

          3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem,  koje ne može biti starije od šest  mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

           4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti  Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

         5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

        6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

II Posebni uslovi

Na osnovu člana  104.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, („ Sl. glasnik RS" broj:104/41 , 35 i 92/2020), člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Sl. glasnik RS", broj: 24/19)  i članova  2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji ( Sl. glasnik Republike Srpske, broj: 120/2020 ) kandidati su  u obavezi  dostaviti , uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće: 

 

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je nevedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan  je dostaviti kandidat  koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca .Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 8. Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 10. Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa  će se obaviti   dana 20.12.2022.  godine  u prostorijama Škole.

 • Testiranje kandidata će se obaviti u 10:00  časova
 • Intervju sa kandidatima u 11:00 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  i iste postaviti na oglasnu ploču Škole , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se  kandidati neće  posebno pozivati na testiranje i   intervju.  Ukoliko  se ne pojave na  testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8  dana od dana  javnog objavljivanja  .

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti  u zatvorenoj koverti . Na  prednjoj strani koverte  obavezno  naznačiti: JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor  - Komisiji  za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše) a sa druge strane koverte navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona. Prijave se mogu dostaviti  lično na protokol Škole ili putem pošte.

***

JU OŠ „BRANKO ĆOPIĆ"

DONjI AGIĆI 79228

 

K O N K U R S

za izbor i prijem radnika

 

          1. Nastavnik  likovne kulture - 5 časova - 1 izvršilac  na određeno radno vrijeme,  do 31.08.2023. godine odnosno do kraja školske 2022/23. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

 

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u  osnovnoj školi („Službeni glasnik RSe", broj: 74/18, 26/19).  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove koje se odnose na stepen i vrstu stručne spreme. Za radno mjesto pod rednim brojem dva mogu konkurisati lica navedena u članu 58. stav (4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

          1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

          2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

          3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

          4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

          5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

            6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje za izabranog kandidata pod tačkom 4. i  5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19 ) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

 1)ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u kojoj je navdeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

              2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koji je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko–metodičku grupu predmeta ,

          3.) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

             4.) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

          5.) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja),

          6.) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,

7.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko -invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

          8.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

          9.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili/i  intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju i testiranje dana  26.12.2022. godine u prostorijama Škole sa početkom u 10:00 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima u skladu sa članom  6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Napomena:

          Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu škole, sa naznakom „za konkurs – za popunu upražnjenog radnog  mjesta".                                

                  

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana