JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********************

**********************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

Petog korpusa bb

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Voditelj produženog boravka sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.6.2022. godine ............1 izvršilac

2. Nastavnik muzičke kulture sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, puna nastavna norma ............................................... 1 izvršilac

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 2 časa sedmično .................................................................................. 1 izvršilac

4. Nastavnik hemije - pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna nastavna norma ....................................................................... 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

     Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa  – za radno mjesto pod rednim brojem 1.

     Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

     Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

     Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Da ima uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

  Posebni uslovi:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti ili ekvivalent i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova

2. Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta 1, 2. i 3)

3. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo izabrani kandidat)

     Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg  se jasno vidi:  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu (za radna mjesta 1, 2. i 3)

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

     Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, Prijedor, sa naznakom "za konkurs".

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, obaviće  se  19.10.2021. godine u 9 časova u prostoriji škole,  te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

      Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

JU MUZIČKA ŠKOLA "SAVO BALABAN"

Branislava Nušića br. 9

79 101 PRIJEDOR

KONKURS

za  popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

1. Profesor harmonike – diplomirani muzičar - akordeonista VII stepen stručne spreme – puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  -   na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora  

2. Profesor fizike -   diplomirani fizičar - VII stepen  stručne spreme  –  2 časa sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme  do 30.6.2022. godine

3. Profesor pravoslavne vjeronauke – diplomirani teolog -  VII stepen stručne spreme – 4  časa sedmično  - pripravnik  na određeno vrijeme do  31.8.2022. godine – 2 izvršioca

Opšti  uslovi:

(1)  1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,                                                           

 2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte,

 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i  prilaže  ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem.

  (2)  Uvjerenje  iz  stava 1. tačka 4)  i 5) za izabranog kandidata škola  pribavlja  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

   (3) Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju iz  opštih uslova potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem  u  radni  odnos lica sa radnim  iskustvom i položenim  stručnim  ispitom,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske,  ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 (4) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 (5) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju  ostale uslove  propisane  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 (6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati  21.10.2021. godine sa početkom u  10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju  i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

  (7) Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Neblagovremene  i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".      

Prijave sa potpunom dokumentacijom  dostaviti  lično ili  slati na adresu škole.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

Lamovita bb,

LAMOVITA 79 204

KONKURS

za popunu slobodnih  radnih mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2021/2022. godine, puno radno vrijeme, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom;

2. Nastavnik informatike, 6 časova sedmično, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, pripravnik;

3. Nastavnik matematike, 4 časa sedmično, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do kraja školske 2021/2022. godine, pripravnik;

 

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojenih sredstava

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem

- Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog kandidata (škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi  (za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla; (za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs (za radno mjesto pod brojem 1.) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti u školi u Lamovitoj dana 22.10.2021. godine sa početkom u 11.30 časova sa kandidatima za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. a u 13 časova za radno mjesto pod rednim brojem 3. koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Kandidati koji  se ne pojave na  testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs" ili lično sekretaru škole.

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

ul. Vuka Karadžića bb

79203 OMARSKA                                                                 

KONKURS

za slobodno radno mjesto

 

1.  Profesora razredne nastave,  za rad u PO Srednja Lamovita – 1 izvršilac - pripravnik, na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, a najduže do 31.8.2022. godine.

2. Profesora  srpskog  jezika - 1 izvršilac na 4 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do kraja školske 2021/2022 godine tj. 31.8.2022. godine.

 

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

1. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu

2. da je državljanin RS i BiH

3. da je punoljetan

4. da je radno sposoban

5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.  

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u         

 kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Rodni list ili ovjerenu kopiju lične karte,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesta pod rednim brojem 2;

8. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrane kandidate, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

9. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo na učešće na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 Testiranje kandidata obaviće se za sve kandidate 12.10.2021. godine testiranje u 8 časova, a intervju za profesora razredne nastave u  9 časova,  za profesora  srpskog jezika u 10 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljeno na oglasnoj tabli škole.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole.

***

"GLAS SRPSKI - TRGOVINA" AD  -

BANjALUKA

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Kostajnica – 1 izvršilac

 

Potrebne kvalifikacije:

          - Minimalno  SSS

          - Poželjno radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

          - Poznavanje rada na računaru ("MC office")

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

           - Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

           - Kopiju uvjerenja o državljanstvu

           - Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: posao@minutica.ba .

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 "Glas srpski - Trgovina" a.d - Banjaluka, ul. Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***                

"GLAS SRPSKI - TRGOVINA" AD  -

BANjALUKA

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Kozarska Dubica – 1 izvršilac

 

Potrebne kvalifikacije:

        - Minimalno  SSS

        - Poželjno radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

        - Poznavanje rada na računaru ("MC office")

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

             - Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

             - Kopiju uvjerenja o državljanstvu

             - Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: posao@minutica.ba .

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 "Glas srpski - Trgovina" a.d - Banjaluka, ul. Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ „SVETI SAVA" KOZARSKA DUBICA

 Dositejeva bb

 Kozarska Dubica 79 240

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog  mjesta

1.  Nastavnik razredne nastave, puna norma časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  do povratka radnika sa porodiljskog odsustva ............................ 1 izvršilac.

   Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati  predviđeni su Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  propisana je vrsta stručne spreme i koja lica mogu da budu angažovana na navedena radna mjesta, odnosno koje uslove kandidat treba da ispunjavaju u pogledu stručne spreme. 

 

1. Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili kopijom  lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz  tačke 4. i  5.  opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službeni putem,  prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka (tačka 6. ) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznačenom pozicijom na koju se konkuriše) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa, potrebno je dostaviti  i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem  u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su  dužni dostaviti ovjerene kopije svih  traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za radno mjesto po raspisanom  konkursu će se obaviti dana  20.10.2021. godine (srijeda ) sa početkom u  12  časova u prostorijama škole, nakon čega  će se obaviti i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove po raspisanom konkursu biće objavljeni na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua i testiranja.                 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra i obavezna upotreba zaštitnih maski.        

***

JU SŠC "NIKOLA  TESLA" KOZARSKA  DUBICA

Dositejeva  bb, 79240  Kozarska  Dubica  

 

JAVNI  KONKURS

za  popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik hemije, 20 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ................ 1 izvršilac

Svi kandidati  moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom  o  radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona  o srednjem  obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika  o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Potrebna dokumentacija

   Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili  ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci)  sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

        I   Opšti uslovi  se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

 1) Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu,

  2)  Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  fotokopijom lične karte,

  3)  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj   sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa; 

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje pod brojem 6. obavezno dostavlja kandidat  koji se javlja na konkurs.

 II     Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i dokumentacijom  na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

1.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno zvanje i stepen stručne spreme utvrđen Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkom školama.

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg/ih poslodavaca kod  kojeg/ih  je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla – za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo.

Ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, potrebno ga  je preračunati  u puno radno vrijeme;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5. Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedena dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju  i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i ovim konkursom.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave  

Prijave se mogu dostaviti   poštom ili lično  na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla", ul. Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica, sa naznakom "za konkurs" i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu "ne otvarati".

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati ,uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za prijem radnika će 19.10.2021. godine  obaviti testiranje sa početkom u 8 časova, a  intervju sa kandidatima sa početkom u 9 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati  neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

ul. Zanatska br. 20.

79101 PRIJEDOR

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Naziv radnog mjesta

     1. Sekretar tužilaštva ………………………..……1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je punoljetan,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

1) Posebni uslovi

 1. Visoka stručna sprema, pravni fakultet

 2. Pet godina iskustva na istim ili sličnim poslovima

 3. Poznavanje rada na računaru.

 

Potrebni dokumenti

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originalne ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

           1. uvjerenje o državljanstvu;

           2. izvod iz matične knjige rođenih;

          3. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);

         4. diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van RS   BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju                                                                                                                                                                                

         5. uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju broj 402. ili poštom na adresu:

Okružno javno tužilaštvo Prijedor

ul. Zanatska br. 20.

79101 Prijedor

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske",  ZZZ Filijala Prijedor i veb stranici tužilaštva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

***

 JU CENTAR "SUNCE" PRIJEDOR

 Kralja Aleksandra br. 6

 79101 PRIJEDOR

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1)  Diplomirani defektolog sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u produženom boravku na određeno vrijeme  do 30.6.2022. godine ................... 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

 U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i Pravilnikom o organizovanju proširenog programa.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban (uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-  da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-   da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos

- da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih  najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

- da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana

-  da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  a na osnovu rang-liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

-   dužina radnog staža vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

- rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

 

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

 

     Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje kojim se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnom o polaganju stručnog ispita u školi.

-  Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar "Sunce" Prijedor, 20.10.2021. godine sa početkom u 12 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja  i intervjua.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar "Sunce" Prijedor: Kralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor, sa naznakom "za konkurs" i napomenom "ne otvarati".

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu postupka.

***

JU GIMNAZIJA "PETAR KOČIĆ" NOVI GRAD

Ul. Dositeja Obradovića br. 6

 79220 NOVI GRAD

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnog mjesta:

1. Profesor istorije  - 4 časa, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 31.8.2022. godine;

2. Profesor latinskog jezika  - 2 časa, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 31.8.2022. godine;

3. Profesor stručno-teorijskih predmeta u računarsko-informatičkom smjeru

(programiranje, modeli i baze podataka ) - 4 časa, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme  do 31.8.2022. godine;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona o radu  i člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem,

        A) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu;

        B) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

        V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

        G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti  škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

       D) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o podacima iz registra  škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

    Đ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi

Prijavljeni kandidat treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem, i to:

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu s pravilnikom  kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:

Testiranje i intervju  će se obaviti  21.10.2021. godine, u 10 časova u JU Gimnaziji "Petar Kočić" Novi Grad.

Napomena: Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua, a kandidati neće biti posebno pozivani, ako se kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren  8 dana od dana  javnog objavljivanja.

 

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor, sa naznakom za koje radno mjesto se  konkuriše, na adresu: JU Gimnazija "Petar Kočić" Novi Grad, Ul. Dositeja Obradovića  br. 6.,  putem pošte.

***

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

Brezičani bb,

79208 BREZIČANI

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Cvijić" Brezičani

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Cvijić" Brezičani raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Jovan Cvijić" Brezičani.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Cvijić" Brezičani se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Cvijić" Brezičani može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole  to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177.  stav  (1) i stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V - Potrebna dokumentacija: Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

 - Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi  nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima - prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

-  Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu

- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava BiH

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost. Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na  adresu škole, sa naznakom "Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole "Jovan Cvijić" Brezičani" ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene: Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora  JU OŠ " Jovan Cvijić" Brezičani, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana