JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

***************************

JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR

Nikole Pašića br. 2.

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, 3 časa sedmično, 1 izvršilac za lice sa iskustvom.

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, kandidati su obavezni da prilože:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,

7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

 

Uvjerenja iz tač. 4 i 5. škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti

vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 18.1.2020. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, slati na adresu škole sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

***

JU OŠ “KOZARAC”

Maršala Tita bb

79202 KOZARAC

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik/profesor hemije, 8 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, najkasnije do 20.1.2022. godine.

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu -, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

 

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 5. i 6. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji(zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju  i testiranje će se održati dana 20.1.2021. godine (srijeda) u 9 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom “za konkurs”, dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole.                     

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

***

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI GRAD

Karađorđa Petrovića 73B

79220 NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

za radno mjesto referenta za socijalnu zaštitu odraslih i starih lica na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Novi Grad

                                                          I

1. Naziv radnog mjesta: referent za socijalnu zaštitu odraslih i starih lica u JU Centar za socijalni rad Novi Grad

2. Broj izvršilaca: jedan

3. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

4. Rad sa punim radnim vremenom od 40 sati sedmično u pet radnih dana

5. Opis poslova i radnih zadataka sadržan je u Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka

6. Plata radnika je utvrđena prema normativnim aktima Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad

II

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

   1. Opšti uslovi:

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa su predviđeni zakonom i normativnim aktima Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad, a to su:

1.1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

1.2. da je stariji od 18 godina;

1.3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

1.4.    da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo bez obzira na visinu kazne koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto;

1.5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.6.    da kandidat nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji.

  2. Posebni uslovi:

2.1. Visoka stručna sprema, VII stepen ili ostvarenih 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani socijalni radnik;

2.2. Radno iskustvo od najmanje 1 godine;

2.3. Položen stručni ispit u oblasti socijalne zaštite;                                     

2.4. Poznavanje rada na računaru

 

Sa svim učesnicima konkursa koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju.

 

     3. Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan da priloži : kratku biografiju, radno iskustvo, poznavanjem naprednih vještina –pisanje projekata i sl. , te dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

    1. Za opšte uslove

1.1. Uvjerenja o državljanstvu;

1.2. Ovjerenu kopiju lične karte;

1.3. Izvod iz matične knjige rođenih;

1.4.    Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat;

1.5. Uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanje (ne starije od 6 mjeseci);

1.6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);

1.7. Ovjerenu izjavu da kandidat nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji;

 

   2. Za posebne uslove

 

2.1. Original ili ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi i zvanju;

2.2. Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu ,

2.3. Original uvjerenje ili ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u oblasti socijalne zaštite,

2.4. Uvjerenje ili ovjereni dokument (vozačka dozvola) kojim se dokazuje da kandidat ima položen vozački ispit B kategorije.

Napomena: Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao   original ili ovjerenu fotokopiju.

 

3. Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, konkursna komisija će obaviti intervju, a o vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni. 

4. Rok konkursa, način objavljivanja konkursa i način dostavljanja prijava sa dokazima na konkurs

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja  konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad sa naznakom za konkursnu komisiju.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana