JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.08.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.08.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.08.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

********************

***********************

 JU DJEČIJI VRTIĆ “RADOST”

Vuka Karadžića 21

79 101 PRIJEDOR

Broj tel.: 052/211-702

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece - 5 izvršilaca, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

2. Pedagog - 1 izvršilac, na određeno vrijeme i na pola radnog vremena (4 sata), do povratka radnika sa funkcije, najmanje 3 (tri) godine iskustva sa položenim stručnim ispitom.

Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom  60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 79/15) i  članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama (“Službeni glasnik RS” broj 36/16),

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Za poziciju 1:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

- da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima vaspitača,

- da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Za poziciju 2:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu za obrazovanje pedagoga

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima pedagoga,

- da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih  i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću  dokumentaciju koja je propisana članom  62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 79/15):

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva/staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme. (Ovo uvjerenje prilažu samo kandidati koji konkurišu za poziciju br. 1)

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. 

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, a koji su konkurisali za poziciju pod rednim brojem  1. i 2. biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 17.8.2020. godine u 11 časova.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

****

JU SŠC “NIKOLA  TESLA”

 KOZARSKA  DUBICA

Dositejeva  bb

79240  Kozarska  Dubica

tel. ++387 52 416-306,  faks: ++387 52 424-370 

E-mail: ss34@skolers.org

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik medicinske  grupe predmeta, za zanimanja fizioterapeutski i farmaceutski tehničar, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom .....1 izvršilac;

2. Nastavnik medicinske  grupe predmeta, za zanimanja fizioterapeutski i farmaceutski tehničar, 16 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom .....1 izvršilac

3. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta,  20 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom ................................... 1 izvršilac,

4. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom ............................... 1 izvršilac

5. Nastavnik katoličke  vjeronauke, 1 čas, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ......................... 1 izvršilac,

6. Nastavnik islamske vjeronauke, 3 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,..............1 izvršilac

7. Nastavnik predmeta: biologija i botanika, 20 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim m iskustvom i položenim stručnim ispitom  za rad u nastavi...................1 izvršilac

8. Nastavnik za premete mikrobiologija (zdravstvo) i higijena (kuvar), 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa  radnim iskustvom ........................................... 1 izvršilac

9. Nastavnik stručnih predmeta elektrotehnike i mašinstva: Osnovi elektrotehnike, električna mjerenja, elektronika, električne instalacije, računari i programiranje,

11 časova na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, bez radnog i iskustva ................... 1 izvršilac

10. Nastavnik matematike, 3 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, ................... 1 izvršilac

11. Nastavnik za predmet voćarstvo sa vinogradarstvom, 2 časa na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom ............................1 izvršilac

12. Nastavnik za predmet:zaštita bilja (poljoprivredni tehničar) , 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom ...................................1 izvršilac

13.  Nastavnik vježbi za predmete: osnove masaže, 2 časa , na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ................1 izvršilac

14. Nastavnik hemije, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine , bez radnog iskustva, .............................................................. 1 izvršilac,

15. Nastavnik praktične nastave za zanimanje autoelektričar, 10 časova , na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom ........................................................ 1 izvršilac,

16. Nastavnik stručnih predmeta za zanimanje tehničar za CNC tehnologije, 5 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, bez  radnog  iskustva .........1 izvršilac

17. Nastavnik stručnih predmeta za zanimanje kuvar-konobar (poznavanje robe i kuvarstvo), 7 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021., sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi .............................1 izvršilac,

18. Nastavnik za predmet usluživanje, kuvar, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, sa iskustvom ......................................................1 izvršilac

19. Nastavnik praktične nastave za zanimanje konobar, 5 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom , ............................1 izvršilac,

20. Nastavnik praktične nastave  za zanimanje kuvar , 5+10 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom ...................................1 izvršilac,

21. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, kulture religije, etike, 8 časova , na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa  radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ...............................1 izvršilac

22. Nastavnik njemačkog jezika, 12 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, ...................................................1 izvršilac 

Potrebna dokumentacija

   Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili  ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci)  sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

        I   Opšti uslovi  se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1) Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  fotokopijom lične karte,

 3)  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj   sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa; 

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . 

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje pod brojem 6. obavezno dostavlja kandidat  koji se javlja na konkurs.

 

   

II  Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i dokumentacijom  na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

1.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno  zvanje i stepen stručne spreme utvrđen Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkom školama.

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg/ih poslodavaca kod  kojeg/ih  je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla – za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo.

Ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, potrebno ga  je preračunati  u puno radno vrijeme.

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

5. Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , a u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedena dokumente , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

 

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju  i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti   poštom ili lično  na sledeću adresu škole, sa naznakom “za konkurs” i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu “ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati , uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za prijem radnika 17.8.2020. godine  obaviti testiranje sa početkom u 8 časova, a  intervju sa kandidatima sa početkom u 11 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati  neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana