JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.09.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.09.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 04.09.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

JU CENTAR “SUNCE” PRIJEDOR

Kralja Aleksandra br. 6

79101 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor islamske vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine …....................... 1 izvršilac

2.       Profesor pravoslavne vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 3 časa sedmično na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine ........................... 1 izvršilac

3.       Nastavnik pravoslavne vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 5 časova sedmično na određeno vrijeme da 31.8.2020. godine ....................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – za radna mjesta 1. i 2., i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju za radno mjesto 3.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

- da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos - za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2.

- da kandidat ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos – za radno mjesto 3.

- da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju tri godine ili ekvivalent

- da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19) – za radno mjesto 1. i 2. i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 74/18, 26/19 ) – za radno mjesto 3. a na osnovu rang-liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

- dužina radnog staža

- rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

   Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje kojim se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnom o polaganju stručnog ispita u školi.

- Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme - za radno mjesto broj 1.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos će se obaviti

 u prostorijama JU Centar “Sunce” Prijedor, 18.9.2019. godine sa početkom u 12 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar “Sunce” Prijedor.

***

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

ul. Vuka Karadžića bb

79203 Omarska

KONKURS

za slobodno radno mjesto

1.       Profesor razredne nastave – 2 izvršioca - za rad u produženom boravku na određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2019/2020. godine.

2.       Profesor fizike – 2 časa sedmično - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do kraja školske 2019/2020 godine tj. do 31.8.2020. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

- da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu

- da je državljanin RS i BiH

- da je punoljetan

- da je radno sposoban

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

- da ima položen stručni ispit

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.   

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. rodni list ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7. ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

8. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo na učešće na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

Testiranje i intervju obaviće se 20.9.2019. godine, testiranje u 9 časova, a intervju u 10 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od ana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljeno na oglasnoj tabli škole.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole.

***

JU OŠ “KOZARAC”

Maršala Tita bb

79202 KOZARAC

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik ili profesor istorije, 1 čas, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine.

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 5. i 6. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji(zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju i testiranje će se održati dana. 17.9.2019. godine (utorak), u 13 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom “za konkurs”, dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole.                    

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

***

ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA “ANADENT”

Draksenić bb

79 240 Kozarska Dubica

 

KONKURS

za izbor kandidata za radno mjesto

 

1. Doktor stomatologije, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme.

Uslovi:

-        završen medicinski fakultet, studijski program stomatologija;

-        položen stručni ispit;

-        licenca za obavljanje stomatološke djelatnosti;

-        vozačka dozvola B kategorije;

-        poznavanje rada na računaru;

-        motivisanost i timski rad;

-        komunikativnost sa pacijentima različite uzrasne dobi.

Svi zainteresovani kandidati svoje biografije (CV) mogu poslati na e-mail: anadent.kozarskadubica@gmail.com . Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 066/11 00 05. Konkurs je otvoren do prijema radnika u radni odnos, a najduže do 30.9.2019. godine.

***

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

RUDNIČKA 13

79101 PRIJEDOR

 

KONKURS

za popunu sljedećih radnih mjesta

 

1)      Voditelj produženog boravka, 2 izvršioca - na određeno vrijeme, do 30.6.2020. g. sa iskustvom, položen stručni ispit;

 

2)      Voditelj produženog boravka, nepuna norma, 50%, - na određeno vrijeme, do 30.6.2020. g. - sa iskustvom, položen stručni ispit;

 

3)      Nastavnik engleskog jezika, 22 časa - na određeno vrijeme, do 31.8.2020. g. - sa iskustvom, položen stručni ispit.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biri starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, i

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja o neosuđivanosti škola će pribaviti službenimn putem za izabranog kandidata, dok su uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kandidati dužni dostaviti uz prijavu na konkurs.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

-        da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, 

-        da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

-        položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za poziciju pod rednim brojem 4),

Uz potpisanu prijavu za konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi koja podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti, ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju (ukoliko nije izdata diploma) – ne starije od godinu dana,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, a ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme (za poziciju pod rednim brojem 4),

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Na pozicije za koje se traži lice sa iskustvom mogu ravnopravno konkurisati i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a na osnovu rang-liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testu i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama škole dana, 19.9.2019. godine (četvrtak), u 12 časova, te iz tih razloga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu održavanja istog.

Kandidati koji se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***                                                            

 

JU GIMNAZIJA “PETAR KOČIĆ” NOVI GRAD

Ul. Dositeja Obradovića br. 6.

79220 NOVI GRAD

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnog mjesta:

1. Profesor latinskog jezika - 2 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme (do 31.8.2020. god.), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju;

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona o radu i na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, :

 A) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

 B) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

 V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

 D) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o podacima iz registra škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

 Đ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi

Prijavljeni kandidat treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji .

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem, i to :

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu s pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:

 

Testiranje i intervju će se obaviti 19.9.2019. godine, u 12 časova u JU Gimnaziji “Petar Kočić” Novi Grad.

Napomena: Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua, a kandidati neće biti posebno pozivani, ako se kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, na adresu škole, putem pošte.

***

 

JU OŠ “DRAGAN VUJANOVIĆ”

Svodna bb

79229 SVODNA - NOVI GRAD

KONKURS

1.       Sekretar škole – 40 časova, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom  na neodređeno vrijeme.

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o osnovnom   vaspitanju i obrazovanju . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

          Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4.       Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

(Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

7.       Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom i položenim stručnim ispitom

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće 20.9.2019. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati se neće posebno pozvati na test i intervju.

Škola će spisak kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnoj tabli škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole ili dostaviti lično u prostorije škole sa naznakom “za konkurs”.

***

 JU GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR

 Ul. Nikole Pašića br. 6.

79101 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

1. Profesor za nastavni predmet njemački jezik 5 časova , 1 izvršilac na određeno vrijeme, od 1.9.2019. godine do 31.8.2020. godine,

2. Profesor za nastavni predmet ruski jezik , 10 časova, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

3. Profesor za nastavni predmet kultura religija 5 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme, od 1.9.2019. godine do 31.8.2020. godine,

4. Profesor za nastavni predmet pravoslavna vjeronauka 7 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme, od 1.9.2019. godine do 31.8.2020. godine,

 

5.       Profesor za nastavni predmet islamska vjeronauka  1 čas, 1 izvršilac na određeno vrijeme od 1.9.2019. godine do 31.8.2020. godine

 

• Za radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

• Za radna mjesta za koja se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom  navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

• Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.    

• Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

 

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

          Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

          I  Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

           1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;

           2) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

          3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

           4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti  škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

         5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

        6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

II Posebni uslovi

1.       Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i članova 2. i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji kandidati su u obavezi  dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Kandidati su u obavezi dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće:

3.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan je dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

• Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

• Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana,   17.9.2019. godine, u prostorijama škole.

- Testiranje kandidata će se obaviti u 10 časova

- Intervju sa kandidatima u 11 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i iste postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

•        Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

•        Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

•        Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti . Na koverti obavezno  naznačiti: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor - Komisiji za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše).

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte.

***

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

OŠTRA LUKA

 

 

 

OBAVJEŠTENjE

o poništenju konkursa objavljenog 28.8.2019. godine

 

 

Poništava se konkurs broj 315/19. od 28.8.2019. godine “Konkurs za izbor i prijem nastavnika” koji se odnosi na “Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine , pripravnik”  i zamjenjuje se novim konkursom.

***

         

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” OŠTRA LUKA

 Oštra Luka 110b

 79263 Oštra Luka

KONKURS

za izbor i prijem nastavnika

 

1. Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje iz Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost u skladu sa zakonom koji uređuje pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca imaće kandidati prema sljedećem redu:

1) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,

2) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i

3) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene obaviće se testiranje i intervju. Testiranje i intervju će se obaviti dana, 16.9.2019. godine, u 9 časova u prostorijama JU OŠ “Desanka Maksimović” u Oštroj Luci.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

 

      

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana