JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.04.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.04.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.04.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

******************

**********************

JU CENTAR “SUNCE” PRIJEDOR

Kralja Aleksandra br. 6

79101 Prijedor

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Centar “Sunce” Prijedor

 

I – Predmet

Školski odbor JU Centar “Sunce” Prijedor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar “Sunce” Prijedor.

II – Opis poslova

Direktor Centra rukovodi radom Centra i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti Centra. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru.

Direktor Centra odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom Centra.

III – Mandat

Direktora Centra imenuje Vlada Republike Srpske na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od momenta stupanja na dužnost.

IV – Status

Direktor Centra zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Centra, te Pravilnikom o radu.

V – Uslovi učešća na konkursu

Za direktora Centra može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom Centra, i to:

1. Opšti uslovi:

- Da je državljanin BiH

- Da je punoljetan

- Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu

2. Posebni uslovi

- Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

- Da ima predložen program rada i da se ističe svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole i

- Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

- Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem kontakt telefona, dužni priložiti:

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu,

- potvrdu, odnosno uvjerenje kojima se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- potvrda da kandidat ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

Sva dokumenta koja kandidati prilažu uz prijavu na konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije, i neće se vraćati kandidatima.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora Centar će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Centar “Sunce” Prijedor, Kralja Aleksandra br. 6 sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar “Sunce” Prijedor (NE OTVARATI).

Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime i tačnu adresu stanovanja kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomene

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora Centra, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Centar “Sunce” Prijedor u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva. 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana