JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 8.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

************

PRIVATNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE DJEČIJI VRTIĆ "MAŠIN SVIJET"

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem dva vaspitača na neodređeno vrijeme

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem dva vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, u periodu od 11.10.2021. godine.

Javni konkurs se raspisuje za sva lica sa radnim iskustvom vaspitač, kao i za lica koja imaju srodna zvanja i želju za prekvalifikaciju za vaspitača.

Radnik stupa na rad 11.10.2021. godine nakon obavljenog razgovora i prethodno dogovorenih uslova.

 

Uslovi za konkurs

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se regulišu radni odnosi, potrebno je ispuniti uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 79/15 i 63/20), kao i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/16):

 

Opšti i posebni uslovi:

I Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,

3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. Da po podacima iz Posebnog registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

5. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

6. Da je radno sposoban.

Uvjerenje iz tačke 3. i 4. za izabranog kandidata ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II   Posebni uslovi:

1. Odgovarajući nivo visokog obrazovanja: Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem - Diplomirani vaspitač predškolske djece;

 

III  Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2) Izvod iz matične knjige rođenih,

3) Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

4) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,

5) Uvjerenje da nije osuđivan/a,

6) Uvjerenje da po podacima iz Posebnog registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

7) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8) Ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

IV Rok za podnošenje prijava je 5.10.2021.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu Predškolska ustanova, Dječiji vrtić “Mašin svijet”, Slavka Leovca 5, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

  raspisuje                      

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik stručnih predmeta za zanimanje agroturistički tehničar, pripravnik 6 časova, do 31.8.2022. godine,

2. Nastavnik likovne kulture, 3 časa sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine,

3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 3 časa sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine,

4. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 13 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine

Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16 i 66/18), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. Glasnik RS”, broj: 41/18) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. Glasnik RS”, 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:24/19)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni da prilože:                 

 - dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkama 4) i 5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenja pod tačkama 2) i 3) ne odnosi se na radno mjesto pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. Glasnik RS”, broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. januar” – 24.9.2021. godine u 13 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC “27. JANUAR”, ul. Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica / sa naznakom za konkurs – na koju tačku se kandidat prijavljuje                      

***

JU DJEČIJI CENTAR “BUBA MARA”

PALE

objavljuje 

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU DC “Buba-mara” Pale koji je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 11.8.2021. godine kako glasi:

1. vaspitač – 2 izvršioca sa radnim iskustvom na neodređeno vrijeme

1.a. vaspitač – 1 izvršilac bez radnog iskustva (pripravnik) na period od godinu dana.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana