JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 7.10.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

*****************

JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO

OBRAZOVANjE “NEVEN” VIŠEGRAD

 

raspisuje:

 

PONOVLjENI JAVNI KONKURS

za prijem jednog vaspitača na određeno vrijeme u

JU Neven” Višegrad

 

Raspisuje se Ponovljeni javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na određeno vrijeme, do povratka vaspitača sa porodiljskog odsustva, sa punim radnim vremenom, jedan izvršilac, u periodu od 12.11.2020 - 12.11.2021. godine u Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad.

 

Javni konkurs se raspisuje za lice sa radnim iskustvom, te pravo učešća imaju kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 65a. stav (1) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Radnik stupa na rad 12.11.2020. godine.

Konkurs se ponavlja iz razloga što na ranije objavljen konkurs nije bilo prijavljenih kandidata.

 

I

Opšti uslovi:

 

1.   Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine

2.   Da je stariji od 18 godina

3.   Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4.   Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili      za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi

5.   Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II

Posebni uslovi:

1.   Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko       obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za       obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem - Diplomirani vaspitač predškolske djece

2.   Dvije godine iskustva u struci

3.   Položen stručni ispit

 

III

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.   Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

2.   Izvod iz matične knjige rođenih

3.   Uvjerenje da nije osuđivan/a

4.   Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

5.   Ovjerenu fotokopiju diplome

6.   Dokaz o položenom stručnom ispitu

7.   Dokaz o radnom iskustvu

 

Dokumenta koja budu priložena na Ponovljeni javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Ponovljenog javnog konkursa, Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

IV

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Ponovljenog javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS - filijala Istočno Sarajevo - Biro Višegrad, i oglasnoj tabli JU “Neven” Višegrad.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad, II Podrinjske brigade 18, 73240 Višegrad, sa naznakom “Komisija za provođenje Ponovljenog javnog konkursa za izbor vaspitača na određeno vrijeme”

***

JU OŠ “RUDO”

RUDO

raspisuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Rudo” Rudo

 

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

II - Mandat

Direktor JU Osnovna škola “Rudo” Rudo, bira se na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora  u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pismenim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora, u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

III – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole “Rudo”, Rudo može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

1. Opšti uslovi

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2. Posebni uslovi

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1.   ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS       bodova ili ekvivalent,

2.   ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na       predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.

3.   nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije       pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene      dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili      maloljetnim licem.

IV – Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta, kojim dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

1.   diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2.   potvrdu kojim dokazuje da ima najmanje  pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili      nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3.   ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo       imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4.   uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

5.   uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv       dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6.   prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7.   preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat      zaposlen,

8.   kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i    ostvarenim rezultatima u radu,

9.   izvod iz matične knjige rođenih,

10. uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje iz stava 1. tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

V – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:JU Osnovna škola “Rudo”, Rudo, Cara Dušana 35A ,73260 Rudo, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole” /NE OTVARATI/.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Glasu Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta školi neće se vraćati kandidatima.

VI – Način i rok obavještavanja kandidata

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovna škola “Rudo”, Rudo, u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

***

 JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

raspisuje,                      

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor matematike sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 18 časova na neodređeno vrijeme - jedan izvršilac

2. Profesor fizičkog vaspitanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine - jedan izvršilac

 

Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu -  (“Službeni glasnik RS”broj: 1/16 i 66/18.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”,broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl .glasnik RS” 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj:24/19)

 

Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

- dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o položenim stručnom ispiti;

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

5.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”,broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. JANUAR” - 21.10.2020. god u 13 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu: JU SŠC “27. JANUAR”, Ul. Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje                                                                                              

***      

JU OŠ “RUDO”

RUDO

raspisuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1.  Profesor geografije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 10       časova na određeno vrijeme

 

 Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava posebne uslove propisane članom 104. 105 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17  31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, i stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09,86/10,25/14, i 76/15)

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:

         

-   Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je

     navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-   Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje     visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje     podaci o prosjeku ocjena,

-   Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih     lica , nakon sticanja stručne spreme,

-   Uvjerenje o radnom iskustvu, izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži vrstu posla, stepen     stručne spreme i dužinu radnog staža po vrstama posla,

-   Uvjerenje o stručnom ispitu

-   Uvjerenje o državljanstvu,

-   Izvod iz matične knjige rođenih,

-   Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće primljeni  kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

 

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 19.10.2020 godine u 13.15 časova, a intervju   u 14.30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu JU Osnovna škola “Rudo” ul. Cara Dušana br. 35, Rudo, 73260.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

TRNOVO

 

 raspisuje

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.  Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa funkcije   direktora sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...........1 izvršilac

2.  Nastavnik razredne nastave, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja    sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ............................. 1 izvršilac

3.  Nastavnik fizičkog vaspitanja – 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine sa radnim    iskustvom i položenim stručnim ispitom ..................................................................1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  obaviće se  22.10.2020. godine u 12 časova, u prostorijama škole.

Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testa i i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu JU OŠ “Sveti Sava”  Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***                                                                                                                                                                                                                                                           

GP “PUT”AD ISTOČNO SARAJEVO

raspisuje

 

OGLAS

za prijem pripravnika

 

 

1.   Građevinski tehničar, pripravnik                               1 izvršilac

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

 

Građevinski tehničar,  pripravnik

 

Uslov je da je lice iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske

 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas slati na adresu:  GP “PUT” AD ISTOČNO SARAJEVO, Slavka Leovca br. 1

  71123 Istočno Sarajevo, E-mail:  gpputis@gmail.com

***

JU OŠ “BOŠKO BUHA”

ŠTRPCI , UVAC

 

 objavljuje

 

PONIŠTENjE KONKURSA

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

    1. Po nalogu Republičke uprave za inspekcijske poslove, Sektor prosvetne inspekcije - odeljenje Istočno Sarajevo , prosvetna inspekcija - PONIŠTAVA SE konkurs broj: 434/20, za popunu radnog mjesta  profesora razredne nastave, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a koji je konkurs objavljen dana 19.8.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

    2. Razlog poništenja konkursa jesu nepravilnosti koje je Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor prosvetne inspekcije - odeljenje Istočno Sarajevo prosvetna inspekcija utvrdio prilikom vršenja vanrednog inspekcijskog pregleda iz oblasti nadzora nad primjenom Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kod subjekta nadzora JU Osnovna škola “Boško Buha” Štrpci.

 

     3. Rješenjem broj 24.120/616 – 293 – 86 – 4/20 od  dana 23.9.2020. godine,  Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor prosvetne inspekcije, odeljenje Istočno Sarajevo, prosvetna inspekcija je naložio da se utvrđene nepravilnosti otklone, tako što će se konkurs poništiti.

***

JU OŠ “BOŠKO BUHA”

ŠTRPCI , UVAC

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1.   Nastavnik  matematike – 1 izvršilac puna norma, sa radnim iskustvom i položenim       stručnim ispitom – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja       nastavne godine.

2.    Nastavnik matematike - 1 izvršilac na 12 nastavnih časova sa radnim iskustvom i        položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme.

 

3.  Nastavnik fizike - 1 izvršilac na 12 nastavnih časova sa radnim iskustvom i položenim       stručnim ispitom,  na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže kraja    nastavne godine.

 

4.   Sekretar -  1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na  određeno vrijeme na godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj:  1 /16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. 105 i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i članom 6 Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19).

 Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

 

Uvjerenje o neosuđivanosti ,za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 

- ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko  u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

- uvjerenje o radnom iskustvu;

- uvjerenje o stručnom ispitu;

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

 

Ljekarko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosućivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u četvrtak, 22.10.2020. godine: testiranje u 12 časova, a  intervju u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola “Boško Buha” Štrpci, br. 60, 73265 Uvac.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana