JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.11.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 4.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

 

***********

***********

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ISTOČNA ILIDžA

 

objavljuje:

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

Poništava se tačka 8. konkursa objavljenog u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 12.8.2020. godine za prijem radnika na radno mjesto nastavnik demokratije - 4 časa, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

         

1.   Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Mašinske  konstrukcije ..........................................................1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30 , 71 123 Istočno Sarajevo

 

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za novinarstvo i politikologiju

 

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Međunarodni odnosi i nacionalna bezbjednost ....................................... 1 izvršilac

 

2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Politička teorija (istorija političkih ideja) ...................................... 1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1,  71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

 

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Infektivne bolesti .................................................................. 1 izvršilac

 

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Pedijatrija ....................................................................1 izvršilac

 

3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Anatomija i morfologija (Histologija i embriologija) ............................................3 izvršioca (do polovine punog sedmičnog radnog vremena)

 

Studentska br.1., 73 300 Foča

 

Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Vajarstvo ............................................1 izvršilac

 

 

Vojvode Stepe Stepanovića bb ,89 101 Trebinje

 

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

 

1. Za izbor nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Dirigovanje (Horsko pjevanje).................. 1  izvršilac

 

Semberskih ratara 1E, 76 300 Bijeljina

 

Organizaciona jedinica: Pravoslavni bogoslovski fakultet Foča

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije (predmeti: Misiologija 1 i 2, Pastirsko bogoslovlje sa omilitikom) .....................................................1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije (predmet: Patrologija 1, 2, 3 i 4 ................1 izvršilac

 

9. maja br. 6, 73 300 Foča

 

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomika poljoprivrede ................................................................1 izvršilac

 

Vuka Kardžića 30 , 71 123 Istočno Sarajevo

 

Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77., odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19).

 

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta, kao i za izbor u nastavno- umjetničko zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta  Vajarstvo) i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Kandidati koji konkurišu za poziciju na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje za izbor  nastavnika u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Vajarstvo .............1 izvršilac, treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

Da imaju završenu Akademiju likovnih umjetnosti ili Fakultet likovnih umjetnosti – završen drugi ciklus studija - smjer Vajanje.

Kandidati koji se prijave na konkurs, prilikom predaje dokumenata, treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU SŠC "27. JANUAR" ROGATICA

 

raspisuje,   

 

                   

PONIŠTENjE

dijela konkursa od 7.10.2020. godine

 

Poništava se dio konkursa pod tačkom 2. Profesor fizičkog vaspitanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine - 1 izvršilac

***

JU OŠ "BOŠKO BUHA"

ŠTRPCI - UVAC

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Voditelj jutarnjeg čuvanja - 2 izvršioca sa 50% radnog vremena sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, od dana prijema do završetka nastavnog procesa u školskoj 2020/21 godine.

2. Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac, puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  na određeno vrijeme od dana prijema do kraja nastavne 2020/21 godine.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članovima 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104 i 105 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20), članom  2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članovima 6. i 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/19 i 13/20).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)   uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4)   uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, primljeni kandidati će dostaviti prije zasnivanja radnog odnosa u JU OŠ "Boško Buha" Štrpci.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

 

Testiranje kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole u četvrtak, dana 19.11.2020. godine sa početkom u 12 časova, a intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u 13 časova takođe u prostorijama škole u četvrtak, dana 19.11.2020. godine.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu: JU OŠ "Boško Buha" Štrpci, ulica Štrpci broj 60, 73265 Uvac.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana