JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 4.05.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

*************

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 

bjavljuje

 

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

 

 

Članica Univerziteta: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke ............................................................................ 1 izvršilac

 

Alekse Šantića br.3, 71 420 Pale

 

Članica Univerziteta: Muzička akademija Istočno Sarajevo

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Klavir – obavezni predmet ..........................................................1 izvršilac

 

2. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Teorijsko – umjetnička grupa predmeta ...................................................... 1 izvršilac

 

3. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Teorijsko – umjetnička grupa predmeta ................................................................ 1 izvršilac

 

4. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Harmonika – glavni predmet ........................................................................... 1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za psihologiju

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Socijalna psihologija .................................................. 1 izvršilac

 

 

Katedra za sociologiju

 

1. Za  izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad (jednakost poslova, porodica, socijalna pitanja) .................................. 1 izvršilac

 

Katedra za geografiju

 

1. Za  izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Nauke o Zemlji – geonauke, multidisciplinarno (Geografski informacioni sistemi i Kartografija) .......................................................................... 1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

 

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo. .......................................................... 1 izvršilac

 

2. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo ............................................................ .1 izvršilac

 

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

 

Članica Univerziteta: Tehnološki fakultet Zvornik

 

1. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija ..........................................................1 izvršilac

 

Karakaj 34A, 75 400 Zvornik

 

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča

 

1. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Opšta pedagogija. ......................................................................................1 izvršilac

 

Studentska br.1, 73 300 Foča

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

 

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u  zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu  da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

 

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz  člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

 

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 2/22).

 

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

ISPRAVKU KONKURSA

U Konkursu koji je objavljen dana 09.03.2022. godine  u dnevnom listu „Glas Srpske“ vrši se ispravka u dijelu koji se odnosi na Članicu Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

 

Umjesto:

Katedra za srbistiku

1. Za  izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (srbistika) .......................................................... 1 izvršilac

Treba da stoji:

Katedra za srbistiku

1. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (srbistika) ...................................................... 1 izvršilac

***

JU OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”

VIŠEGRAD

 

r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik informatike – 1 izvršilac na 4 časa- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19)  kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 ,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.) i članom  3.   Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.


Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan a to se  dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostavren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

 • 19.05.2022. godine, testiranje sa početkom u 9.00 časova,
 • 19.05.2022. godine,  intervju sa početkom u  10.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

***

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE SOKOLAC

 

raspisuje:

 

KONKURS

       Za prijem radnika na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja)

 

I

Radno  mjesto

 1.  vaspitač  - dva izvršioca

II

Opis poslova

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji  i  sistematizaciji radnih mjesta u JU za predškolsko vaspitanje I obrazovanje Sokolac.

 

III

Opšti uslovi

 

-da je državljanin Republike Srpske i BiH,

-da je stariji od osamnaest godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

IV                         

Posebni uslovi

 

-visoka školska sprema –predškolsko obrazovanje –sa akademskim zvanjem diplomirani vaspitač,njamanje prvi ciklus studijskog programa 240 ECTS bodova

-položen stručni  ispit za vaspitno-obrazovni rad

-jedna godina radnog iskustva u struci u vrtiću

 

V

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti  opštih i posebnih uslova

 

-diplomu o završenoj školi

-uvjerenje o državljanstvu

-izvod iz matične knjige rođenih

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena

-uvjerenje o random iskustvu

-uvjerenje o nekažnjavanju

-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

-uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje R.S,o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,nakon sticanja visoke stručne spreme

 

 

Kandidati koji budu primljeni  obavezni su donijeti  ljekarsko  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Sva potrebna dokumentacija  dostavlja se u originalu  ili  ovjerenoj  kopiji  i ne može biti starija od šest mjeseci.

 

VI

Prijave se mogu dostaviti  lično ili na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac ,ul.Gruja Novakovića 7. sa naznakom:” Za komisiju za izbor” u roku od osam  dana od poslednjeg objavljivanja konkursa . Konkurs će objaviti Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

 

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju .

***

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”

ROGATICA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i
 2. Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac za 3 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/2022. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 2. i članom 3. tačka k) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 1. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 1. da po podacima iz posebnog Registra nije  pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
 2. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 1. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 3. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5.  uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na 

evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

   7)   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

   8)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za

boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu     iz kategorije porodice poginulog borca,

   9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

   10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 19.05.2022. godine u 9,00 časova u prostorijama Škole.

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 19.05.2022. godine u 10.00 časova u prostorijama Škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu, a po mogućnosti i na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

 raspisuje

 

 

KONKURS

za izbor direktora JU Osnovne škole „Jovan Dučić“ Kasindo

I – Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole „Jovan Dučić“ Kasindo

II – Nadležnost: Direktor rukovodi radom škole.

III – Mandat: Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV – Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 49/18) i to:

 

1) Da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine;

2) Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

3) Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole;

4) Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ili 3);

5) Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima;

6) Da nije osiđivan  pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;

7) Da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8) Da ima predložen program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno – obrazovnog procesa u školi.

9) Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

 

V – Dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti uz prijavu:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
 4. Uvjerenje/potvrdu kojim dokazuje da ima najmanje pet godina iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome;
 5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
 6. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (za imenovanog kandidata škola će navedeno Uvjerenje pribaviti službenim putem, a prije stupanja na dužnost),
 7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
 9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
 10.  Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;
 11. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

VI – Objavljivanje konkursa: Ovaj konkurs će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

VII – Podnošenje prijava: Prijave se mogu dostaviti lično u zatvorenoj koverti ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Jovan Dučić“ Kasindo, Mladička br.3, 71 213 Istočna Ilidža.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumentata i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII Obavještavanje kandidata: Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA LjUTICA BOGDAN

KALINOVIK

 

raspisuje:

KONKURS

 1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, pripravnik, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik  Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18) i članom 5 Pravilnika o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u  osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.74/18 i 26/19)  kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik  Republike Srpske“ br.44/17) i članom 3 Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik  RS“ br.77/09,86/10 i 25/14 i 76/15). Potrebna dokumentacija:

 • Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta :
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ovjerena foto-kopija Diplome o stečenom zvanju;
 • Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
 • Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.
 • Uvjerenje o neosuđivanosti  i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen  test i intervju  (23.5.2022. u 1300časova test, 24.5.2022. u 13 intervju) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u  osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.74/18 i 26/19)

Spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili itervjuu smatraće se da je odustalo od prijave na konkurs.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ilii  poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola Ljutica Bogdan, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.                                                

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana