JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.03.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.03.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 31.03.2021. godine.

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********************

****************************

JU SŠC “VASILIJE OSTROŠKI”

SOKOLAC

raspisuje  

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Opis radnih mjesta

 

1. Profesor ekonomije (10 časova sedmično) na određeno vrijeme, pripravnik - jedan izvršilac.

 

2. Sekretar škole (puno radno vrijeme) na neodređeno, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br 1/16 i 66/18), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i br. 83/15):

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto broj 2.)

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7 kao i lica koja su po propisima  važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18 ) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore  navedene uslove  testiranje i intervju biće održani dana 23.4.2021. godine u 12 časova u  prostorijama  JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” u Sokocu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti “Prijava na konkurs” sa naznakom za poziciju za koju su konkuriše, a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 objavljuje

 

 

ISPRAVKU KONKURSA

U konkursu koji je objavljen dana 31.3.2021. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” vrši se ispravka tehničke greške u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (rusistika) ........ 1 izvršilac na Filozofskom  fakultetu Pale na način kako slijedi:

 

tako što umjesto:

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (rusistika) ................................. 1 izvršilac

treba da stoji:

 2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (rusistika) ................................. 1 izvršilac

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana