JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.03.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.03.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 31.03.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

*********************

 

OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

raspisuje

 

OGLAS

 

- Za prijem jednog daktilografa na neodređeno radno vrijeme.

 

Osim opštih uslova propisanih Zakonom potrebni su i posebni uslovi:

- SSS ili najmanje osnovna škola i kurs iz stenodaktilografije ili daktilograf “B” kategorije i dobro poznavanje rada na računaru - obavezno testiranje.

 

Za prijavu na oglas treba podnijeti sljedeća dokumenta: ovjerenu kopiju diplome, ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o državljanstvu, a sva uvjerenja ne starija od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u oglasnom dijelu “Službenog glasnika Republike Srpske”, na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Višegradu i Zavoda za zapošljavanje.

 

Kandidat koji bude primljen, dostaviće sudu dokaz - ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju.

***

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ”

VOJKOVIĆI - ISTOČNA ILIDžA                                                                      

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta:

 

 

1. Nastavnik razredne nastave - jedan (1) izvršilac, sa radnim iskustvom, položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

2. Nastavnik razredne nastave - jedan (1) izvršilac, sa radnim iskustvom, položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 19.8.2021. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 37/19) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18,45/19).

 

  A) Opšti uslovi, koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja:

  1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

  2) da je punoljetan,

  3) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni

    odnos),

  4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava ,

5) da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tački 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

    

B) Posebni uslovi, koje kandidat treba da ispunjava:

1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Uredba o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18).

- Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana član 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18).

2) da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

V) Potrebna dokumentacija

 

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti :

*Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. Uvjerenje o državljanstvu; 

4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

*Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

5. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u  oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

9. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u školi,

10. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,

11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 45/19).

Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje kandidata, za prvo radno mjesto, obaviće se 15.4.2021. godine, u 9 časova, a intervju u 12 časova, istog dana.

Testiranje kandidata, za drugo radno mjesto, obaviće se 15.4.2021. godine, u 10.30 časova, a intervju u 13 časova, istog dana.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije održavanja testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.

Primljeni kandidat počeće sa radom nakon završene konkursne procedure.

Prijave, sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava na konkurs”, na adresu Škole, II sarajevske brigade br. 57 , 71 214 Vojkovići, Istočna Ilidža, putem pošte ili direktno u školu.

***                                                                                                      

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

KONKURS

 

Članica Univerziteta: Tehnološki fakultet Zvornik

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija ............................. 1 izvršilac

 

Karakaj, 75 400 Zvornik

 

Članica Univerziteta: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija .............................................. 1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Članica Univerziteta: Pedagoški fakultet Bijeljina

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta psihologija .................................. 1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Metodika vaspitno – obrazovnog rada (Metodika nastave PP i PD) ...............1 izvršilac

 

3. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Didaktika .................................... 1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za srbistiku

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Specifični jezici (srbistika) ................................................1 izvršilac

 

Katedra za rusistiku

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (rusistika) .......................................1 izvršilac

 

Katedra za anglistiku

 

3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika) .................................................1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

 

Članica Univerziteta: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi .............1 izvršilac

 

2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke ................................................................................1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj

 

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo ..........................................................1 izvršilac

 

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

 

Članica Univerziteta: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Mašinstvo ....................................................1 izvršilac

 

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo ...........................................................................1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast  ..................................................................................................1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Hirurgija .....................................................................1 izvršilac

 

3. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Sestrinstvo ..................................................................1 izvršilac

 

4. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Defektologija (logopedija) ............................................................................1 izvršilac

 

5. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Otorinolaringologija ......................................................1 izvršilac

 

6. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Oftalmologija ....................................................................1 izvršilac

Studentska br.1, 73 300 Foča

 

Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77, odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19).

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

 

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                  

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana