JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

JU ZA PREDŠKOSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

SOKOLAC

raspisuje:

 

PONOVLjENI   K O N K UR S

za prijem radnika na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja

 

 

I

Radno  mjesto:

 

1.vaspitač  - dva izvršioca.

 

II

Opis poslova :

 

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji  i  sistematizaciji radnih mjesta u JU za predškolsko vaspitanje I obrazovanje Sokolac.

III

Opšti uslovi:

 

-da je državljanin Republike Srpske i BiH,

-da je stariji od osamnaest godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

IV

Posebni uslovi:

 

-visoka školska sprema , sa akademskim zvanjem diplomirani vaspitač, najmanje prvi ciklus studijskog programa 240 EC­TS bodova,

-položen stručni  ispit za vaspitno-obrazovni rad,

-jedna godina radnog iskustva u struci .

V

 

Uz prijavu na ponovljeni  Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti  opštih i posebnih uslova:

 

-diplomu o završenoj školi,

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-uvjerenje o radnom iskustvu,

-uvjerenje o nekažnjavanju,

-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

-uvjerenje izdato  od strane Zavoda za zapošljavanje R.S,o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

Kandidati koji budu primljeni  obavezni su donijeti  ljekarsko  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Sva potrebna dokumentacija  dostavlja se u originalu  ili  ovjerenoj  kopiji  i ne smije  biti starija od šest mjeseci.

 

VI

Prijave se mogu dostaviti  lično ili na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac , ul.Gruja Novakovića 7. sa naznakom : " Za komisiju za izbor " u roku od osam  dana od dana  objavljivanja konkursa . Konkurs će objaviti Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

 

 

VII

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju .

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA"

TRNOVO

 

objavljuje

 

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se konkurs koji je objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana 02.11.2022. godine za  izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava" Trnovo iz razloga što konkurs nije raspisan u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22).

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

 

 

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika/saradnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

 

Članica Univerziteta: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika ........................................................................ 1 izvršilac

 

2. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika ................................................................................ 1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo

 

Članica Univerziteta: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

 

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Poslovne finansije ................................................................ 1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76300 Bijeljina

 

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za istoriju

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Istorija savremenog doba ............................................................................................ 1 izvršilac

 

2. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Istorija starog vijeka ........................................................................................... 1 izvršilac

 

Katedra za srbistiku

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Specifični jezici (Dijahronija srpskog jezika) .............. 1 izvršilac

 

2. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (Srbistika) ..................................................................... 1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1, 71420 Pale

 

Članica Univerziteta: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Šumarstvo ................................................................................ 1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo

 

Članica Univerziteta: Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški" u Foči

 

1. Za  izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije .................................................. 1 izvršilac

 

9. maja br. 6, 73300 Foča

 

Članica Univerziteta: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Slikarstvo ..................................................................................... 1 izvršilac

 

Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje

 

Članica Univerziteta: Medicinski fakultetFoča

 

1. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Anatomija i morfologija ............................................................................. 1 izvršilac

 

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Defektologija ......................................................................... 1 izvršilac

 

Studentska 5, 73300 Foča

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

 

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u  zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu  da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Pored navedenih uslova kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje za  izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Slikarstvo treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- završen Fakultet likovnih umjetnosti - smjer Slikarstvo - drugi ciklus studija-magisterij ili master studij.

-  kandidati koji se prijave na konkurs, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu.

 

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz  člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

 

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22).

 

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ"

ČAJNIČE

 

r a s p i s u j e

 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18 i 119/21), i članom 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da  ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati obavezno  dostavljaju ovjerene kopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2) Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3) Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest  mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4) Da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) Uvjerenje  da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu  prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3) Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručna spreme.

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla.

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskoga rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskoga rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskoga rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.                                                                                                                                    

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, dana 15.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 časova.                                                                                                                                                                                                           

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu škole, Igumana Vasilija bb, 73 280 Čajniče, preporučenom pošiljkom ili lično.        

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana