JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.10.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.10.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 30.10.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

 

********

*****************

 

DETRI DOO ISTOČNA ILIXA

Branka Radičevića 5, Tel: 066/725-895

71123 I. Sarajevo

raspisuje

 

KONKURS

za poziciju

 

1. Serviser  (Lokacija: I. Sarajevo)

 

Opis poslova:

- Servisiranje i montaža IT opreme

- Postavka uređaja za informacioni sistem i obavezno poznavanje povezivanja informacionog sistema sa fiskalnom kasom.

Uslovi za kandidate:

– SSS

– Napredno poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet)

– Poželjno poznavanje IT tehnologija (web hosting, internet prodaja)

– Spremnost na rad u smjenama

– Radno iskustvo u traženom opisu poslova

– Vozačka dozvola B kategorije

Zaposlenima nudimo:

– Rad u pozitivnom i dinamičnom okruženju

– Mogućnost profesionalnog napredovanja

Kratku biografiju možete poslati na Email: detri@detri.ba

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor

***

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

ČAJNIČE

 

 raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Čajniče

 

I - Opis poslova

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II - Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine .

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Čajniče te Pravilnikom o radu.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

 

Za direktora  može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi

-  da je državljanin BiH

- da je punoljetan

- da je zdravstveno sposoban

 

Posebni uslovi:

-  da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz Člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18 i 84/19),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- potvrdu kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- program rada direktora u narednom mandatu,

- preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Napomena: Po pravilniku o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 49/18, propisano članom 3. stav 1. tačka 3) propisano je da ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, dok uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola službenim putem pribavlja za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Čajniče će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Sve učesnike konkursa Školski odbor će pismeno obavijestiti u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva putem E-mail pošte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Javna ustanova Osnovna škola "Jovan Dučić "Čajniče, 73280 Čajniče sa naznakom ,"Prijava za izbor direktora škole."

***                                                                            

JU SŠC "IVO ANDRIĆ" VIŠEGRAD

  raspisuje                      

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor srpskog jezika - 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme od godinu dana - 1 izvršilac,

 

2. Profesor psihologije - 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme od godinu dana,

 

3. Profesor ruskog jezika - 2 časa, lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine - 1 izvršilac,

 

4. Struka elektrotehnika za zanimanje električar:

-  Električar  V stepen sa radnim iskustvom - 5 časova praktične nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine - 1 izvršilac

- Diplomirani inženjer elektrotehnike - 6 časova teorije, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine

 

Uslovi konkursa:

 

Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu -  ("Službeni glasnik RS"broj: 1/16 i 66/18.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104. 106. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju ("Sl. glasnik RS", broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Sl. glasnik RS", 29/12.) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS" broj: 34/15 i 83/15),   Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:24/18)

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

6.   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta pod rednim brojem 3 i 4;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Ako se na konkurs ne prijavi nastavnik koji ispunjava uslove stručne spreme utvrđene zakonom i pravilnikom kojim se uređuje vrsta stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika i ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja stručnog lica zaposlenog u školi ili na području aktiva direktora sa nepunom normom, direktor može na određeno vrijeme , primiti lice bez potrebnih uslova u pogledu nivoa i vrste obrazovanja - neverifikovani nastavnik, sa najmanje 4 odslušana semestra tog predmeta u toku studija, a najduže za jedno polugodište.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju ("Sl. glasnik RS",broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/18).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "Ivo Andrić" -11.11.2019. god u 12 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu: JU SŠC "Ivo Andrić", ulica Kralja Petra Prvog br.16/ sa naznakom za Konkurs - na koju radno mjesto se kandidat prijavljuje .                                                                                           

***

JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

VOJKOVIĆI – ISTOČNA ILIXA

 raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1.  Nastavnik razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 27.12.2019. godine

 

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18), članom  2. i 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i  5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1)  diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje  je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo),

4)   uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7)   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom (za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo),

8)   uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)   uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 11. novembra 2019. godine, u 11 časova,  intervju u utorak, 12. novembra 2019. godine, u 11 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna škola "Aleksa Šantić" Vojkovići, Druge sarajevske brigade br. 57

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem pripravnika

po Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini

 

I

Ovaj konkurs se oglašava povodom realizacije Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS po Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini, i to:

 

Pozicija 1.

Pripravnik u zanimanju diplomirani komparativista i bibliotekar;

Broj izvršilaca: 1 (jedan);

Mjesto rada: Filozofski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Palama;

            Period zasnivanja radnog odnosa: 1 (jedna) godina.

 

Pozicija 2.

Pripravnik u zanimanju diplomirani profesor filozofije;

Broj izvršilaca: 1 (jedan);

Mjesto rada: Filozofski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Palama;

            Period zasnivanja radnog odnosa: 1 (jedna) godina.

 

 

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

- VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova);

- da nema radnog iskustava u svom - traženom zanimanju (tj. da nije zasnivao radni odnos u svom zanimanju, odnosno da nije obavio pripravnički staž u svom zanimanju);

- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica.

 

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

1.   original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

2.   original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

3.  ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

4.  ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

5.  original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

6.   ovjerenu kopiju diplome;

7.   dokaz da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;

8.  dokaz da nema radnog iskustava u svom – traženom zanimanju (ovjerena kopija radne knjižice i ovjerena izjava da kandidat nema radnog iskustva u svom – traženom zanimanju).

 

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

V

Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "Prijava na javni konkurs za prijem radnika".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

***

JU OŠ "PALE"

PALE

raspisuje

 

KONKURS

 

1. Sekretar, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 1/16 i  66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" br. 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 113. i 129. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS",br. 44/17, 31/18 i 84/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/17, 31/18 i 84/19) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Ukoliko se na raspisani konkurs za popunu radnog mjesta sekretara škole prijavi lice koje ima položen pravosudni ispit, smatraće se da ispunjava uslove i nije obavezno da polaže stručni ipit.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo i položen stručni ispit.

3) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

4) Dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Testiranje kandidata  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave (tj. koji ispunjavaju uslove konkursa) biće obavljeno 14.11.2019. godine sa početkom u 9 časova a intervju 15.11.2019. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole, Milana Simovića broj 26, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u školi.

***

JU OŠ "BOŠKO BUHA"

ŠTRPCI, UVAC

 

raspisuje

 

PONOVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac na 12 nastavnih časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a naduže do kraja nastavne 2019/20 godine.

2. Nastavnik fizike - 1 izvršilac na 12 nastavnih časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže kraja nastavne 2019/20 godine.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17 i 31/18), članom  2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i  5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)   uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom                   procesu,

4)   uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da                   je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju                  stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja                  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,                   ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na            evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja            odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u  četvrtak, 14. novembra 2019. godine; testiranje u 13 časova, a  intervju u 14 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna škola "Boško Buha" Štrpci, br. 60, 73265 Uvac.

***

 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BOLNICA "SRBIJA"

ISTOČNO SARAJEVO

 

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo, Odluke v.d. direktora JZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo o potrebi prijema u radni odnos specijaliste ginekologije i akušerstva, br.4468/19 od 23.10.2019. godine i potrebi prijema u radni odnos specijaliste pedijatrije broj.4467/19 od 23.10.2019. godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo, v.d. direktor JZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo, raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

za radno mjesto:

1. Specijalista  ginekologije i akušerstva - 1 izvršilac

2. Specijalista pedijatrije - 1 izvršilac

 

Pored opštih  uslova propisanih zakonom o radu kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- Završen medicinski fakultet (integrisani studij 360 ECTS),

- položen specijalistički ispit,

- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti,

Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Prijavu na oglas (obavezno navesti kontakt telefon),

- Kratku biografiju,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu,

- Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- Ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).

- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Za radno mjesto pod tačkom 1.

- Ovjerenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i akušerstva,

 Za radno mjesto pod tačkom 2.

- Ovjerenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti do 15.11.2019. godine. Sa kandidatom biće obavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo ili putem pošte, na adresu:JZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo, ul Kasindolskog bataljona 113, 71  213. Kasindo, sa naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos.

***                                                                                                                       

       

JU SŠC "VASILIJE OSTROŠKI"

SOKOLAC

 

 

PONIŠTAVA SE KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Poništava se konkurs broj: 01-898/19 od 18.10.2019. godine , objavljen u dnevnom lisu "Glas Srpske" dana, 23.10.2019. godine.  Konkurs se poništava zbog tehničke greške.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana