JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.12.2021. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

 JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

VOJKOVIĆI - ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 

1.   Voditelj produženog boravka, ½ radne norme, na određeno vrijeme, do kraja   nastavne 2021/22. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

                                        

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik

Republike Srpske'', broj: 31/18, 84/19 i 63/20 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 37/19) i Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/18,45/19).

 

A) Opšti uslovi, koje kandidat  treba da ispunjava  prilikom prijavljivanja:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)  da je punoljetan,

3)  da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos),

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja

djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava ,

5) da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog intergniteta, zlostavljanja  djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tački  4) i 5) za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

B) Posebni uslovi, koje kandidat  treba da ispunjava:

1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Uredba o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 44/17, 31/18).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana član 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20).

2) da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

1.  Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti :

*Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.  Uvjerenje o državljanstvu; 

4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog intergniteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

 * Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

5.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u  oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

8.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

9.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u školi,

10. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,

11. Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS'', broj 74/18 i 45/19).

Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje kandidata, obaviće se  13.01.2022. godine, u 10:00 časova, a intervju u 11:00 časova, istog dana.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije održavanja testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na zakazanom testiranju i intervjuu,  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.

Primljeni kandidat  počeće sa radom nakon završene konkursne procedure.

Prijave, sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na konkurs", na adresu škole, Druge sarajevske brigade br. 57 , 71 214 Vojkovići,  Istočna Ilidža, putem pošte ili direktno u školu.

***

OPŠTINA HAN PIJESAK

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

I Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika na radno mjesto:

 

- Samostalni stručni saradnik za stambene poslove, privatno preduzetništvo i pravni koordinator.

  

 II Opis poslova i zadataka

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za stambene poslove, privatno preduzetništvo i pravni koordinator, utvrđen je članom 36. Pravilnilka o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak, i to Odjeljak B, Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti, tačka 5 ( Službeni glasnik Opštine Han Pijesak 6/17, 11,/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19, 5/20, 10/20, 14/20 i 9/21).

Kategorija radnog mjesta: peta kategorija.

Zvanje: Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.

     

III Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat su:

1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

IV Posebni uslovi

VSS- pravni fakultet, VII  stepen ili  prvi ciklus  studija- diplomirani pravnik sa  najmanje 240 ECST bodova, 1. (jedan) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja u struci, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

 

V Prijava  na javni  konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici  Opštine Han Pijesak, a  može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak.

VI Potrebna dokumenta

 Uz prijavu na  javni konkurs kandidati prilažu fotokopiju sledećih dokumenata:

1. fotokopiju uvjerenja o državljanstvu;

2. fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

3. Fotokopiju diplome  o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je  visoko obrazovanje  stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolsaka ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu  visokoškolske ustanove da diploma nije izdata;

4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi  Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85/11 i 7/15);

5.Uvjerenje ili potvrdu o  radnom  iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Sa svim kandidatima  koji budi  ispunjavali opšte i posebne uslove, Konkursna komisija  obaviće  intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku,  poznavanju organizacije  jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno  pismenim putem obavješteni i putem internet stranice Opštine Han Pijesak.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkura.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kao i ovjerene izjave:

- da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

- da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

- da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku  Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske".Ako  Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog konkursa. Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak ili putem pošte, na adresu Opština Han Pijesak, Aleksandra Karađorđevića br.4 sa naznakom „Prijava na Javni konkurs".

Za  dodatna obavještenja o javnom konkusu  obratiti se Slavici Ašonji,  na telefon  057/557-108.   

***

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

        

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.       Nastavnik gitare –1 izvršilac,  puna norma, sa radnim iskustvom u struci  i  položenim  stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –  na određeno vrijeme,  do 30.06.2022. godine;

2.       Nastavnik gitare – 1 izvršilac, 12 časova, sa radnim iskustvom u struci  i  položenim  stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –  na određeno vrijeme,  do 30.06.2022. godine;

3.       Nastavnik violine – 1 izvršilac 14 časova, sa radnim iskustvom u struci  i  položenim  stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –  na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 14.04.2022. godine

4.       Nastavnik violine – 1 izvršilac 10 časova, sa radnim iskustvom u struci  i  položenim  stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –  na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 14.04.2022. godine;

5.       Nastavnik solfeđa i teorije muzike – 1 izvršilac, pola norme, sa radnim iskustvom u struci i  položenim  stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –  na određeno vrijeme,  do 30.06.2022. godine;

6.       Nastavnik solfeđa i teorije muzike – 1 izvršilac, 13 časova, sa radnim iskustvom u struci i  položenim  stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –  na neodređeno vrijeme.   

7.       Nastavnik klavira – 1 izvršilac, puna norma sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18,84/19,35/20 i 63/20) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20 ) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotreba opojnih sredstava što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti a koje će Škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će Škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedeljak 17.01.2022. godine – testiranje u 11.00 časova , intervju u 12.00 časova;

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkurs škola će postaviti na oglasnoj tabli škole;

Kandidati se neće posebno pozivati  i ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu:

JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje

Đenerala Draže Mihajlovića br.40                      

71123 Istočno Novo Sarajevo                     

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "ISTOČNA ILIDžA"

ISTOČNA ILIDžA 

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20) direktor  JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža" raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

 

1.       Profesor farmaceutske grupe predmeta (farmakognozija, farmakologija, uvod u kozmetologiju)- 8 časova, na određeno vrijeme- do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2.       Profesor klavira- 7 časova, na određeno vrijeme- do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

3.       Profesor fizičkog vaspitanja- 18 časova, na određeno vrijeme, pripravnik-godina dana;

4.       Profesor etike- 2 časa, na određeno vrijeme- do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

5.       Profesor biologije-18 časova, na određeno vrijeme, pripravnik-godina dana.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS" broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS" 120/20).

Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ;

5. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

6. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

7. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (za pozicije za koje zahtjeva položen stručni ispit);

9. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (za pozicije za koje zahtjeva položen stručni ispit);

10. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženom konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

12. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom , to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme)- za pozicije za koje se zahtjeva radno iskustvo;

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpska, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (ovo uvjerenje i uvjerenje pod tačkom 5.  koje je  prethodno navedeno u dokumentima koje kandidat dostavlja, nisu isti dokumenti) i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno  osuđenih za krivična djela seksualno zloupotrebe i iskorišćavanja djece-za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Testiranje  kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 17.1.2022. godine u 9:00 časova, a intervju isti dan u 10:00 časova u prostorijama Škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža"

ulica Stefana Nemanje broj 10 

71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Za konkurs – pozicija broj ___

Kontakt telefon:057/342-735

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

K O N K U R S

Članica Univerziteta: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Elektroenergetika .........................1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Članica Univerziteta: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke ..................... 1 izvršilac

 

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Članica Univerziteta: Pedagoški fakultet Bijeljina

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (srbistika)

 .................................................................................  1 izvršilac

 

Semberskih ratara  1E, 76 300 Bijeljina

 

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za sociologiju

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Posebne sociologije ............................................................... 1 izvršilac

 

2. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Posebne sociologije ................................. 1 izvršilac

 

Katedra za novinarstvo i politikologiju

 

1. Za  izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Međunarodni odnosi i nacionalna bezbjednost  ............................................................................................... 1 izvršilac

Katedra za anglistiku

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika) ........................................ 1 izvršilac

 

2. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (anglistika)  ........................................................................................ 1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

 

Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77.,odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19).

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

 

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana