JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.04.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.04.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.04.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*****************

**********

 

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO                                                               

  

raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

 

1.    Kuvar  smjenovođa - instruktor  (VKV/SSS) 

       1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

 

a)   Opis poslova radnog mjesta

           

-   organizuje rad smjene radnika – zatvorenika u kuhinji KPZ-a

-   trebuje nabavke roba za potrebe kuhinje,

-   daje naloge za rad neposrednim izvršiocima i kontroliše izvršavanje poslova i zadataka,

-   učestvuje u izradi godišnjeg plana nabavki namirnica za potrebe kuhinje;

-   zadužuje i priprema namirnice za spremanje jela, neposredno sprema jela po jelovniku;

-   vrši podjelu obroka i stara se o količini utrošenih namirnica i  podijeljenih obroka;

-   odgovoran je za osnovna sredstva, namirnice i sitan inventar koji se nalazi u zatvorskoj      kuhinji

-   obučava zatvorenike za rad u kuhinji,

-   organizuje čišćenje prostorija kuhinje, opreme i namirnica i obezbjeđuje primjenu mjera      zaštite na radu, zaštite od požara i higijensko-sanitarnih mjera,

 

Uslovi

 

 

b) Opšti uslovi :

        1.   Da je državljanin RS – BiH;

        2.    Da je stariji od 18 godina;

        3.    Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

        4.   Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od              najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u               Kazneno-popravnom zavodu;

        5.  Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou               vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

       6.   Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

       7.   Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

 

v) Posebni uslovi :

   

●    VKV / SSS ( kuvar),

●    6 (šest) mjeseci  radnog iskustva na istim  ili sličnim poslovima .

 

 

2.   Pomoćni kuvar    (KV/SSS) 

      1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

 

a) Opis poslova radnog mjesta

           

-   pomaže u pripremi i serviranju jela u kuhinji KPZ  po jelovniku  i stara se o kvalitetu i      kvantitetu pripremljenih jela,

-    stara se o pravilnom i ekonomičnom utrošku namirnica i hrane,

-    stara se o higijeni prostorija, sredstava, inventara i posuđa u Kuhinji KPZ

 

Uslovi

 

b)Opšti uslovi :

           1.    Da je državljanin RS – BiH;

           2.    Da je stariji od 18 godina;

           3.   Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

           4.    Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci  ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom                 zavodu;

           5.    Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem  nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

           6.    Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

           7. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

 

v) Posebni uslovi:

   

●    KV/SSS ,

●    6 (šest) mjeseci  radnog iskustva na istim  ili sličnim poslovima

 

 

3.   Uputstvo kandidatima:

 

a)  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente - dokaze o ispunjavanju   opštih i posebnih uslova konkursa:

 

1.   Diploma o stečenoj stručnoj spremi;

2.   Izvod iz matične knjige rođenih;

3.   Uvjerenje o državljanstvu;

4.   Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5.   Potvrdu o radnom iskustvu (potvrda treba da sadrži podatke o radnom iskustvu na radnom       mjestu na koje se prijavljuje kandidat, sa preciznim navođenjem poslova koje je radnik       obavljao kod poslodavca i periodom rada) ;

6.  Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od       nadležnog organa);

 

Napomene:

 

- Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

- Ukoliko prvorangirani kandidat, na poziv poslodavca, ne dostavi dokumente iz tačaka 3. i 4. kojima dokazuje ispunjavanje predviđenih posebnih uslova, za zasnivanje radnog odnosa pozvaće se drugorangirani kandidat.

 

- Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4 i 6 ( tačka a) Uputstva kandidatima)  ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

 

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

 

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

 

b) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave se mogu dostaviti isključivo  putem pošte na adresu:

Kazneno-popravni zavod

Poluotvorenog tipa

Istočno Sarajevo

ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,

 sa naznakom “Konkurs za prijem na radno mjesto ( navesti naziv radnog mjesta iz konkursa)”.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju,  te će se izvršiti pismeno testiranje (test opšteg i stručnog znanja), na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

 

                                                  

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana