JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.03.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

**********************

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ISTOČNO SARAJEVO

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem  u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. Daktilograf ................... 1 (jedan) izvršilac

 

1.   Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove

Opšti uslovi:

-   da je državljanin BiH;

-   da je punoljetan;

-   da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-   da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-   da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6  mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

 

Posebni uslovi:

- SSS - IV stepen birotehnička škola ili srodna školska sprema

- poznavanje rada na računaru

- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon završene školske spreme na istim ili  sličnim poslovima

- položen stručni ispit poželjno

 

2.   Kandidati se primaju u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

3.   Lice koje u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni ispit može     se primiti u radni odnos uz obavezu da ispit položi najkasnije u roku od  6     (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 

- izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o nekažnjavanju (original ili ovjerena kopija)

- diploma o završenoj školi (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o potrebnom radnom stažu (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko isti imaju položen (original ili ovjerena kopija)

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti obavezan je dostaviti samo izabrani kandidat.

 

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog rada, obaveznog testiranja daktilografije i usmenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Dokumentacija ne starija od šest mjeseca. Molimo kandidate da uz prijavu ne dostavljaju dodatne materijale koji nisu traženi konkursom.

 

Prijave se podnose na pisarnici suda lično  ili putem pošte na adresu: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo, Vojvode Radomira Putnika bb, 71123 Istočno Sarajevo. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs”.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Konkus će se objaviti u “Glasu Srpske” i na Njeb stranici suda.

*********

GP “PUT” AD ISTOČNO SARAJEVO

Slavka Leovca br. 1,

 

raspisuje

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno ili određeno –  vrijeme

 

 

1.   Diplomirani inženjer građevinarstva               2 izvršioca

2.   Diplomirani inženjer mašinstva                       1 izvršilac

3.   Diplomirani ekonomista                                        1 izvršilac

4.   Građevinski tehničar                                           2 izvršioca

5.   Tesar                                                                3 izvršioca

6.   Zidar                                                             3 izvršioca

7.   Armirač                                                                   2 izvršioca

8.   Asfalter                                                                   2 izvršioca

9.    KV rukovaoci građ. mašinom                                       3 izvršioca

10.  KV rukovalac betonarom                                      1 izvršilac

11.  NK radnik                                                      10 izvršilaca

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih zakonom o radu Republike Srpske kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to

1.  Radno mjesto pod rednim brojem 1.

-  Diplomirani inženjer građevinarstva, sedmi stepen stručne spreme,    sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva, sa ili bez položenim stručnim     ispitom.

2.  Radno mjesto pod rednim brojem 2.

-  Diplomirani inženjer mašinstva, sedmi stepen stručne spreme, sa radnim    iskustvom u struci.

3.  Radno mjesto pod rednim brojem 3.

-  Diplomirani ekonomista, sedmi stepen stručne spreme, sa radnim iskustvom u    struci.

4.  Radno mjesto pod rednim brojem 4.

 -  završena srednja građevinska škola, IV stepen stručne spreme, sa radnim    iskustvom ili bez radnog iskustva.

5.  Radno mjesto pod rednim brojem 4, 5, 6 i 7

  -  završen treći stepen stručne spreme – VKV ili KV kategorije sa radnim    iskustvom ili bez radnog iskustva.

6.  Radno mjesto pod rednim brojem 8 i 9

 -  završen treći stepen stručne spreme – VKV ili KV kategorije sa radnim    iskustvom ili bez radnog iskustva.

7.  Radno mjesto pod rednim brojem 10.

 -  završena osnovna škola - sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva.

 

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja radnih mjesta.

Zainteresovani za posao se mogu prijaviti u upravu preduzeća ili prijave slati na adresu

GP “PUT” a.d. Istočno Sarajevo, Slavka Leovca br. 1, 71123 Istočno Sarajevo.

****

 

PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU

 “BAMBI” PALE

 raspisuje: 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika-vaspitača

 

1. Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača)… 3 izvršioca

 

 

II Opis poslova

 

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u PU Klub za djecu “Bambi” Pale.

 

III Opšti uslovi

 

1. Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da su stariji od 18 godina,

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,

4. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 

     šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova 

      u dječijem vrtiću,

5. Da se protiv njih  ne vodi krivični postupak.

 

IV  Posebni uslovi:

 

     Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1. Visoka stručna sprema

a)  - VSS - prvi ciklus studijskog programa  ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

b) - položen stručni ispit

 

 

V - Potrebna dokumentacija:

 

       Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi ciklus studijskog programa  ili

    ekvivalent po studijskom programu predškolskog vaspitanja,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u

    diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,

6. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

7. Uvjerenje da nisu osuđivani (dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne

     procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),

8. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom     (dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

 

V - Rok podnošenja prijava:

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu “Glas Srpske”,  i oglasnoj tabli PU Klub za djecu “Bambi” Pale.

     Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VI - Ostale odredbe

 

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji

ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 28.3.2020. godine u 10 časova u prostorijama ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

      

 Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Klub za djecu “Bambi”, Serdar Janka Vukotića br 12, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30 do 16.30 časova sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u  PU Klub za djecu “Bambi” Pale”.

 

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

***

 

KAZNENO  POPRAVNI ZAVOD  POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

Meše Selimovića 1. I. Sarajevo

 

  donosim,

 

 

 PONIŠTENjE JAVNOG  KONKURSA

                               Broj: 08/1.01/ 120 - 210 /20 od 25.2.2020. godine

 

 

Poništava se javni konkurs navedenog broja i datuma objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” od 4.3.2020 godine, za radno mjesto:

 

1. Kuvar - instruktor  -  (1) jedan izvršilac na neodređeno vrijeme;

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana