JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

**************

JU OŠ „Milan Ilić Čiča Šumadijski"

Han Pijesak

Aleksandra Karađorđevića 10

e-mail:  os[email protected]

 

 

objavljuje

KONKURS

za prijem radnika

 

 • Voditelj boravka (jutarnjeg čuvanja) – 2 izvršioca  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, po 50% radnog vremena na određeno vrijeme, do 30.6.2023.god.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu radu („Službeni glasnik RS" broj: 01/16 , 66/18 i 119/21'')   i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu  bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. stav 1. i stav 5.,te čalnovima 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ( "Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Služeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i 26/19) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14(„ Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 18/16).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zaključivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
 8. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca. 

 

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u četvrtak, 8.12.2022. god. u 10,00 časova, intervju istog dana u 11,00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu ili po mogućnosti na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna škola „Milan Ilić Čiča Šumadijski" Han Pijesak, ul. Aleksandara Karađorđevića 10, 71360 Han Pijesak.    

***

 

JU OŠ „Jovan Dučić", Čajniče

Igumana Vasilija bb

e-mail: [email protected]

       

 r a s p i s u j e

 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Nastavnik/profesor razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18 i 119/21), i članom 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da  ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati obavezno  dostavljaju ovjerene kopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2) Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3) Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest  mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4) Da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) Uvjerenje  da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu  prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3) Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručna spreme.

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla.

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskoga rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskoga rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskoga rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.                                                                                                                                    

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, dana 08.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 časova.                                                                                                                                                                                                           

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu škole, Igumana Vasilija bb, 73 280 Čajniče, preporučenom pošiljkom ili lično.                                                                                                                  

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana