JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*****************

*********************

 

OPŠTINA RUDO

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Rudo

 

I - Načelnik opštine Rudo raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Rudo, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža, u trajanju od jedne godine, i to:

 

1. Pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom - prvi ciklus studija sa ostvarenih

    najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme u zanimanju:

    - Diplomirani inženjer arhitekture ili

     diplomirani inženjer građevinarstva        .................................................. 1 izvršilac,

   - Diplomirani socijalni radnik ......................................................................  1 izvršilac,

   - Diplomirani pravnik ....................................................................................  1 izvršilac.

2. Pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom - prvi ciklus studija sa ostvarenih 180 ECTS bodova  u zanimanju:

- Strukovni ekonomista .........................................................................1 izvršilac.

 

II - Opšti uslovi za prijem pripravnika

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

III - Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove:

1. Završen fakultet odgovarajućeg smjera,

2. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju.

 

IV - Potrebna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, ne starije od 6 mjeseci,

3. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan, izdaje MUP po mjestu rođenja, ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj, uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

4. Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu u pisanoj formi:

a) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

5. Ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša,

6. Ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija,

7. Uvjerenje biroa za zapošljavanje da se vodi i od kada na evidenciji nezaposlenih, sa stručnom spremom, odnosno zvanjem koje se traži konkursom,

8. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranice sa ličnim podacima, podacima o završenoj školi i podacima o zaposlenju),

9. Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete) - dostavljaju samo kandidati koji imaju taj status,

10. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - dostavljaju izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

V - Prijave na javni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, Opština Rudo - Komisija za sprovođenje postupaka za prijem pripravnika, ul. Đenerala D. D. Mihailovića 41, Rudo.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Slađana Pušonjić, šef Odsjeka za opštu upravu i društvene djelatnosti, kontakt telefon: 058/711-164.

 

VI - Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u  dnevnom listu “Glas Srpske” i Televiziji Rudo. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj veb-stranici opštine Rudo.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

 

1. Nastavnik geografije  - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do povratka nastavnika sa bolovanja,

2. Nastavnik informatike - 1 izvršilac – 15 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do 31.8.2021. god

3. Nastavnik razredne nastave       - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka nastavnika sa bolovanja,

4. Nastavnik razredne nastave       - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do 31.8.2021. god

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 2. i 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i  5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)   uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

4)   uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da   je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja    ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja

odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak, 8. oktobra 2020. god. - testiranje u 13 časova, intervju u 14.30 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Istočno Novo Sarajevo, ul. Karađorđeva 1, 71 123 Istočno Sarajevo.

***

OPŠTINA TRNOVO

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u opštini Trnovo

 

I   Raspisuje  se  javni konkurs za prijem pripravnika na određeno vrijeme,  radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od  jedne godine i to:

 

1.  Profesor engleskog  jezika                                     izvršilac  ...................................... 1

2.  Diplomirani  novinar                                             izvršilac ......................................... 1

3.  Diplomirani ekolog                                                izvršilac   .........................................1

 

II  Zaposleni iz tačke 1 ovog konkursa obavljaće  poslove u skladu sa  Pravilnikom o prijemu pripravnika  Opštinske uprave, opštine Trnovo.

 

 III  Status: Pripravnik

 

IV  Opšti uslovi:

     - da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

     - da je stariji od 18 godina,

     - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

     - da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

     - da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje poslova

       u Opštinskoj upravi, jedinice  lokalne samouprave.

     - da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva  sa dužnošću koja obavlja u opštinskoj  upravi.

 

V  Posebni uslovi

 

1.  - visoka stručna sprema, VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da se nalaze  na evidenciji Zavoda za zapošljavanje  sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

VI   Uz  prijavu na konkurs  sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti dokaze  o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

     - uvjerenje o državljanstvu,

     - izvod iz MKR,

     - uvjerenje o nekažnjavanju,

     - dokaz da se ne vodi krivični postupak,

     - diplomu o završenoj školskoj spremi,

     - dokaz  da se nalazi na evidenciji  Zavoda za zapošljavanje

     - dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (samo kandidati  koji budu izabrani)

     - fotokopija radne knjižice

- Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjava:

a) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH,

b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

Javni konkurs će biti objavljen u  “Glasu Srpske”,  zvaničnoj veb stranici opštine Trnovo  i oglasnoj tabli opštine.

 

 VII  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju.

Prijave se mogu dostaviti  lično na protokol opštine Trnovo, ili putem pošte na adresu: Opština Trnovo, Trnovskog bataljona 86, 71220 Trnovo, sa naznakom  “za komisiju za prijem pripravnika”.

Za dodatne informacije o javnom konkursu, zvati na  tel. 057/610-237.

Propisani obrazac za prijavu kandidata  može se preuzeti na šalteru pisarnice opštine Trnovo, kao i  sa veb stranice opštine. 

***

 JH  “TEHNIČKI BIRO”

 Kasindolskog bat. 26.

71123 ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 

OGLAS

 

JH  “Tehnički biro” Istočna Ilidža vrši prijem radnika koji su prijavljeni kod Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u radni odnos na sljedeću poziciju:

 

1.   Tehnički crtač - pripravnik (dijete poginulog borca)  – 1 izvršilac.

           Uslovi:  SSS (IV stepen  – srednja građevinska skola

 

2.   Tehnički crtač - pripravnik  -  1 izvršilac

           Uslovi: - VSS ( VII stepen) - dipl. građ. ing. ili dipl. arhitekt

         

Prednost imaju kandidati sa završenim državnim fakultetom.

 

3.   Tehnički crtač – 2 izvršioca

         

Uslovi:

-  VSS (VII stepen) - dipl. građ. ing. ili dipl. arhitekt

 

-  Lica starija od 40 godina, nezaposlena lica iz ruralnih oblasti ili lica koja  se nalaze na evidenciji duže od 6 mjeseci

         

Prednost imaju kandidati sa završenim državnim fakultetom.

 

Mjesto rada: Istočna Ilidža

Oglas ostaje otvoren 15 dana dana od dana objave.

 

Potrebno radno iskustvo: Nije uslov

Način prijave na oglas:

•  Na kontakt email za prijave

Kontakt osoba:

Kontakt telefon: 0038 7 65 860 382 (od 10 do 16 sati)

Kontakt email: v.foerster@weber-betonwerk.de

***

JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE “NEVEN” VIŠEGRAD

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem jednog vaspitača na određeno vrijeme u

JU „Neven” Višegrad

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na određeno vrijeme, do povratka vaspitača sa porodiljskog odsustva, sa punim radnim vremenom, jedan izvršilac, u periodu od 12.11.2020-12.11.2021. godine u Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad.

 

Javni konkurs se raspisuje za lice sa radnim iskustvom, te pravo učešća imaju kandidati  koji ispunjavaju uslove iz člana 65a. stav (1) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Radnik stupa na rad 12.11.2020. godine.

 

I

Opšti uslovi:

1.   Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine

2.   Da je stariji od 18 godina

3.   Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4.   Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili

     za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi

5.  Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II

Posebni uslovi:

1.   Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko

     obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za

     obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem - Diplomirani vaspitač predškolske djece

2.  Dvije godine iskustva u struci

3.  Položen stručni ispit

 

III

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na javni konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.   Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

2.   Izvod iz matične knjige rođenih

3.   Uvjerenje da nije osuđivan/a

4.   Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

5.   Ovjerenu fotokopiju diplome

6.   Dokaz o položenom stručnom ispitu

7.   Dokaz o radnom iskustvu

Dokumenta koja budu priložena na javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS - filijala Istočno Sarajevo - Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU “Neven” Višegrad.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad, II Podrinjske brigade 18, 73240 Višegrad, sa naznakom “Komisija za provođenje konkursa za izbor jednog vaspitača na određeno vrijeme”

***

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

 raspisuje

 

 

JAVNI  KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.  Viši stručni saradnik  ............................................................ izvršilaca 1

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Opšti uslovi:

 

1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da je punoljetan

 

Posebni uslovi:

 

1.  VSS – Završen pravni fakultet (osam semestara 240 ECTS bodova) dipl.     pravnik

2.  Položen pravosudni ispit.

3.  Radno iskustvo: 3 godine na radu na pravnim poslovima.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

 

U postupku prijema kandidata provešće provjera znanja (testiranje) i  intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu, Karađorđeva br. 5, 71123 Istočno Sarajevo

***

JU OŠ “RUDO”

RUDO

donosi

 

ODLUKU

 

Poništava se dio konkursa objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 9.9.2020. godine i to:

- Profesor geografije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 12 časova na neodređeno vrijeme.

 

 

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor matematike - 17 časova sedmično, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim     stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme

2. Profesor psihologije - 2 časa sedmično, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim     stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine

3. Profesor pravoslavne vjeronauke - 4 časa sedmično, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i     položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da  ispunjavaju i posebne uslove propisane  članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br.41/18) , Pravilnikom  o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. gl. RS”, br.24/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS”, broj 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/15 i 83/15)

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom stanovanja potrebno je dostaviti:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte, 

2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci, dostavlja  kandidat prije zasnivanja radnog odnosa koji bude izabran)

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje pod tačkom 4 i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova  ili ekvivalent i stručno zvanje u  određenoj oblasti,

8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

10. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

12. uvjerenje o položenoj pedagoško-andragoškoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

13. uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od  najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa a testiranje i intervju će se obaviti  7.10.2020. u 11 časova sa kandidatima koji  ispunjavaju uslove tražene konkursom.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu: JU Srednjoškolski centar Rudo, Ulica Cara Dušana broj 35,73260 Rudo.

***

JU OŠ “PALE”

Pale

  raspisuje:

 

KONKURS

 

1. Nastavnik biologije - puna norma - pripravnik na određeno vrijeme jedan izvršilac.

2. Profesor razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na određeno vrijeme do povratka radnica sa porodiljskog odsustva, dva izvršioca.

3. Profesor razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na neodređeno vrijeme jedan izvršilac.

4. Profesor razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na određeno vrijeme do povratka radnika sa imenovane funkcije- jedan izvršilac.

5. Voditelj produženog boravka, pola radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine – jedan izvršilac.

6. Voditelj produženog boravka, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine – tri izvršioca.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 1/16 i  66/18) i članovima  5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članovima 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20) članom 2; i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik RS” br. 37/19 i 13/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz  potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom  dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu  predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - osim za radno mjesto pod brojem 1.

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi - osim za radno mjesto pod brojem 1.

5) Dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme - osim za radno mjesto pod brojem 1.

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog  borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole.

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole:

- 7.10.2020. godine sa početkom u 13 časova – testiranje;

- 8.10.2020. godine sa početkom u 13 časova – intervju.

Kandidati se neće  posebno pozivati  na  testiranje i intervju, a  ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na Konkurs obavezno je da kandidati navedu tačnu adresu stanovanja i broj telefona.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole, Milana Simovića broj 26, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u školi. Na koverti navesti radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

***

JU OŠ “SRBIJA”

PALE

 raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Školski bibliotekar - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

2. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

3. Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac, 7 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,

4. Nastavnik likovne kulture - 1 izvršilac, 12 časova norme sedmično, na neodređeno vrijeme

 

U radni odnos po tačkama 1, 2 i 4 primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. U radni odnos pod tačkom 3 prima se lice bez radnog iskustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate koji konkurišu na radna mjesta pod tačkama 1, 2 i 4,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 6.10.2020. godine, sa početkom u 8 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 9.30 časova u prostorijama JU OŠ “Srbija” Pale.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana