JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

**********

*****************

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

 

raspisuje: 

                

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1) Profesor ruskog jezika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine - jedan izvršilac

 

Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu -  (“Službeni glasnik RS”broj: 1/16 i 66/18.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20 i  92/20 )  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl . glasnik RS” 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19)

 

Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:    

             

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1) Uvjerenje o državljanstvu;

2)  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. januar” -  2.11.2020. god. u 13 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC “27. januar”, Ul. Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje.                                                                                       

***

OPŠTINSKA UPRAVA

OPŠTINE HAN PIJESAK

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

I Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS  u statusu pripravnika JU Zavoda za zapošljavanje RS i to:

 

a)  Pripravnici (Po Ugovoru o finansiranju plate pripravnika sa VSS broj: 02-123-13/20 od 15.10.2020. g.)

 

1) Diplomirani defektolog   ....................................................................  1 izvršilac

2) Diplomirani ekonomista 240 ECTS...................................................   1 izvršilac

3) Diplomirani ekonomista 180 ECTS    ............................................... 1 izvršilac

4) Diplomirani pedagog.............................................................................. 1 izvršilac

5) Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog.....................  1 izvršilac

6) Bakalaureat/bachelor  biologije-mikrobiologije....................... 1 izvršilac

 

II Opis poslova

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanje prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

Pripravnici će se osposobljavati po Programu stručnog osposobljavanja pripravnika/volontera u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak” broj: 16/17).

 

III Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:

1) Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2) Da je stariji od 18 godina;

3) Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4) Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

5) Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa;

6) Da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7) Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima  od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

IV Posebni uslovi:

1) Za  poziciju pod  I-a, redni broj 1:

- Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani defektolog.

2) Za poziciju pod  I-a, redni broj 2:

- Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani ekonomista.

3) Za  poziciju pod  I-a, redni broj 3:

- Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani ekonomista.

4) Za   poziciju pod  I-a, redni broj 4:

- Visoka stručna sprema,  prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani pedagog.  

5) Za   poziciju pod  I-a, redni broj 5:

- Visoka stručna sprema,  prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i stečeno zvanje strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog.

6) Za   poziciju pod  I-a, redni broj 6:

- Visoka stručna sprema,  prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje bakalaureat/bachelor biologije-mikrobiologije.

 

V Potrebna dokumenta: Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika, koji je dostupan na internet stranici opštine Han Pijesak, a može se preuzeti i u pisarnici opštine Han Pijesak. Uz prijavni obrazac kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

a) Nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH;

b) Nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi;

v) Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa;

g) Da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) sastavni je dio Prijave na javni konkurs za prijem pripravnika.

 

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

a) Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu  visokoškolske ustanove da diploma nije izdata;

b) Uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja, sa naznačenim periodom čekanja na zaposlenje u struci;

v) Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja - izdaje visokoškolska ustanova.

 

VI Postupak prijema kandidata Komisija će provesti po Pravilniku o postupku zapošljavanja pripravnika  u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak” br: 16/17).

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni kao i putem internet stranice opštine Han Pijesak.

Izabrani kandidati nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije.

 

VII  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i  prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u pisarnici ili putem pošte na adresu: Opština Han Pijesak, Konkursna komisija, ul. Aleksandra Karađorđevića br: 4 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za prijem na rad pripravnika.

Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti kontakt osobi Dragani Vidović  na telefon  057/557-258.

***

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

ISTOČNO SARAJEVO

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1) Nastavnik korepeticije - 1 izvršilac,  puna norma, sa radnim iskustvom u struci  i  položenim  stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –  na određeno vrijeme,  do 31.12.2020. godine, za rad u centralnoj i područnoj školi;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).

 

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3) Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava;

5) Da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 1.11.2020. godine – testiranje u 11 časova , intervju u 14 časova;

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkurs škola će postaviti na oglasnoj tabli škole;

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu:

JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje, Đenerala Draže Mihajlovića br. 40

71123 Istočno Novo Sarajevo.

***

JU OŠ “SRBIJA”

PALE

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem pripravnika

 

1) Profesor srpskog jezika - 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine i

2) Diplomirani pedagog - 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

 

U radni odnos primaju se lica bez radnog iskustva po programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i to: pripravnici sa VSS (po Ugovoru o finansiranju neto plate pripravnika sa VSS broj: 413-1/20 od 8.10.2019. godine)

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 1/16 i  66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za učinjena krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;                                                                                                                                                                  

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 30.10.2020. godine, sa početkom u 12.30 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 14 časova u prostorijama JU OŠ “Srbija” Pale.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u školi.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

ROGATICA

 

raspisuje:

 

Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. a u skladu sa članom 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), direktor JU Osnovne škole “Sveti Sava” Rogatica, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1) Nastavnik hemije, 1 izvršilac za 4 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2021. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i

2) Nastavnik geografije, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do

31.8.2021. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom  3. tačka  o) i lj) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o

Državljanstvu;

2) Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti; morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne

zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6)  Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

 

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 5.11.2020. godine, u 13 časova u prostorijama škole.

 

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 5.11.2020. godine, u 14 časova u prostorijama škole.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu, a po mogućnosti i na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.

***

JU OŠ “MOKRO”

MOKRO

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1) Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na 6 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom, kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih;

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Napomena: Uvjerenja iz tačaka 4) i 5) za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi sa podacima o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste im neće biti vraćene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

Testiranje će se obaviti dana 2.11.2020. godine u 10 časova, a intervju istog dana sa početkom u 11.30 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu ploču škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i  intervjua.

 

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati poštom na adresu škole JU OŠ “Mokro”, Mokro bb, 71428 sa naznakom “Prijava na konkurs” ili predati lično u školu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana