JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*****************

PRIVATNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE, DJEČIJI VRTIĆ “MAŠIN SVIJET”

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem dva pomoćna lica u obavljanju vaspitno obrazovnog rada na neodređeno vrijeme

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem dva pomoćna lica u obavljanju vaspitno-obrazovnog rada sa završenom SSS, radi obavljanja poslova u obavljanju vaspitno obrazovnog rada na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, u periodu od 4.10.2021 godine. Prednost imaju kandidati do 45 godina života. Rad se odnosi na pomoćnu brigu djece u dvorištu, pomoć prilikom obroka, pomoć pri spavanju, pomoć u garderobi, pomoć u održavanju higijene.

Javni konkurs se raspisuje za sva lica koja se smatraju da odgovaraju uslovima za ovo radno mjesto.

Radnik stupa na rad 4.10.2021. godine nakon obavljenog razgovora i prethodno dogovorenih uslova.

 

Uslovi za konkurs

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se regulišu radni odnosi, potrebno je ispuniti uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 79/15 i 63/20), kao i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 36/16):

 

Opšti i posebni uslovi:

I Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,

3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. Da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

5. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

6. Da je radno sposoban.

Uvjerenje iz tačke 3. i 4. za izabranog kandidata Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi:

1. Odgovarajući nivo obrazovanja: Završena najmanje srednja stručna sprema.

III Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2) Izvod iz matične knjige rođenih,

3) Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja.

4) Uvjerenje da nije osuđivan/a,

5) Uvjerenje da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7) Ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

IV Rok za podnošenje prijava je 30.9.2021.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol ustanove ili putem pošte na adresu Predškolska ustanova, Dječiji vrtić “Mašin svijet”, Slavka Leovca 5, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

VIŠEGRAD

raspisuje

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1.       Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31.8.2022. godine;

2.       Nastavnik matematike - 1 izvršilac na 8 časova – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18), članom 2. i 3.   Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09,  86/10,  25/14 i 76/15).

 

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) Uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

 

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

- 7.10.2021. godine, testiranje sa početkom u 9 časova,

- 7.10.2021. godine, intervju sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

          

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

***

JU OŠ “SRBIJA”

PALE

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Diplomirani psiholog - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

2. Nastavnik fizičke kulture - 1 izvršilac, 7 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine,

 

U radni odnos po tačkama 1 i 2 primaju se lica bez radnog iskustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 1/16 i 66/18) i članovima 5. i 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)      Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)      Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5)      Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6)      Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 

 

1)      Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

2)      Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)      Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4)      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5)      Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6)      Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7)      Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 5.10.2021. godine, sa početkom u 9 časova, a intervju će biti obavljen istog dana sa početkom u 11 časova u prostorijama JU OŠ “Srbija” Pale.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu Škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

FRA­TEL­LO TRA­DE AD

Ramići bb BANjALUKA

 

oglašava

 

OGLAS

Za popunu radnog mjesta i prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Radno mjesto:

- Komercijalista - vozač dostavljač – 1 izvršilac,

- Mjesto rada PJ Istočno Sarajevo,

- Prijem u radni odnos na određeno vrijeme

- Puno radno vrijeme.

 

2 . Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

- SSS – III ili IV stepen,

- Da nije kažnjavan,

- Da je zdrav i sposoban za rad na navedenom radnom mjestu.

- Iskustvo na sličnim poslovima,

- Vozačka dozvola, najmanje “B” kategorije.

 

3. Oglas ostaje otvoren do popune navedenog radnog mjesta, zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju i kontakt podatke putem e-ma­ila bi­lja­na­ka­rac@fra­tel­lo-tra­de.com , kontakt telefon: 057/318-834.

***

JU SŠC “IVO ANDRIĆ”

VIŠEGRAD

raspisuje:

 

KONKURS

za izbor direktora škole

 

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

 

II -  Mandat

Direktor se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što bude imenovan od strane Vlade Republike Srpske na prijedlog ministra.

Odmah na početku mandata direktor će proći edukaciju po programu koji je propisalo Ministarstvo prosvjete.

 

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

IV – Uslovi za učešće na konkursu

1. Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

2. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina,

- da je državljanin BiH/RS.

 

3. Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva i ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

4. Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

 

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona priložiti:

- ovjerenu kopiji lične karte,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad (starosti do 6 mjeseci),

- dokaz o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

- dokaz da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- uvjerenje da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (starosti do 6 mjeseci),

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (starosti do 3 mjeseca),

- prijedlog programa rada za mandatni period,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Ivo Andrić” Višegrad, Kralja Petra I, br. 16, Višegrad, sa naznakom” Javni konkurs za izbor direktora škole” ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

 

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o Rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Srednjoškolski centar “Ivo Andrić” Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja Rješenja školi.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana