JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

 

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

r a s p i s u j e

 

JAVNI  KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Sekretar suda  ...............................................................   izvršilaca         1

2. Referent za računovodstvene poslove, ekonom i arhivar  …..izvrilaca 1

3. Daktilograf – asistent .........................................................  izvršilaca 1

 

Radni odnos  zasniva se na neodređeno vrijeme

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da je punoljetan

 

Posebni uslovi:

1.VSS – Završen Pravni fakultet (osam semestara 240 ECTS) dipl. pravnik, položen stručni ispit za radnike organa uprave za visoku stručnu spremu ili pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru, najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva poslije diplomiranja na istim ili sličnim poslovima (najsloženiji pravni plansko – analitički poslovi).

2.SSS – Završena ekonomska škola ili gimnazija, položen stručni ispit za radnike organa uprave, poznavanje rada na računaru, 6 (šest) mjeseci na isim ili sličnim poslovima.

3.SSS - Završena Srednja upravna, ekonomska ili administrativna gimnazija, IV stepen, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo: šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostavit će izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

U postupku prijema kandidata pod rednim brojem 1 - Sekretar suda provest će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, po potrebi provjera znanja (test).

U postupku prijema kandidata pod rednim brojem 2 -  Referent za računovodstvene poslove, ekonom i arhivar provest će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove

U postupku prijema kandidata pod rednim brojem 3. – Daktilograf - asistent, provest će se postupak prethodne provjere radnih i drugih sposobnosti – testiranje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Karađorđeva br. 5.

71123 Istočno Sarajevo

***

OPŠTINA HAN PIJESAK

 

raspisuje

 JAVNI KONKURS

 

I Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1) U statusu službenika na radno mjesto:

- Samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i  urbanizam ...........1 izvršilac;

II Opis poslova i zadataka

Za radno mjesto pod brojem 1) opis poslova je naveden u  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak 9/22)

III Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat su:

1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

IV Posebni uslovi

VSS-završen pravni fakultet, arhitektonski fakultet ili fakultet građevinarstva,  VII stepen ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, položen stručni ispit za rad u upravi; 1 (jedan) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

V Prijava  na javni  konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici  Opštine Han Pijesak, a  može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak.

 

VI Potrebna dokumenta

 Uz prijavu na  Javni konkurs svi kandidati prilažu fotokopiju sledećih dokumenata:

1. Uvjerenja o državljanstvu;

2. Izvoda iz matične knjige rođenih;

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja,  uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja). Ako visokoškolska ustanova nije izdavala dodatak diplomi, kandidat je dužan da uz diplomu dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove o toj činjenici.  Kandidat koji je fakultet završio u inostranstvu, izuzev Republike Srbije  i SFRJ,  dužan je dostaviti nostrifikovanu diplomu.

4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitom za rad u upravi RS („Sl. glasnik RS" br. 68/11, 85/11 i 7/15).

5. Potvrdu ili Uvjerenje o radnom iskustvu u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koji treba da budu precizni i detaljni i u kojima treba da budu navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio-naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude naveden precizno period radnog angažovanja na radnim zadacima).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju Izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na Javni konkurs.

 

VII Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi Komisija koju imenuje Načelnik. Komisija će utvrditi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvršiti kontrolu opštih i posebnih uslova, obaviti intervju i sačiniti zapisnik o provedenom konkursu sa rang listom kandidata. Sa svim kandidatima koji budi  ispunjavali opšte i posebne  uslove, konkursna komisija  obaviće  intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno i putem internet stranice obavješteni. Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkura.

 

VIII Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kao i ovjerene izjave:

- da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

- da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

- da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

IX Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku  Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske".Ako  Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak ili putem pošte, na adresu Opština Han Pijesak, Aleksandra Karađorđevića br.4 sa naznakom „Prijava na Javni konkurs".

Za  dodatna obavještenja o javnom konkusu  obratiti se Vladanu Todoroviću,  na telefon  057/557-108. 

***

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

 

donosi se

 

ISPRAVKA  JAVNOG KONKURSA

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

 

U Javnom konkursu broj 08/1.01/120- 797 /22 za prijem radnika POMOĆNI KUVAR, koji je objavljen u Glasu Srpske 07.09.2022. godine ispravljaju se Odjeljak Posebni uslovi i  Uputstvo kandidatima  i glase:

v) Posebni uslovi  :   

●  SSS (kuvarski smjer) ,

●  6 (šest) mjeseci  radnog iskustva na istim  ili sličnim poslovima

 

 1.  UPUTSTVO KANDIDATIMA:

 

a)  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sledeće dokumente - dokaze o ispunjavanju   opštih i posebnih uslova konkursa

 1. Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Uvjerenje o državljanstvu;
 4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
 5. Potvrdu o radnom iskustvu (potvrda treba sadržavati podatke o radnom iskustvu na radnom mjestu na koje se prijavljuje kandidat, sa preciznim navođenjem poslova koje je radnik obavljao kod poslodavca i periodom rada)
 6. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

b) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja Ispravke u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u    Dnevnom listu „Glas Srpske"  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

***

PRIVATNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE
I OBRAZOVANjE, DJEČIJI VRTIĆ MAŠIN SVIJET

ISTOČNA ILIDžA

 

raspisuje

 JAVNI KONKURS
za prijem dva vaspitača na neodređeno vrijeme

 

Raspisuje se Javni konkurs za prijem dva vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, u periodu od 01.11.2022 godine.

Javni konkurs se raspisuje za sva lica sa radnim iskustvom vaspitač, kao i za lica koja imaju srodna zvanja i želju za prekvalifikaciju za vaspitača.
Radnik stupa na rad  01.11.2022. godine nakon obavljenog razgovora i prethodno dogovorenih uslova.

USLOVI ZA KONKURS

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se regulišu radni odnosi, potrebno je ispuniti uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 79/15 i 63/20),  kao i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/16):

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:
I   Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,
3.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4.Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
5.Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
6.Da je radno sposoban.

Uvjerenje iz tačke  3. i 4. za izabranog kandidata Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II   Posebni uslovi:
1.Odgovarajući nivo visokog obrazovanja: Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem - Diplomirani vaspitač predškolske djece;

III   Potrebna dokumentacija:
Uz potpisanu prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:
1)Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2)Izvod iz matične knjige rođenih,
3)Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
4)Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,
5)Uvjerenje da nije osuđivan/a,
6)Uvjerenje da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
7)Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8)Ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

IV   Rok za podnošenje prijava je 25.10.2022.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu PREDŠKOLSKA USTANOVA, DJEČIJI VRTIĆ MAŠIN SVIJET, SLAVKA LEOVCA 5, 71 123 ISTOČNO SARAJEVO sa naznakom „Prijava na konkurs".

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO BUHA"

ŠTRPCI, UVAC

 

raspisuje

 

 KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Profesor fizike - 1 izvršilac na 58,3% norme, pripravnik – na određeno vrijeme do 31. avgusta 2023. godine;
 2. Profesor njemačkog jezika – 1 izvršilac na 6 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme, do 31. avgusta 2023. godine;
 3. Profesor biologije – 1 izvršilac na 41,7% norme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31. avgusta 2023. godine;
 4. Voditelj jutarnjeg čuvanja - 1 izvršilac na 50% radnog vremena sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa, a najduže do 30. juna 2023. godine;
 5. Voditelj jutarnjeg čuvanja  – 1 izvršilac na 41,7% radnog vremena sa radnim iskustvom na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa, a najduže do 30. juna 2023. godine;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članovima 5 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22).

Kandidat za voditelja jutarnjeg čuvanja treba da ispunjava i uslove propisane članom  2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/19 i 13/20).

Kandidati za ostala radna mjesta treba da ispunjavaju i uslove propisane članom  2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta pod brojevima 2,3. i 5.);

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da

je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (za radna mjesta pod brojevima 2,3. i 5.);

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

Komisije će otvarati pristigle koverte 03.10.2022. godine u 13:00 i na oglasnoj tabli će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 06.10.2022. godine u sljedećem terminu: testiranje u 12:30, intervju u 13:15.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs pod rednim brojem __" na adresu: JU OŠ „Boško Buha" Štrpci, ulica Štrpci broj 60, 73265 Uvac.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

„27. JANUAR" ROGATICA

raspisuje,                      

 

K O N K U R S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 1. Nastavnik matematike  9 časova,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
 2. Nastavnik fizike 11 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
 3. Nastavnik prava 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine.

 

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju kandudati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS"broj: 1/16, 66/18, 119/21.), ispunjavaju i uslove u skladu sa čl.104. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS" broj 29/12,80/14, 83/15.) Pravilnikom o profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike  Srpske „ broj 120/20) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)

 

Uz obaveznu prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju, originale ili ovjerene kopije (ovjera ne smije biti starija od šest mjeseci) na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkama 4) i  5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:.

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa položenim stručnim ispitom, razmatraće se i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "27. JANUAR" – 07.10. 2022.godine u 14,00 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "27. januar" Ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje        

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR„27. JANUAR"

ROGATICA

donosi odluku              

             

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA I ISPRAVKA TEKSTA KONKURSA

Poništava se dio konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta objavljen 14.09.2022. godine u Dnevnom listu „Glas Srpske" i to pod tačkom 1. nastavnik matematike i fizike (9+11) časova,  1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2023. godine, zbog tehničke greške u pripremi konkursa.

U tekstu konkursa pod tačkama 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. briše se riječ: 1 izvršilac.

Ostali dio teksta konkursa ostaje nepromijenjen.

***

CLUB APARTHOTEL VUČKO D.O.O.

Poslovna jedinica "Hotel"

 

raspisuje

 

O  G  L  A  S

 

Hotel Vučko traži radnike za sezonu 2022/2023 godine.

Radnici koji su nam potrebni:

1. Recepcioner – 3 izvršioca (m/ž)

Potrebni uslovi:

-završena VSS/SSS

-poželjno radno iskustvo na poslovima recepcije hotela

-poznavanje Engleskog jezika

-poznavanje rada na računaru

 

Zainteresovani mogu da se jave na: tel 060 360 32 70 ili  [email protected]

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA"

PALE

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem pripravnika

 

 1. Diplomirani psiholog - 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine i
 2. Profesor geografije – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

 

- U radni odnos primaju se lica bez radnog iskustva po programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i to: pripravnici sa VSS (po Ugovoru o finansiranju neto plate pripravnika sa VSS broj: 403-1/22 od 24.06.2022. godine)

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", br. 1/16, 66/18 i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik RS'' br. 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 122. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' br. 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS",br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za učinjena krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent,                                                                                                                                                                                               
 2. 2.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 1. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 3. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 4. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 5. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 03.10.2022. godine, sa početkom u 12:30 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 14:00 časova u prostorijama JU OŠ „Srbija" Pale.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intrvju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na konkurs'' na adresu škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u školi.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

 

Članica Univerziteta:Saobraćajni fakultet Doboj

 1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Informacione nauke (društveni  aspekti)  .................................................................... 1 izvršilac

 

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Članica Univerziteta:Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

 

 1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije .................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta:Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

 1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Hortikultura(vinogradarstvo i vinarstvo) ..............................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

          Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u  zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu  da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz  člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

 

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22).

 

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***    

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

PALE

raspisuje:

 

K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Profesor ekologije i zaštite životne sredine, 2 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

             

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS" broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 41/18,35/20 i 92/20), člana 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničnim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS" broj: 29/12,86/13,80/14 i 83/15) i člana 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS"broj:120/20).

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.  uvjerenje o državljanstvu;
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
6. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ;
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu izkategorijeborca;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 • Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18,35/20 i 92/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19 ).
 • Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18,35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih saradnika. 
 • Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, u koliko ispunjavaju ostale uslove.
 • Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 4.10.2022. godine, u 1000 časova, a intervju  u 1200 časova u prostorijama Škole.
 • Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7 71420 Pale

Sa naznakom „za konkurs"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana