JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

**************

OPŠTINA HAN PIJESAK

 

 raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

 

 I  Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak u statusu službenika, na radno mjesto:

 

  1. Stručni saradnik za ovjeru rukopisa, potpisa, prepisa i fotokopija

    Dokumenata ...................................................................................1 izvršilac

 

II Opis poslova i zadataka

Opis poslova koje obavlja  stručni saradnik za ovjeru rukopisa, potpisa, prepisa i fotokopija dokumenata utvrđen je članom 36. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Han Pijesak i to Odjeljak A, Odjeljenje za opštu upravu, tačka 13. (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak”, broj: 06/17, 11/17, 19/18, 25/18 , 28/18, 31/19, 33/19, 39/19 i 5/20).

Kategorija radnog mjesta: sedma kategorija

Zvanje: stručni saradnik  prvog zvanja. Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs potrebno je da ispunjavaju sljedeće uslove:

 

III Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u  sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

IV Posebni uslovi:

1. Posebni uslovi koje mora da ispunjava kandidat su:

- SSS - IV stepen, srednja ekonomska škola,

- 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi

- poznavanje rada na računaru.

 

V Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koja je dostupna na internet stranici opštine Han Pijesak, a može se dobiti i u opštini na pisarnici.

 

VI Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave fotokopiju sljedećih dokumenata i to:

1. fotokopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi

2. fotokopiju uvjerenja o  o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 68/11, 85/11 i 7/15),

3. fotokopiju potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo);

4. fotokopiju uvjerenja, diplome škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru ili svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike ili druge isprave koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru;

 5. fotokopija uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine;

 6. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

 Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs. Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera stručne osposobljenosti, znanja kandidata, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni kao i putem internet stranice opštine Han Pijesak.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kao i  ovjerene izjave:

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa;

- da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog člana u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata.

 VII  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ako  javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune  prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u pisarnici ili putem pošte na adresu: Opština Han Pijesak, Konkursna komisija, ul. Aleksandra Karađorđevića br: 4 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti kontakt osobi: Vidović Dragani na telefon  057/557-258.

***

 

OPŠTINA HAN PIJESAK

 

  raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

I Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak u statusu službenika, na radno mjesto:

 

1. Samostalni stručni saradnik za računovodstvo i trezor  ........................................................................................................... 1 izvršilac

 

II Opis poslova i zadataka

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za računovodstvo i trezor utvrđen je članom 36. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Han Pijesak i to Odjeljak B, Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti  tačka 9. (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak broj: 06/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18,31/19, 33/19, 39/19 i 5/20).

Kategorija radnog mjesta: peta kategorija

Zvanje: samostalni stručni saradnik prvog zvanja. Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs potrebno je da ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 III Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u  sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

IV Posebni uslovi:

1. Posebni uslovi koje mora da ispunjava kandidat su:

- VSS - ekonomski fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija - diplomirani ekonomista sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,

- 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega 2 (dvije) godine na rukovodećim poslovima,

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

V Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koja je dostupna na internet stranici opštine Han Pijesak, a može se  dobiti i u opštini na pisarnici.

VI Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave fotokopiju sljedećih dokumenata i to:

1. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),

 2. fotokopiju uvjerenja o  o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 68/11, 85/11 i 7/15),

 3. fotokopiju potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo);

 4. fotokopija uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine;

  5. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

 Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs. Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera stručne osposobljenosti, znanja kandidata, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni kao i putem internet stranice opštine Han Pijesak.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kao i  ovjerene izjave:

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa;

- da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog člana u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata.

VII  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune  prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u pisarnici ili putem pošte na adresu: Opština Han Pijesak, Konkursna komisija, ul. Aleksandra Karađorđevića br: 4 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti kontakt osobi: Vidović Dragani na telefon  057/557-258

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

 

DOPUNU KONKURSA

 

Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati da mogu u roku od 3 (tri) dana od prestanka vanrednog stanja podnijeti svoje prijave na konkurs za prijem daktilografa na neodređeno vrijeme broj 061-0-SU-20-000191 od 16.3.2020. godine.

 

S obzirom da je do prekida roka za predaju prijava na konkurs došlo usljed proglašenja vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 31/2020) pa se svi rokovi u sudskim i upravnim postupcima prekidaju (član 2., 4. i 9. Uredbe sa Zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske – “Službeni glasnik RS” broj 32/2020).

 

Konkurs za prijem daktilografa objavljen je dana 25.3.2020. godine u dnevnom listu AD “Glas Srpske” i do donošenja Uredbe i stupanja na snagu proteklo je 12 (dvanaest) dana za prijavu, te je shodno tome ostalo još 3 (tri) dana roka za prijavu zainteresovanim kandidatima.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana