JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.11.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

***************

*************

JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE”

PALE

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.   Profesor mašinske grupe predmeta, (mašinski elementi, kompjuterska grafika, mehanika), 1   izvršilac, 9 časova,  na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18 , 35/2020 i 92/2020), i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 86/2013, 80/14 i 83/15).

 

Uz  prijavu potpisanu od strane kandidata za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

 

1.   Uvjerenje o državljanstvu;

2.   Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija lične karte;

3.   Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

4.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci a koje je dužan dostaviti izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.   Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

7.   Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8.   Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža.

9.   Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18 i 35/2020) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18 i 35/2020) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno u prostorijama škole, dana 2.12.2020. godine, u 10 časova, a intervju će biti obavljen u prostorijama škole istog dana u 11 časova.

 

Sve kopije traženih dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i biće odbačene.

 

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na javni konkurs.

 

Prijave, sa naznakom “Za konkurs” dostaviti poštom ili neposredno na adresu: JU “Srednjoškolski centar Pale” Pale, ul. Njegoševa br. 7, 71 420 Pale.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnih mjesta:

 

1. Voditelj produženog boravka, puna norma, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najdalje do 30.6.2021. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

 

Za radno mjesto voditelja produženog boravka potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske broj: 37/19, 13/20).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i dugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19) je:

 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 3.12.2020. u 11 časova, a intervju će se obaviti istog dana u 12.30 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu:

JU Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža

Banović Strahinje 8, 71123 Istočno Sarajevo                               

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

o popuni radnog mjesta u

Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

 

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

1. Stručni saradnik za javne nabavke – VSS .……………………… broj izvršilaca jedan (1)

- Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni period od tri (3) mjeseca

 

II – Opis poslova

Pozicija I-1 – Stručni saradnik za javne nabavke: vrši poslove u vezi sa primjenom Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pratećim propisima i posebnim procedurama međunarodnih donatorskih organizacija, prati zakone i druge propise iz oblasti javnih nabavki i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, izrađuje nacrt plana javnih nabavki, učestvuje i inicira njegove izmjene, prati i kontrolira izvršenje plana i realizaciju zaključenih ugovora, pruža stručnu pomoć u radu Komisija za javne nabavke, priprema tendersku dokumentaciju, ugovore i ostalu prateću dokumentaciju, izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

III – Opšti uslovi

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

IV – Posebni uslovi

1. VSS pravnog ili ekonomskog smjera

2. dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

3. poznavanje rada na računaru

 

V – Dokaz o ispunjavanju uslova (potrebna dokumentacija)

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

- uvjerenje o državljanstvu;

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (dostaviće samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure);

- za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III - 5 dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;

- diplomu o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom fakultetu);

- uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);

- dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija);

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (dostaviće samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure).

 

Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti prekinut ugovor.

 

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na oglas

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br. 5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za stručnog saradnika za javne nabavke”.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

ISTOČNO SARAJEVO

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor finansijskog direktora

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

I

Raspisuje se javni konkurs za izbor finansijskog direktora Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

II

Kandidati za izbor na funkciju finansijskog direktora Univerziteta moraju zadovoljiti opšte i posebne uslove.

 

a) Opšti uslovi za izbor finansijskog direktora su:

- da je stariji od osamnaest godina;

- da je kandidat državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost:

- da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak:

- da kandidat nije otpušten iz organa javne u prave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere.

 

b) Posebni uslovi za izbor finansijskog direktora, propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Capajevu, su:

- Mr/VSS (VIII stepen obrazovanja ili drugi ciklus studija 300 ECTS bodova; VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, završen ekonomski fakultet);

- pet godina radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu u struci od čega najmanje tri godine na rukovodećim poslovima u oblasti visokog obrazovanja;

- dokazane organizacione sposobnosti i postignuti rezultati rada;

- posjedovanje licence sertifikovanog računovođe.

 

III

Kandidati su obavezni da uz prijavu na javni konkurs za izbor finansijskog direktora prilože dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:

- original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

- original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

- original ili ovjerenu kopiju ljekarskog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti;

- original ili ovjerenu kopiju uvjerenja da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

- original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se

protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

- ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

- original ili ovjerenu kopiju diplome;

- dokaz o radnom iskustvu na rukovodećem radnom mjestu u struci u trajanju od pet godina od čega najmanje tri na rukovodećim poslovima u oblasti visokog obrazovanja;

- dokaz o posjedovanju licence sertifikovanog računovođe;

- biografija sa podacima o kretanju u službi;

- druge dokaze kojima se potvrđuju organizacione sposobnosti i postignuti rezultati rada.

 

IV

Finansijski direktor Univerziteta obavlja poslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Finansijskog direktora Univerziteta bira Upravni odbor Univerziteta, na prijedlog rektora Univerziteta.

Finansijski direktor Univerziteta se bira na period od 4 godine sa mogućnošću

ponovnog izbora.

Za svoj rad finansijski direktor Univerziteta odgovara Upravnom odboru i

rektoru Univerziteta.

 

V

Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici

Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu Univerzitet u Istočnom Sarajevu, ul. Vuka Karadžića br. 30, 71 123 Istočno Sarajevo, sa naznakom “za Komisiju za provođenje konkursne procedure izbora finansijskog direktora Univerziteta”.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu

“Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana