JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.05.2022. godine

Jana Kezić
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.05.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.05.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

********

JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA"

PALE

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 1. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", br: 1/16, 66/18 i 119/21) i članovima 5. i 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjereljem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitnoobrazovnom procesu,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
 7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 8. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 30.05.2022. godine, sa početkom u 09:00 časova, a intervju će biti obavljen istog dana sa početkom u 11:00 časova u prostorijama JU OŠ „Srbija" Pale.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intrvju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na konkurs'' na adresu Škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

 

raspisuje

 

JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

I - Predmet

Školski odbor JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje iz Istočnog Novog Sarajeva, raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Škola za osnovno muzičko obrazovanje.

 

II -  Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

 

III  Mandat: Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

Opšti i posebni uslovi radnog mjesta

 

IV – Uslovi za učešće na konkursu:

Za direktora Javne ustanove Škola za osnovno muzičko obrazovanje iz Istočnog Novog Sarajeva može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora  i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Republike Srpske /Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

 1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik republike Srpske", broj: 44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/20).

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Diplomu o završenij stručnoj spremi;
 4. Potvrdu kojom se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
 5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja  na dužnost;
 6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost;
 7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
 9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
 10. Kratku biografiju sa podacima o predhodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;
 11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) neće se vraćati kandidatima.

 

VI  - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

 JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje

Đenerala Draže Mihailovića br.40

71123 Istočno Novo Sarajevo

Sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Škole za osnovno muzičko obrazovanje (NE OTVARATI).

Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime, tačnu adresu stanovanja kandidata;

VII  - Način i rok obavještenja kandidata o rezultatima konkursa 

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora škole u roku od 8 /osam/ dana od dana prijema odluke.

***

MORE FOR LES d.o.o.

ul. Srpskih vladara br.9

Istočna Ilidža

raspisuje

                                                               

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Radno mjesto:

1.  komercijalista

Mjesto rada: Istočna Ilidža , Bosna i Hercegovina

 

Kontakt podaci za dostavljanje prijava :

Telefon: +387 57 317 269

Email : [email protected]

Javni oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

***

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDO

 

raspisuje

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1.  Nastavnik razredne nastave, puna norma - jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najdalje do 31.08.2023. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16, 66/18, 91/21 – odluka Ustavnog suda RS i 119/21), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 74/18, 45/19).

(A) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravnosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.,

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Uredba o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

2) da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.  

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

(A) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.  Uvjerenje o državljanstvu, 

4.  Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

  (B) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

5. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u oblasti traženoj konkursom,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

9. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

10. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje i vaspitno-obrazovna ustanova,

11. Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem radnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik RS'' broj 74/18 i 45/19).

Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Testiranje kandidata će se obaviti 02.06.2022. godine, u 12.00 sati. Intervju kandidata će se obaviti istog dana u 13.00 sati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije održavanja testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na zakazanom testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.

Primljeni kandidati počinju sa radom nakon završene konkursne procedure.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte sa naznakom „prijava na konkurs, ne otvarati", na adresu škole:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDO

MLADIČKA BR 3                                                                                       

71 213 ISTOČNA ILIDžA  

 

 

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

SOKOLAC

 

raspisuje

 

PONOVLjENI  KONKURS

Za prijem radnika na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja)

 

I

Radno  mjesto

 

1.vaspitač  - dva izvršioca

II

Opis poslova

 

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji  i  sistematizaciji radnih mjesta u JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac.

 

III

Opšti uslovi

-da je državljanin Republike Srpske i BiH,

-da je stariji od osamnaest godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak

IV

Posebni uslovi

-visoka školska sprema –predškolsko obrazovanje –sa akademskim zvanjem diplomirani vaspitač,njamanje prvi ciklus studijskog programa 240 ECTS bodova

-položen stručni  ispit za vaspitno-obrazovni rad

-jedna godina radnog iskustva u struci u vrtiću

V

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti  opštih i posebnih uslova

-diplomu o završenoj školi

-uvjerenje o državljanstvu

-izvod iz matične knjige rođenih

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena

-uvjerenje o random iskustvu

-uvjerenje o nekažnjavanju

-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

-uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje RS, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,nakon sticanja visoke stručne spreme

Kandidati koji budu primljeni  obavezni su donijeti  ljekarsko  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti.

Sva potrebna dokumentacija  dostavlja se u originalu  ili  ovjerenoj  kopiji  i ne može biti starija od šest mjeseci.

VI

Prijave se mogu dostaviti  lično ili na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac ,ul.Gruja Novakovića 7. sa naznakom :" Za komisiju za izbor" u roku od osam  dana od poslednjeg objavljivanja konkursa . Konkurs će objaviti Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju .

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC „Ivo Andrić", Višegrad

Kralja Petra I br.16,

tel.: 058/630-250, e-mail: [email protected]

 

K O N K U R S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

1.       Profesor srpskog jezika- 18 časova, 1 izvršilac,  sa iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine.

Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu-  („Službeni glasnik RS"broj: 1/16 i 66/18.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18 i 92/20,) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS" 29/12.) ,Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS" broj: 34/15 i 83/15), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)    

Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

-Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

6.   uvjerenje o radnom stažu/iskustvu izdato od ranijeg poslodavca;

7.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ako se na konkurs ne prijavi nastavnik koji ispunjava uslove stručne spreme utvrđene zakonom i pravilnikom i ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja stručnog lica zaposlenog u školi ili na području aktiva direktora sa nepunom normom, direktor može na određeno vrijeme primiti lice bez potrebnih uslova u pogledu nivoa i vrste obrazovanja- neverifikovani nastavnik sa najmanje četiri odslušana semestra tog predmeta u toku studija, a najduže za jedno polugodište.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "IVO ANDRIĆ"  dana 30.05.2022.god. u 10.00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "IVO ANDRIĆ"

Ulica KRALjA PETRA PRVOG br.16/ sa naznakom za Konkurs

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana