JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.03.2020. godine.

 

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

******************************

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO                                                                   

   

  raspisuje

         

 

JAVNI KONKURS

za prijem pomoćnika direktora –postavljenje na period 5 godina

 

 

1.  Pomoćnik direktora za službu za pravne, finansijske i opšte

      poslove  (VSS)  -

      1 izvršilac – postavljenje na 5 godina    

 

2.   Pomoćnik direktora za privredno-instruktorsku službu  (VSS)  -

      1 izvršilac – postavljenje na 5 godina    

 

a) Opis poslova radnog mjesta pod brojem 1.

  

-   neposredno rukovodi i organizuje rad Službe te kontroliše rad Odjeljenja u Službi;

-   koordinira i obavlja poslove u vezi sa izradom opštih i posebnih akata;

-   stara se da se propisi iz normativne djelatnosti, radnih odnosa, pravnih poslova, upravno-     pravnih poslova, kancelarijskog poslovanja, javnih nabavki, informisanja primjenjuju u      skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima zavoda te da se obavljaju     blagovremeno;

-   u pogledu zaštite prava i interesa Ustanove sarađuje sa Pravobranilaštvom Republike     Srpske;

-   sarađuje sa Ministarstvom pravde, opštinskim, gradskim i drugim nadležnim organima i     ustanovama s ciljem efikasnog rješavanja podnesaka, žalbi, molbi i dr;

-   podnosi prijedloge radi sprovođenja kadrovske politike i stara se da se ista obavlja u skladu    sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KPZ Istočno

   Sarajevo;

-   pruža pravnu pomoć zatvorenicima, za prava i obaveza unutar Ustanove, a koja su u vezi     izvršenja kazne zatvora;

-   pruža pravnu pomoć radnicima ustanove u slučajevima kada ne postoji sukob sa interesima     ustanove;

-   vrši koordinaciju rada između pojedinih izvršilaca poslova u službi, stara se o efikasnom     radu službe.

 

b)  Opis poslova radnog mjesta pod brojem 2

 

-   rukovodi radom Privredne jedinice, te kontroliše rad radnih jedinica;

-   neposredno organizuje rad, stara se o organizaciji i unapređenju proizvodnje u svim radnim     jedinicama, pogonima i radilištima u krugu i izvan ustanove, s ciljem boljeg poslovanja i

    izvršavanja poslova i radnih zadataka;

-   zastupa Privrednu jedinicu, vrši ugovaranje poslova i vodi brigu o uslovima rada;

-   odgovoran je za zakonitost rada Privredne jedinice, te vodi računa o likvidnosti, ugovaranju i        izvršavanju ugovorenih poslova i ispunjenje proizvodno-finansijskog plana Privredne     jedinice Privrednik;

-   sarađuje sa ostalim službama, pomoćnicima direktora po pitanju organizacije rada i  života     zatvorenika i maloljetnih lica u skladu sa  Pravilnikom o kućnom redu s ciljem    funkcionisanja Ustanove kao cjeline;

-   odgovora i organizuje u saradnji sa Službom obezbjeđenja  primjenu mjera protivpožarne     zaštite i zaštite na radu;

-   organizuje obavljanje poslova  koji  doprinose uspješnom poslovanju Privredne jedinice i    Ustanove (kuhinja, nabavka, održavanje i sl);

-    podnosi izvještaj o radu službe i izrađuje program rada službe, kao i proizvodno-     finansijski plan.

 

v)  Kandidati koji se prijave na konkurs (za sva radna mjesta)  treba da ispunjavaju opšte uslove  i to:

 

1.   Da je državljanin RS – BiH;

2.   Da je stariji od 18 godina;

3.   Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.   Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za

      takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5.  Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou

      vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

6.   Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

7.   Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

 

g)  Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati kandidati za pomoćnika direktora za Službu za pravne, finansijske i opšte poslove:

   

 ●   visoka stručna sprema, VII stepen, pravni fakultet - diplomirani pravnik,

 ●    3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, nakon stečene VSS ili 

      poslije završenog prvog ciklusa studija i minimalno ostvarenih 240 ECTS bodova,

●    položen stručni ispit sa VSS iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ili

      oblasti pravosuđa ili stručni ispit za rad u organima uprave;

●    poznavanje rada na računaru,

      

d) Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati kandidati za mjesto Pomoćnik direktora za Privredno-instruktorsku službu:

   

●    visoka stručna sprema, VII stepen, (diplomirani ekonomista  ili diplomirani pravnik),

●   3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, nakon stečene VSS ili      poslije završenog prvog ciklusa studija i minimalno ostvarenih 240 ECTS bodova,

●   položen stručni ispit sa VSS iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ili

     oblasti pravosuđa ili stručni ispit za rad u organima uprave.

          

đ) Uz prijavu na konkurs koja će sadržavati kraće biografske podatke, adresu i broj telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz konkursa:

1.   Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

2.   Izvod iz matične knjige rođenih;

3.   Uvjerenje o državljanstvu;

4.   Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5.   Potvrdu o radnom iskustvu na traženim poslovima, u traženom stepenu obrazovanja nakon       stečene stručne spreme, kako je navedeno u konkursu (potvrda treba sadržavati podatke o       radnom iskustvu na poslovima opisanim u konkursu, sa preciznim navođenjem: naziva radnog       mjesta, stručne spreme, poslova-radnih zadataka koje je radnik obavljao kod poslodavca i       periodom rada);

6.   Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od       nadležnog organa);

7.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, kako je navedeno u posebnim uslovima;

         

Napomene i uputstva:

 

- Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, na poziv poslodavca, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, na poziv poslodavca, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Ukoliko prvorangirani kandidat, na poziv poslodavca, ne dostavi dokumente iz tačaka 3. i 4. kojima dokazuje ispunjavanje predviđenih posebnih uslova, za zasnivanje radnog odnosa pozvaće se drugorangirani kandidat.

 

- Datum izdavanja dokumenata pod brojevima od 1 do 7 (odjeljak v. Posebni uslovi) ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

 

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

 

- Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

 

e) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u   dnevnom listu “Glas Srpske”  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte, na adresu:

Kazneno-popravni zavod, Poluotvorenog tipa, Istočno Sarajevo

ulica Meše Selimovića br. 1, sa naznakom “Konkurs za prijem (navesti naziv radnog mjesta iz konkursa)”.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                         

 objavljuje

 

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 2.10.2019. godine u dijelu koji se odnosi na izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast “Klinička mikrobiologija”, na Medicinskom fakultetu Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana