JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.01. 2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.01. 2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 18.01.2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

 

VATROGASNO DRUŠTVO RUDO

RUDO

 

raspisuje:

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I - Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Vatrogasno društvo Rudo na radno mjesto  vozač ………… 1 izvršilac.

II - Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina

3. da nije osuđivan za krivično dijelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili za krivično dijelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

III- Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- SSS/KV tehničkog smjera,

- položen vozački ispit „C" kategorije,

- opšta zdravstvena sposobnost,

IV - Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično dijelo (izdaje MUP po mjestu rođenja)

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – izdaje nadležna zdravstvena ustanova

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

V - Rok za podnošenje prijava na konkurs

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli  Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Filijala Istočno Sarajevo, Biro Rudo.      

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vatrogasno društvo Rudo, ul. Cara Dušana 18 Rudo, sa naznakom: " Prijava na konkurs".

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

 

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika/saradnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

 

Članica Univerziteta: Ekonomski fakultet Pale

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija ........................................... 1 izvršilac

2. Za  izbor nastavnika (puno radno vrijeme) u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija ......... 1 izvršilac

3. Za  izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Trgovina, turizam i hotelijerstvo ....................................................................... 1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71420 Pale

 

Članica Univerziteta: Muzička akademija Istočno Sarajevo

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), Teorijsko-umjetnička grupa predmeta .................................................... 1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71126 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za rusistiku

1. Za  izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (Rusistika) .................................... 1 izvršilac

 

Katedra za teatrologiju

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Studije izvođenja umjetničkih djela (teatrologija, dramaturgija) .................................... 1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71420 Pale

 

Članica Univerziteta: Ekonomski fakultet Brčko

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Marketing ....................................................................... 1 izvršilac

Studentska 11, 76100 Brčko

 

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (Anglistika) ................................................. 1 izvršilac

2. Za  izbor nastavnika stranog jezika i vještina za užu naučnu oblast Specifični jezici (Anglistika) ........................................... 1 izvršilac

3. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina ................................................. 1 izvršilac

4. Za  izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Dermatologija i venerologija ......................................................................... 1 izvršilac

Studentska 5, 73300 Foča

Članica Univerziteta: Tehnološki fakultet Zvornik

1. Za  izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija ....................................................... 1 izvršilac

Karakaj bb, 75400 Zvornik

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u  zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu  da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz  člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22).

 

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA

DJEČIJI VRTIĆ "BAMBI" ROGATICA

raspisuje:

 

J  A  V  N  I       K  O  N  K  U  R  S

za popunu  upražnjenih radnih mjesta u JPU Dječiji vrtić „ Bambi" Rogatica

 

I  – Direktor JPU Dječiji vrtić „ Bambi" Rogatica raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta  u JPU Dječiji vrtić „ Bambi" Rogatica, i to radna mjesta:

 

 1. Vaspitač ............................. 1 izvršilac,  na određeno vrijeme,
 2. Vaspitač ............................. 3 izvršioca,  na određeno vrijeme (pripravnik)               

II – Opšti uslovi:

Opšti uslovi za sve kandidate su:

 1. da su državljani Republike Srpske odnosno BiH,
 2. da su stariji od 18 godine,
 3. da  su radno sposoban,
 4. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje djecije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanje i zlostavljnje maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela
 5. da se ne vode u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanjem  djece,
 6. da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ikorišćavanje djece i ,aloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje dječije porngrafije,oduzimanja maloljetnog lica, zapuštnje i zlostavanje maloljetnog lica i nasilje u porodici ili porodičnoj  zajednici i druga krivična djela

Uvjerenje iz tačke  4. i 5. za izabrane kandidate Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III-    Posebni uslovi:

 -VSS- Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača.

- položen stručni ispit za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi

-dvije godine radnog iskustva

IV – Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu za učešće na Javnom konkursu koja sadrži i kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti dokaze  o ispunjenosti opštih i posebnih uslova iz konkursa,kao i dokaze odnosno dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi kako slijedi:

 1.  uvjerenje o državljanstvu),
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
 3. ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 4. uvjerenje da nije osuđivan/a,
 5. uvjerenje da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 7. ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
 8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi
 9. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,
 10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 
 11. ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodvca
 12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 14. 14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu outvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5.Ustanova će pribaviti službenim putem.

 Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije se neće vraćati kandidatima.

V - Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske" i oglasnoj tabli JPU Dječiji vrtić „Bambi Rogatica.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JPU Dječiji vrtić „Bambi" Rogatica, Trg oslobodilaca 14,73 220 Rogatica, sa naznakom „Prijava na konkurs".

Dana,   30.01.2023. godine, (ponedjeljak) u 12 časova u prostorijama JPU Dječiji vrtić „Bambi" Rogatica, Trg oslobodilaca 14,  obaviće se intervju sa kadnidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen i postaviće se na oglasnoj tabli ustanove.  Kandidati se  neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***

JU "SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE"

PALE

raspisuje:

K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Profesor psihologije, 4 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;             

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS" broj 01/16 , 66/18 i 119/21), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 41/18,35/20 i 92/20), člana 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničnim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS" broj: 29/12,86/13,80/14 i 83/15) i člana 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS"broj:120/20).

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.  uvjerenje o državljanstvu;
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
6. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ;
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu izkategorijeborca;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 • Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18,35/20 i 92/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19 ).
 • Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18,35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih saradnika. 
 • Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, u koliko ispunjavaju ostale uslove.
 • Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 1.2.2023. godine, u 1000 časova, a intervju  u 1200 časova u prostorijama Škole.
 • Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7 71420 Pale

Sa naznakom „za konkurs"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana