JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

**************************

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD

U ISTOČNOM SARAJEVU

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem sudijskog pripravnika-volontera

 

- Prijem sudijskog pripravnika - volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva .......................................1 izvršilac

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3. Da je punoljetan

 

Posebni uslovi:

VSS – Završen pravni fakultet (zvanje stečeno četvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četvorogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova)

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, prosjek ocjena tokom studiranja, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu.

 

U postupku prijema kandidata sprovešće se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu:

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

Vojvode Radomira Putnika bb, 71123 Istočno Sarajevo

***

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Viši stručni saradnik ...............................................................  1 izvršilac

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta – unapređenju rada na predmetima ratnih zločina

 

Opšti uslovi:

 

1. Da je državljanin BiH

2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da je punoljetan

 

Posebni uslovi:

 

1. VSS – Završen pravni fakultet (osam semestara 240 ETSC bodova) dipl.

     pravnik

2. Položen pravosudni ispit.

3. Radno iskustvo: 3 godine na radu na pravnim poslovima.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

 

U postupku prijema kandidata sprovešće se provjera znanja (testiranje) i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu. Karađorđeva br. 5, 71123 Istočno Sarajevo

***

OPŠTINA HAN PIJESAK

 

raspisuje

           

JAVNI KONKURS

 

I Načelnik opštine raspisuje javni konkurs za popunu  upražnjenog radnog mjesta i prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak na radno mjesto:

 

1. Načelnik Odjeljenja za upravljanje razvojem, privredu, finansije i

   društvene djelatnosti ....................... .............................1 izvršilac

2. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu .............................1 izvršilac

 

II Opis poslova

- za radno mjesto broj  1:

Rukovodi odjeljenjem, priprema, organizuje i kontroliše izvršenje poslova, iz djelokruga odjeljenja i odgovoran je za zakonitost i izvršenje poslova odjeljenja, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz oblasti privatnog preduzetništva i stambenih odnosa, stara se o naplati i izvršenju javnih i drugih prihoda budžeta, koordinira rad službenika i drugih zaposlenih u odjeljenju, prati, preduzima sve radnje za vršenje zakona iz oblasti privrede, donosi rješenja iz oblasti privatnog preduzetništva, prati primjenu Strategije razvoja opštine Han Pijesak u oblastima za koje je nadležno odjeljenje kojim rukovodi, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga budžeta opštine, obezbeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost, ekonomičnost, izvršavanja poslova i radnih zadata, pruža stručnu pomoć u primjeni propisa iz djelokruga odjeljenja, prati i preduzima sve radnje za vršenje zakona i drugih propisa i smjernica Skupštine opštine i načelnika opštine po svim poslovima iz djelokruga odjeljenja, obavlja aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i unapređivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, učestvuje u radu Skupštine opštine kad se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti odjeljenja i izrađuje izvještaj o radu odjeljenja, koordinira rad sa Odjeljenjem za opštu upravu, radi i druge poslove koje mu povjeri načelnik opštine. Za svoj rad i rad svog odjeljenja odgovara načelniku opštine.

Visok stepen složenosti poslova koje obavlja i samostalnost u radu, odgovornost u radu koji uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje.

Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, prva kategorija.

Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koja je izvršila  imenovanje.

 

- za radno mjesto broj 2:

Izvršava i obezbeđuje izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine opštine i načelnika opštine koji se odnose na oblast opšte uprave i protivpožarne zaštite, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz oblasti opšte uprave i protivpožarne zaštite, obavlja poslove normativne djelatnosti (izrada normativnih akata) iz djelokruga rada opšte uprave i načelnika opštine, koordinira rad zaposlenih u odjeljenju, obezbeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i radnih zadataka odjeljenja za opštu upravu i odsjeka protivpožarne zaštite, sprovodi i obezbjeđuje sprovođenje odluka i drugih akata Skupštine opštine i načelnika opštine, prati rad svakog izvršioca u odjeljenju, pruža stručnu pomoć zaposlenim u odjeljenju u primjeni propisa iz djelokruga rada odjeljenja, prati primjenu Strategije razvoja opštine Han Pijesak u oblastima za koje je nadležno odjeljenje kojim rukovodi, koordinira rad sa drugim odjeljenjima i odsjecima u opštinskoj upravi i stručnom službom skupštine i načelnika opštine, prati zakone i podzakonske akte, izmjene i dopune zakona i drugih propisa i stara se za njihovu blagovremenu primjenu u odjeljenju kojim rukovodi i stručnoj službi načelnika opštine, izrađuje plan zapošljavanja u svakoj tekućoj godini nakon usvajanja budžeta u roku propisanim zakonom, obavlja aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i unapređivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, učestvuje u radu Skupštine opštine kad se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti odjeljenja i izrađuje izvještaj o radu odjeljenja, obavlja druge poslove koje mu stavi u nadležnost načelnik opštine, za svoj rad i rad odjeljenja odgovara načelniku opštine.  

Visok stepen složenosti poslova koje obavlja i samostalnost u radu, odgovornost u radu koji uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje.

Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, prva kategorija.

Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koja je izvršila  imenovanje.

 

III  Opšti uslovi

- Za radno mjesto pod rednim br.1 i 2.

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

IV Posebni uslovi

- za radno mjesto broj  1:

VSS, ekonomski fakultet,  VII  stepen ili  prvi ciklus studija diplomirani ekonomista sa  najmanje 240 ECST bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva  u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u upravi .

 

- za radno mjesto broj  2:

VSS - pravni fakultet, VII  stepen ili  prvi ciklus  studija - diplomirani pravnik sa  najmanje 240 ECST bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u upravi .  

 

V Prijava na javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Opštine Han Pijesak, a  može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti naziv  jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta službenika, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave.

Tačnost podataka navedenih u obrascima prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.

 

VI   Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu fotokopiju sljedećih dokumenata:

1)  uvjerenja o državljanstvu;

2)  izvod iz matične knjige rođenih;

3)  diplomu o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko

    obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu

dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti

visokog obrazovanja, a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

4)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi  Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85/11 i 7/15)

5) uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje

ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom

spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

VII Sa svim kandidatima koji budi ispunjavali opšte i posebne uslove, konkursna komisija  obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku,  poznavanju organizacije  jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno  pismenim putem obaviješteni i putem internet stranice Opštine Han Pijesak.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

VIII Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz poglavlja VI tačke 1), 2), 3), 4) i 5), ovjerene izjave iz  poglavlja III tačke 4), 5), 6) i 7) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

IX  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku  Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave se mogu podnositi neposredno u šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak ili putem pošte, na adresu Opština Han Pijesak, Aleksandra Karađorđevića br.4 sa naznakom "Prijava na javni konkurs". Za dodatna obavještenja o javnom konkursu obratiti se Gordani Knežević, na telefon 057 557 108.

***

PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU "BAMBI"

PALE

 

raspisuje: 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika-vaspitača

I

1. Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača)… 2 izvršioca

 

II Opis poslova

 

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u PU Klub za djecu "Bambi" Pale.

 

III Opšti uslovi

 

1. Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da su stariji od 18 godina,

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,

4. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,

5. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

IV – Posebni uslovi:

 

     Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1. Visoka stručna sprema

a) VSS - prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

b)  položen stručni ispit

 

IV - Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent po studijskom programu predškolskog vaspitanja,

4.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,

6.       Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

7.       Uvjerenje da nisu osuđivani (dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),

8.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

 

V - Rok podnošenja prijava:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu "Glas Srpske",  i oglasnoj tabli PU Klub za djecu "Bambi" Pale.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VI - Ostale odredbe

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 5.3.2021. godine u 17 časova u prostorijama ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Klub za djecu "Bambi", Serdar Janka Vukotića br 12, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30 - 16.30 časova sa naznakom "Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u PU Klub za djecu "Bambi" Pale".

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana