JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

**************

******************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

VIŠEGRAD

 raspisuje

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1.   Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac na 17 časova – sa radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31.8.2021. godine;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19)  kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 3.   Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske",  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa ("Službeni glasnik RS" broj: 37/19 i 13/20).

 

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan a to se  dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

29.10.2020. godine, testiranje sa početkom u 9 časova,

29.10.2020. godine,  intervju sa početkom u   10.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić", ulica Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

***

OPŠTINA RUDO

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog rukovodećeg radnog mjesta u Opštinskoj upravi Rudo

 

I - Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog rukovodećeg radnog mjesta u Opštinskoj upravi Rudo:

1. sekretar Skupštine opštine Rudo .......................................................1 izvršilac.

II - Mandat

Mandat sekretara Skupštine opštine Rudo traje do kraja mandata saziva skupština koji ga je izabrao.

Sekretar skupštine ima radno-pravni status službenika na rukovodećem radnom mjestu.

III - Opis poslova

Sekretar skupštine rukovodi stručnom službom skupštine, odgovora za rad stručne službe i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo" broj: 5/17, 1/18, 3/19 i 7/19 ).

IV - Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH i

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

V - Posebni uslovi za kandidate:

1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i

3. da ima položen stručni ispit za rad u upravi.

 

VI - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da prilože dokumentaciju o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstva Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci,

3. ovjerenu fotokopiju lične karte,

4. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

5. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 5. 6. i 7. konkursa,

6. ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

7. uvjerenje o radnom iskustvu u struci,

8. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,

9. biografiju o kretanju u službi i

10. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - dostaviće izabrani kandidat po okončanju postupka po konkursu.

VII - Prijave na Javni konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, Opština Rudo - Komisija za izbor sekretara Skupštine opštine Rudo, ul. Đenerala D. D. Mihailovića 41, 73260 Rudo.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je predsjednik Komisije Velibor Ćirović, kontakt telefon: 058-711-164.

VIII - Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu „Glas Srpske" i Televiziji Rudo. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor sekretara Skupštine opštine Rudo obaviće intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.  Profesor fizičkog vaspitanja -10 časova sedmično, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Kandidati pored opštih uslova propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da  ispunjavaju i posebne uslove propisane  članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Sl. gl. RS", br.41/18) , Pravilnikom  o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi(„Sl. gl. RS",br.24/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. gl. RS",broj 29/12,80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske",broj 34/15 i 83/15)

Uz prijavu(potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom stanovanja potrebno je dostaviti :

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte, 

2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci, dostavlja  kandidat prije zasnivanja radnog odnosa koji bude izabran)

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje pod tačkom 4 i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova  ili ekvivalent i stručno zvanje u  određenoj oblasti,

8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ,

10. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

12. uvjerenje o položenoj pedagoško-andragoškoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

13. uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prednost ima kandidat –dijete poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od  najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa a testiranje i intervju će se obaviti  28.10.2020. u 11 časova sa kandidatima koji  ispunjavaju uslove tražene konkursom.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Rudo, Ulica Cara Dušana broj 35,73260 Rudo, sa naznakom „za konkurs"

***

OPŠTINA HAN PIJESAK

 

 r a s p i s u j e:

 

JAVNI KONKURS

 

I  Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika, na radno mjesto:

 

1.   Samostalni stručni saradnik za kulturu, obrazovanje i pitanja mladih  .........................................................................1 izvršilac

 

II Opis poslova i zadataka

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za kulturu, obrazovanje i pitanja mladih utvrđen je članom 36. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Han Pijesak i to Odjeljak B, Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti  tačka 14. ( „Službeni glasnik opštine Han Pijesak broj: 06/17, 11/17, 19/18, 25/18,28/18,31/19,33/19,39/19 i 5/20).

Kategorija radnog mjesta: peta kategorija

Zvanje: samostalni  stručni saradnik  trećeg zvanja. Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs potrebno je da ispunjavaju sljedeće uslove:

 III Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa

6. da nije u  sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV Posebni uslovi:

1. Posebni uslovi koje mora da ispunjava kandidat su:

- VSS - prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje profesor razredne nastave,

- 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

V Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koja je dostupna na internet stranici opštine Han Pijesak, a može se  dobiti i u opštini na pisarnici.

VI Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave  fotokopiju sljedećih dokumenata i to :

1. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),

 2. fotokopiju uvjerenja o  o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske(„Službeni glasnik Republike Srpske" broj 68/11, 85/11 i 7/15),

3. fotokopiju potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo);

4. fotokopija uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine;

5. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs. Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera stručne osposobljenosti, znanja kandidata, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni kao i putem internet stranice opštine Han Pijesak.

 Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kao i  ovjerene izjave:

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa;

- da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog člana u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata.

   VII  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i "Službenom glasniku Republike Srpske".

Ako  Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune  prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u pisarnici ili putem pošte na adresu:Opština Han Pijesak, Konkursna komisija ,ul. Aleksandra Karađorđevića br: 4 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti kontakt osobi: Vidović Dragani na telefon  057/557-258

***

OPŠTINA HAN PIJESAK

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

I  Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika, na radno mjesto:

 

1.  Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti ...........................1 izvršilac

 

II Opis poslova i zadataka

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti utvrđen je članom 36. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Han Pijesak i to Odjeljak B, Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti  tačka 13. ("Službeni glasnik opštine Han Pijesak", broj: 06/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18,31/19, 33/19, 39/19 i 5/20).

Kategorija radnog mjesta: peta kategorija

Zvanje: samostalni stručni saradnik  trećeg zvanja. Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs potrebno je da ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 III Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa

6. da nije u  sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

IV Posebni uslovi:

1. Posebni uslovi koje mora da ispunjava kandidat su:

- VSS - ekonomski fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija - diplomirani ekonomista sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,

- 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

V Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koja je dostupna na internet stranici opštine Han Pijesak, a može se  dobiti i u opštini na pisarnici.

VI Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave  fotokopiju sljedećih dokumenata i to :

1. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),

 2. fotokopiju uvjerenja o  o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske(„Službeni glasnik Republike Srpske" broj 68/11, 85/11 i 7/15),

 3. fotokopiju potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo);

 4. fotokopija uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine;

  5. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

 Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs. Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera stručne osposobljenosti, znanja kandidata, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni kao i putem internet stranice opštine Han Pijesak.

 Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kao i  ovjerene izjave:

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa;

- da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog člana u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata.

   VII  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas srpske" i „Službenom glasniku Republike Srpske".

Ako  Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune  prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u pisarnici ili putem pošte na adresu:Opština Han Pijesak, Konkursna komisija, ul. Aleksandra Karađorđevića br: 4 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti kontakt osobi: Vidović Dragani na telefon  057/557-258

***

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.   Viši stručni saradnik ......................................................................... izvršilaca 1

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme , 1 (jedna) godina.

 

Opšti uslovi:

1.   Da je državljanin BiH

2.   Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4.  Da je punoljetan

 

Posebni uslovi

1.   VSS - Završen Pravni fakultet (osam semestara 240 ECTS bodova) dipl. pravnik

2.   Položen pravosudni ispit

3.   Radno iskustvo:  3 godine na radu na pravnim poslovima.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnom postupka, dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

 

U postupku prijema kandidata provešće se provjera znanja (testiranje) i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Karađorđeva br. 5

71123 Istočno Sarajevo

***

JU OŠ "SOKOLAC"

SOKOLAC

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka - jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme, do završetka procesa nastave u školskoj 2020/2021. godini, odnosno do 30.6.2021. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

       

          Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 )  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1 Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/19);

2 Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4 Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5 Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6 Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7 Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8 Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9 Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10 Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske"

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 30.10.2020. godine sa početkom u 10 časova, a intervju će se obaviti istog dana, odnosno 30.10.2020. godine sa početkom u 11 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ "MOKRO"

MOKRO    

raspisuje 

 

KONKURS

 

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme.

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU OŠ "Mokro", Pale, po Programu podrške zapošljavanja mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika - djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, na  radno mjesto:

 

1. Profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac;

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1/16 i 66/18) i posebnih uslova propisanih članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), treba da ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.   da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o       državljanstvu,

2.   da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom       lične karte,

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest    mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije       zasnivanja radnog odnosa,

  4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva        ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog        nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.   uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela       seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.   uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv       dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,       polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa biografijom, adresom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.   ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je       navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.   uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje      je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i      didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.  dodatak diplomi sa podacima o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske      ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4.   uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih       lica koja traže zaposlenje,

5.   uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o       utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike      Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6.   uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom       statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o     kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.   uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom       statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu

 iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Testiranje će se obaviti dana 26.10.2020. godine sa početkom u 10 časova, a intervju istog dana sa početkom u 12 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu ploču škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati poštom na adresu škole JU OŠ „Mokro", Mokro bb, 71428 sa naznakom „Za konkurs" ili predati lično u školu.

***

JU OŠ "MILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI"

HAN PIJESAK

                                                                                                                                                                

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

 

 1. Nastavnik matematike – 1 izvršilac – pripravnik, 16 časova na određeno vrijeme do      povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 31.8.2021. god.

2.   Nastavnik geografije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8       časova na određeno vrijeme do 31.8.2021. god.

3.  Nastavnik istorije – 1 izvršilac – pripravnik, 7 časova na određeno vrijeme do       31.8.2021. god.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj: 01/16 i 66/18)   i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu  bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Služeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i 26/19) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14(„ Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 18/16).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zaključivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidata koji konkuriše na radno mjesto nastavnika geografije,

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u četvrtak, 29.10.2020. godine, u 14 časova, intervju istog dana u 15 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna škola "Milan Ilić Čiča Šumadijski" Han Pijesak, ul. Aleksandara Karađorđevića 10, 71360 Han Pijesak.                                                                                   

***

PU DJEČIJI VRTIĆ "PATRIJARH PAVLE"

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

raspisao:

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža

 

I – Osnovni podaci

1.   Raspisuje se javni konkurs za prijem 4 pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u    trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, a u skladu sa Ugovorom o   odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS   br. 02.1.3/0601-278-3/20 

 od 15.9.2020. godine.

 

II –Uslovi za kandidate

2.  Pored uslova predviđenih članovima od 26. do 31. Zakona o radu ("Službeni glasnik   Republike Srpske" br. 01/16), a koji se tiču godina života i opšte zdravstvene sposobnosti  za rad, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove i to:

-   Najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na   studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ili programu za obrazovanje     vaspitača, ili studijskom programu pedagogija ili studijskom programu psihologija.

 

3.   Rad u predškolskoj ustanovi ne može obavljati lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično     djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i    obrazovanja, a odnosi se na djela učinjena protiv: dostojanstva ličnosti, morala, službene   dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja    nad  djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za   pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica,    zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i    druga krivična djela, a što će Ustanova provjeriti službenim putem za izabranog kandidata    prije stupanja na rad.

III – Dokumenti potrebni za prijavu na konkurs

4.   Kandidati su obavezni dostaviti sljedeće:

-   Prijavu na javni konkurs (slobodna forma koja pored osnovnih podataka o kandidatu sadrži i kratku biografiju, ili obrazac prijave koji kandidati mogu preuzeti u Ustanovi ili na veb  stranici Ustanove www.vrticpatrijarhpavle.com , od dana objave konkursa).

-   Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrasca bez ograničenja  trajanja)

-   Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija)

-   Diploma (original ili ovjerena fotokopija)

-   Dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja   ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original     ili ovjerena fotokopija)

-   Dokument u formi uvjerenja o ukupnom vremenu čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj    konkursom izdat od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je      kandidat prijavljen (original ili ovjerena fotokopija)

IV – Rok za podnošenje prijave

5.   Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objave konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

VI – Način dostavljanja

6.   Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Ustanove, ili putem pošte na adresu Ustanove.

VII – Intervju

7.   Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, održaće se u   prostorijama Ustanove dana 26.10.2020. godine, u 10 časova, te se kandidati neće posebno    pozivati.

8.   Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave na konkurs.

VIII – Način objavljivanja

9.   Javni konkurs će biti objavljen na internet stranici Ustanove na adresi   www.vrticpatrijarhpavle.com, kao i dnevnom listu "Glas Srpske".

***

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ISTOČNA ILIDžA

 

Na osnovu članova 111. i 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) direktor JU Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš" Istočna Ilidža raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnih mjesta

 

1.   Nastavnik francuskog jezika – 8 časova, 1 izvršilac – pripravnik, na određeno vrijeme do     31.8.2021. godine;

2.  Nastavnik biologije – 4 časa, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim

      ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine.

(Ukoliko se za radno mjesto nastavnika biologije ne javi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.)

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 104 i člana 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i dugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19)  je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto pod brojem 2;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 26.10.2020. u 13 časova, a intervju će se obaviti istog dana u 14.30 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu:

JU Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" Istočna Ilidža

Banović Strahinje 8

71123 Istočno Sarajevo                                                                                                                                                                                                              

    

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana