JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**************

OSNOVNI SUD U SOKOCU

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem

pripravnika - volontera na određeno vrijeme

 

1. Daktilograf ………………………….. 2 (dva) izvršioca

Uslovi:

- Školska sprema: završena srednja birotehnička škola III ili IV stepen ili druga srednja škola, a izuzetno osnovna škola sa daktilografskim kursom, te završen najmanje II stepen kursa za računare.

Radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

 

2. Referent za unos dokumenata …………………….. 1 (jedan) izvršilac

Uslovi:

- Školska sprema: završena srednja škola društvenog smjera IV stepen stručne spreme ili druga srednja škola IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i završen najmanje II stepen kursa za računare.

Radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

3. Radnik na održavanju čistoće ………………………….. 2 (dva) izvršioca

Uslovi:

- Školska sprema: završena osnovna škola

4. Sudijski pripravnik-volonter ………………….. 3 (tri) izvršioca

Uslovi:

- Školska sprema: završen pravni fakultet, VII stepen stručne spreme

Potrebna dokumentacija za radno mjesto pod rednim brojem 1:

- prijava na konkurs sa kraćom biografijom kandidata

- diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

- dokaz o radnom iskustvu u struci sa naznakom poslova na kojima je stečeno radno iskustvo

- dokaz o završenom kursu za rad na računaru

 

Potrebna dokumentacija za radno mjesto pod rednim brojem 2:

- prijava na konkurs sa kraćom biografijom kandidata

- diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

- dokaz o radnom iskustvu u struci sa naznakom poslova na kojima je stečeno radno iskustvo

- dokaz o završenom kursu za rad na računaru

Potrebna dokumentacija za radno mjesto pod rednim brojem 3:

- prijava na konkurs sa kraćom biografijom kandidata

- diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

- dokaz o radnom iskustvu (ukoliko posjeduje) sa naznakom poslova na kojima je stečeno radno iskustvo

Potrebna dokumentacija za pripravnika - volontera pod rednim brojem 4:

- diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

- uvjerenje sa prosjekom ocjena tokom studija

Napomena: Sudijski pripravnik – volonter se prima na određeno vrijeme u trajanju od 2 (dvije) godine, tj. do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita.

Prijavu sa neophodnom konkursnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima po okončanju konkursne procedure.

Sve prijave podnose se na pisarnici suda ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Sokocu, ul. Cara Lazara bb, 71350 Sokolac, sa naznakom “Prijava na konkurs”, uz dodatno navođenje radnog mjesta na koje se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana javnog objavljivanja i biće objavljen posredstvom JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u sredstvima javnog informisanja.

Napomena:

Neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, te će se kao takve uz obavještenje vratiti kandidatima.

***

JU OŠ “RUDO”

RUDO

 

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, i stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme..

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom iskustvu, izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 25.10.2021. godine u 13.30 časova, a intervju u 14.30 časova. Škola će istaći na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na istim, smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu JU Osnovna škola “Rudo”, ul. Cara Dušana br. 35A, Rudo, 73260.

***

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” VOJKOVIĆI

ISTOČNA ILIDžA

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 13 časova sedmično - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 31/18, 84/19 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 37/19) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18, 45/19).

 

A) Opšti uslovi, koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) da je punoljetan,

3) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos),

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv

dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tački 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

B) Posebni uslovi, koje kandidat treba da ispunjava:

1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 EC­TS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15), Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18).

- Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i uslove propisane članom 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20).

2) da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

G) Potrebna dokumentacija

 

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti :

*Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

* Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

5. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

9. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u školi,

10. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,

11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem nastavnika u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 45/19).

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje kandidata obaviće se 28.10.2021. godine u 10 časova, a intervju u 11 časova, istog dana.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije održavanja testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Primljeni kandidat počeće sa radom nakon završene konkursne procedure.

Prijave, sa potrebnim dokumentima, dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na konkurs”, na adresu škole, Druge sarajevske brigade br. 57, 71 214 Vojkovići, Istočna Ilidža, putem pošte ili direktno u školu.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 objavljuje

 

 ISPRAVKU KONKURSA

U konkursu koji je objavljen dana 6.10.2021. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” vrši se ispravka u dijelu koji se odnosi na Članicu Univerziteta: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

 

Umjesto:

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hortikultura (Voćarstvo) .................................1 izvršilac

 

Treba da stoji:

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hortikultura (Povrtlarstvo) ............................1 izvršilac

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

PALE

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor psihologije, 2 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), članom 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” broj: 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15) i članom 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS” broj 34/15).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca, u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

• Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19).

• Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

• Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih saradnika.

• Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, u koliko ispunjavaju ostale uslove.

• Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno 28.10.2021. godine u 13 časova, a intervju u 13.30 časova u prostorijama škole.

• Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7, 71420 Pale

Sa naznakom “za konkurs”

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ISTOČNA ILIDžA

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnih mjesta

 

1. Nastavnik francuskog jezika - 10 časova redovne nastave, 1 izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine;

2. Nastavnik osnova informatike - 20 časova redovne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 104, a kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 1. i uslove iz člana 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i dugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19) je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja je to navedeno;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 28.10.2021. u 13.30 časova, a intervju će se obaviti istog dana u 15 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu:

JU Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža

Banović Strahinje 8

71123 Istočno Sarajevo

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ČAJNIČE

raspisuje

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine;

2. Nastavnik/profesor razredne nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva;

3. Nastavnik/profesor informatike, 1 izvršilac na 7 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

Radnik stupa na rad danom potpisivanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 EC­TS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

b) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.                     

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz članova 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova uslova, i to:

1. Uvjerenja o državljanstvu;

2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

3. Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);

5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

8. Uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

 

Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja - dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica - dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu zatraženim konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3. Za dužinu radnog staža - dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

- vrsta posla;

- stepen stručne spreme i

- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

- 26.10.2021. godine, testiranje sa početkom u 9 časova,

- 26.10.2021. godine, intervju sa početkom u 11 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

*** Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Igumana Vasilija bb, 73 280 Čajniče, preporučeno ili direktno u školu.

***

JU OŠ “LjUTICA BOGDAN”

KALINOVIK

 

raspisuje:

 

KONKURS

 

1. Nastavnik srpskog jezika - 1 izvršilac, 17 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19), kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Potrebna dokumentacija:

• Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• Uvjerenje o državljanstvu;

• Ovjerena fotokopija diplome o stečenom zvanju;

• Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja (uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

• Potvrda o položenom stručnom ispitu

• Potvrda o radnom stažu kod ranijeg poslodavca

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

• Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

• Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (zatražiće osnovna škola po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljeni test i intervju (29.10.2021. u 13.30 časova test, u 14.30 časova intervju), koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidata koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ili poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola “Ljutica Bogdan”, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

ISTOČNA ILIDžA

Javna ustanova Osnovna škola “Jovan Dučić” Kasindo

 

PONIŠTAVA KONKURS

objavljen u “Glasu Srpske” 6.10.2021. godine, za popunu radnog mjesta

 

1. Nastavnik srpskog jezika - jedan (1) izvršilac, norma šesnaest (16) časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2022. godine.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine,

2. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka nastavnika sa bolovanja

3. Nastavnik fizike     - 1 izvršilac - 4 časa na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva

4. Nastavnik fizike - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka nastavnika sa bolovanja

5. Nastavnik fizičkog vaspitanja  - 1 izvršilac - 7 časova na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine                 

 

Za sva gore navedena radna mjesta, od tačke 1. do tačke 5, potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom

 procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak, 28. oktobra 2021. godine - testiranje u 13 časova, intervju u 14 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Istočno Novo Sarajevo, ul. Karađorđeva 1, 71 123 Istočno Sarajevo.

***

JU DJEČIJI CENTAR “BUBA-MARA”

PALE

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Radno mjesto:

1. Vaspitač - 5 izvršilaca sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme - 9 mjeseci

2. Vaspitač - 3 izvršioca bez radnog iskustva, pripravnici na period od godinu dana

 

3. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,

5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavlja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Za poziciju 1:

1. visoka stručna sprema, prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

2. položen stručni ispit

3. radno iskustvo od godinu dana na poslovima vaspitača

 

Za poziciju 2:

1. visoka stručna sprema, prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

 

Prijavljivanje - potrebni dokumenti

 

Uz potpisanu prijavu na javni konkurs, potrebno je dostaviti dokumentaciju po osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po propisanim kriterijumima i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje nije starije od šest mjeseci, koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka iz tačke 6. opštih uslova ovog konkursa

5. uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece iz tačke 5. opštih uslova ovog konkursa, JU Dječiji centar “Buba-mara” Pale (Ustanova), pribaviće službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 1.

8. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenja o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i profilu i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

11. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Na konkurs se može prijaviti i vaspitač koji je stekao radni staž ili iskustvo van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit i može zasnovati radni odnos ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS po članu 65 a. ( “Sl. glasnik RS” br. 79/2015 i 63/2020).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati kandidatima.

Konkursni postupak će sprovesti Komisija za izbor kandidata, u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor kandidata će obaviti intervju dana 25.10.2021. godine sa početkom u 11.30 časova u prostorijama Ustanove.

Ustanova će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na ovaj konkurs Komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je osam dana od dana objavljivanja istog na JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske - Oglasna tabla Biro Pale.

 

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom, kontakt telefonom i i-mejl adresom, sa naznakom: Prijava na konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta, kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Dječiji centar “Buba-mara” Pale, ul. Branka Ćopića broj 2, Pale.

***

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

ISTOČNO SARAJEVO

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik gitare - 1 izvršilac, puna norma, sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - na određeno vrijeme, do 31.12.2021. godine;

2. Nastavnik gitare - 1 izvršilac, 12 časova, sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - na određeno vrijeme, do 31.12.2021. godine;

3. Nastavnik violine - 1 izvršilac, 14 časova, sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - na određeno vrijeme, do 31.12.2021. godine;

4. Nastavnik violine - 1 izvršilac, 10 časova, sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - na određeno vrijeme, do 31.12.2021. godine;

5. Nastavnik solfeđa i teorije muzike - 1 izvršilac, puna norma, sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - na određeno vrijeme, do 31.12.2021. godine;

6. Nastavnik klavira - 1 izvršilac, puna norma, sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - na određeno vrijeme, do 31.12.2021. godine;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, a koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 27.10.2021. godine - testiranje u 11 časova, intervju u 12 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnoj tabli škole.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu:

JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje

Đenerala Draže Mihajlovića br. 40                        

71123 Istočno Novo Sarajevo      

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana