JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

*********************

 

JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE”

PALE

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor stručnih predmeta za zanimanje građevinski i arhitektonski tehničar, (Tehničko crtanje, Uvod u građevinarstvo, Građevinski materijali, Građevinske konstrukcije, Fizika zgrade i instalacije, Organizacija građenja, Praktična nastava), puna norma, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/2020 i 92/2020), i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 29/12, 86/2013, 80/14 i 83/15).

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija lične karte;

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog

programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS

bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja      ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,      ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izdaje      nadležna zdravstvena ustanova i koje ne može biti starije od šest      mjeseci a koje je dužan dostaviti izabrani kandidat nakon izvršenog     izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

7.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na    evidenciji nezaposlenih lica;

8.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je jasno     naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža.

9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za    boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog    borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o    kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za

boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za

boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca

Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj   grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u   toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –      metodičku grupu predmeta;

13.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela  

 učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,

 polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad    djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/2020 i 92/2020) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18, 35/2020 i 92/2020) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno u prostorijama škole, dana 26.1.2021. godine, u 10 časova, a intervju će biti obavljen u prostorijama škole istog dana u 11 časova.

 

Sve kopije traženih dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i biće odbačene.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na javni konkurs.

Prijave, sa naznakom “Za konkurs” dostaviti poštom ili neposredno na adresu: JU “Srednjoškolski centar Pale” Pale, ul. Njegoševa br. 7, 71 420 Pale.

***

JU OŠ “MILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI”

HAN PIJESAK

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Nastavnik informatike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, 4 časa do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 31.8.2021. god.

2. Nastavnika tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i    položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, 4 časa do 31.8.2021.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16 i 66/18) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj:74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Služeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14 (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 18/16).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zaključivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili

uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio

Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je

 položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog

ispita u školi,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na

evidenciji nezaposlenih lica (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži

podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca    Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.  Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u četvrtak, 28.1.2021. god. u 13 časova, intervju istog dana u 14 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak, ul. Aleksandara Karađorđevića 10, 71360 Han Pijesak.                                                                                   

***

JU SŠC “VASILIJE OSTROŠKI”

SOKOLAC

raspisuje  

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Opis radnih mjesta

 

1. Profesor hemije (6 časova sedmično) na određeno vrijeme, do kraja izvođenja nastave za školsku 2020/2021, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac;

2. Profesor praktične nastave ekonomski tehničar (10 časova sedmično) na određeno vrijeme, do povratka predmetnog profesora sa porodiljskog bolovanja, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac;

3. Profesor stručnih predmeta tehničar za obradu drveta (20 časova sedmično) na određeno vrijeme, do kraja izvođenja nastave za školsku 2020/2021, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac;

4. Profesor srpskog jezika i književnosti (18 časova sedmično) na neodređeno vrijeme, položen stručni ispit - jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16 i 66/18), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i br. 83/15):

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7 kao i lica koja su po propisima  važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18 ) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore navedene uslove  testiranje i intervju biće održani dana 22.1.2021. godine u 12  časova u  prostorijama JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” u Sokocu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti “Prijava na konkurs” sa naznakom za poziciju za koju su konkuriše, a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

 

1.  Higijeničar ( KV/SSS) 

       1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

a)  Opis poslova radnog mjesta

-  obavlja poslove čišćenja i održavanja higijene u objektima Privredne jedinice i

   Kazneno-popravnog zavoda,

-  sačinjava trebovanje materijala potrebnog za održavanje higijene.

 

Uslovi

 

b) Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS – BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

7. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

 

v) Posebni uslovi:

     KV / SSS ,

 

2.  Uputstvo kandidatima:

 

a) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sledeće dokumente - dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1. Diploma o stečenoj stručnoj spremi;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i

ovjerenu od nadležnog organa);

 

          Napomene:

 

- Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Ukoliko prvorangirani kandidat, na poziv poslodavca, ne dostavi dokumente iz tačaka 3. i 4. kojima dokazuje ispunjavanje predviđenih posebnih uslova, za

zasnivanje radnog odnosa pozvaće se drugorangirani kandidat.

- Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4. i 5. (tačka a) Uputstva kandidatima) ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je trajnog karaktera.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

 

b) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i Zavodu za zapošljavanje RS - Filijala Istočno Sarajevo - Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave se mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

 

Kazneno-popravni zavod, Poluotvorenog tipa, Istočno Sarajevo

Ul. Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,

 sa naznakom “Konkurs za prijem na radno mjesto ( navesti naziv radnog mjesta iz konkursa)”.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju, na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

 

                                                  

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana