JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.01.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.01.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.01.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

JU GIMNAZIJA “KALINOVIK”

KALINOVIK

raspisuje:                             

  K O N K U R S

 za izbor  direktora škole

 

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II -  Mandat

Direktor se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat iz predhodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što bude imenovan od strane Vlade Republike Srpske na prijedlog ministra.

Odmah na početku mandata direktor će proći edukaciju po programu koji je propisalo Ministarstvo prosvjete.

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1.Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

2. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina,

- da je državljanin BiH/RS.

3. Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi,nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva i ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ,

-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

4. Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

V –  Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona priložiti:

- ovjerenu kopiji lične karte,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad ( ne starije od 6 mjeseci),

- dokaz o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- dokaz da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima  koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- uvjerenje da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od  6 mjeseci),

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,(starosti do 3 mjeseca),

-prijedlog programa rada za mandatni period,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Gimnazija „Kalinovik” , ul.Šumadijska  bb  71 230 Kalinovik - sa naznakom” Javni konkurs za izbor direktora škole” ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

VII – Napomene

Školski odbor će ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam (8) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o Rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Gimnazija „Kalinovik” Kalinovik  u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja Rješenja školi.

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

ISTOČNA ILIDžA

 

raspisuje

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik biologije 6 časova norma- jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 31/18, 84/19, 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 74/18, 45/19).

 (A) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravnosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz stava 1. t. 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Uredba o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (''Sl.užbeni glasnik Republike Srpske'' broj: 44/17, 31/18, 84/19, 63/20)

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana član 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 44/17, 31/18, 84/19, 63/20).

2) da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu   

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

(A) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.  Uvjerenje o državljanstvu; 

4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

  (B) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

5. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u   oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

9. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

10. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje i vaspitno-obrazovna ustanova,

11. Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem radnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik RS'' broj 74/18 i 45/19).

Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Testiranje kandidata će se obaviti 27.01.2022. godine, u 13 sati. Intervju kandidata će se obaviti istog dana u 14 sati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije održavanja testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na zakazanom testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.

Primljeni kandidati počinju sa radom nakon završene konkursne procedure.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte  sa naznakom „prijava na konkurs, ne otvarati”, na adresu škole:

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

MLADIČKA BR 3                                                                                      

71 213 ISTOČNA ILIDžA                                                                     

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “IVO ANDRIĆ”

VIŠEGRAD

 

raspisuje

K O N K U R S

za izbor direktora škole

         

I– Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II -  Mandat

Direktor se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat iz predhodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što bude imenovan od strane Vlade Republike Srpske na prijedlog ministra.

Odmah na početku mandata direktor će proći edukaciju po programu koji je propisalo Ministarstvo prosvjete.

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV – uslovi za učešće na konkursu

1.Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

2. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina,

- da je državljanin BiH/RS.

 

3. Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi,nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva i ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ,

-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

4.Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

V –  Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona priložiti:

 - ovjerenu kopiji lične karte,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad ( starosti do 6 mjeseci),

- dokaz o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240  ECTS bodova ili ekvivalent,

- dokaz da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima  koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- uvjerenje da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (starosti do 6 mjeseci),

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,(starosti do 3 mjeseca),

-prijedlog programa rada za mandatni period,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI  – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Ivo Andrić” Višegrad, Kralja Petra I,br. 16, Višegrad, sa naznakom” Javni konkurs za izbor direktora škole” ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o Rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Srednjoškolski centar “Ivo Andrić” Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja Rješenja školi.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA “SOKOLAC”

SOKOLAC

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik matematike – 4 časa redovne nastave sedmično, pripravnik, na određeno vrijeme do kraja školske 2021/2022. godine (do 31.08.2022. godine).

 

2. Nastavnik fizike – 4 časa redovne nastave sedmično, pripravnik, na određeno vrijeme do kraja školske 2021/2022. godine (do 31.08.2022. godine).

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i uslove u pogledu stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15).

       

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:

1.       Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa;

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanastva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.       Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20);

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs” i sa navedenim radnim mjestom na koje se konkuriše, na adresu Ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i ta domumentacija se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Za radna mjesta po ovom konkursu testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 28.01.2022. godine sa početkom u 10,00 časova, a intervju će se obaviti istog dana, odnosno 28.01.2022. godine sa početkom u 11,00 časova. Kandidati se neće posebno potivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.                                                           

 

***

JU SŠC “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ČAJNIČE

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 

1. Sociologija – 2 časa sedmično, sa iskustvom, do povratka radnika sa 

porodiljskog bolovanja,

2. Poslovna komunikacija – 4 časa sedmično, bez iskustva, do povratka

radnika sa porodiljskog bolovanja

3. Demokratija i ljudska prava – 4 časa sedmično, sa iskustvom, do povratka

radnika sa porodiljskog bolovanja,

4.  Filozofija – 5 časova sedmično, sa iskustvom, do povratka radnika sa

porodiljskog bolovanja i

5.  Likovna kultura – 2 časa sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2022. godine.

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS” 34/15 i 83/15).

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didatičko – metodičku grupu predmeta;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za lica sa radnim iskustvom;

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

8. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

9.  Uvjerenje  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

10. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne upotrebe i iskorišćavanja djece.

11.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;

13. Ujerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

14. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

16. Uvjerenje pštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Uvjerenja iz tačke 10. i 11.  - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 28.01.2022. godine Sociologija u 0900, Poslovna komunikacija u 1030, Demokratija i ljudska prava u 1200, Filozofija u 1330 i likovna kultura u 1000.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš”, Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana