JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 11.03.2020. godine.

 

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****************

*****************

 

JU OŠ “MILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI”

HAN PIJESAK

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1.  Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim

     ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine

2.  Nastavnik fizike - 1 izvršilac, na 2 časa sedmično sa radnim iskustvom i položenim

     stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 , 31/18 i  84/19), članom  2. i 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i  5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1)  diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4)  uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom (za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo),

6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje kandidata  koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak, 26.3.2020. godine, u 12 časova. Intervju će se obaviti 26.3.2020. godine u 13 časova. 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak, ul. Aleksandra Karađorđevića 10, 71360 Han Pijesak

***

JU DJEČIJI  CENTAR “BUBA-MARA” PALE

raspisuje

 

JAVNI  KONKURS

za prijem radnika-vaspitača

 

1.   Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom - do povratka radnica sa            porodiljskog bolovanja  (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i           stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i

         obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača) .... 2 izvršioca

 

II Opis poslova

 

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Dječiji centar “Buba-mara” Pale.

 

III Opšti uslovi

 

1. Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da su stariji od 18 godina,

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,

4. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,

5. Da se protiv njih  ne vodi krivični postupak.

 

 

IV – Posebni uslovi:

 

     Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1. Visoka stručna sprema

   a)  VSS - prvi ciklus studijskog programa  ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

    b) položen stručni ispit

 

IV - Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje,  kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi - prvi ciklus studijskog programa  ili ekvivalent po studijskom programu predškolskog vaspitanja,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,

6. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

7. Uvjerenje da nisu osuđivani (dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),

8. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

 

V - Rok podnošenja prijava:

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu “Glas Srpske”,  i oglasnoj tabli Dječijeg centra “Buba-mara”  Pale.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VI - Ostale odredbe

 

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 23.3.2020. godine u 10 časova u prostorijama ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

     

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JU Dječiji centar “Buba-mara” Pale, Branka Ćopića 2, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30 do 16.30 časova sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u JU Dječiji centar “Buba-mara” Pale”.

 

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

***

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

 raspisuje,                      

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

           

1. Profesor matematike - 18 časova sedmično - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2020., a najduže do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

 

-   Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu -  (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

 - dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) ,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkom 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

4.   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

9. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. januar” - 26.3.2020. god u 13 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu: JU SŠC “27. januar”, ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje  

***

JU SREDNjA ŠKOLA “28. JUNI”

ISTOČNO SARAJEVO

 

 donosim

 

 ODLUKU  O  PONIŠTAVANjU   KONKURSA

                                                                             /pod tačkom 5. konkursa/

 

Konkurs broj  djel. br. 01-176/20 objavljen u  dnevnom listu “Glas Srpske “ 26.2.2020. poništava se  za radno mjesto pod tačkom  5.   Profesor stručnih predmeta  u struci  elektrotehnika, za zanimanje tehničar računarstva i  IT  tehničare  za  predmete: Elektroenergetika (4 časa); programiranje i programski jezici (6 časova) programiranje (4 časa); automatika (6 časova). Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme, jedan izvršilac

 

Navedena konkursna  tačka  se poništava zbog greške u  pogrešno navedenim nastavnim predmetima.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

I

Stručni saradnik za informatičku podršku OJ - pripravnik

Broj izvršilaca: 1 (jedan);

Mjesto rada: Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Foči;

            Period zasnivanja radnog odnosa: određeno vrijeme - 1 (jedna) godina.

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

- VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, tehničkog smjera)

- da nema radnog iskustva u svom - traženom zanimanju (tj. da nije zasnivao radni odnos u svom zanimanju, odnosno da nije obavio pripravnički staž u svom zanimanju);

- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica.

 

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

3.  ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

5.  original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

6.   ovjerenu kopiju diplome;

7.   dokaz da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;

8.  dokaz da nema radnog iskustva u svom – traženom zanimanju (ovjerena kopija radne knjižice i ovjerena izjava da kandidat nema radnog iskustva u svom – traženom zanimanju).

 

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

IV

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se intervju i testiranje.

O vremenu i mjestu obavljanja intervjua i testiranja, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

V

Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Medicinski fakultet Foča – Studentska 5, 73 300 Foča sa naznakom “Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika na Medicinskom fakultetu Foča”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

ROGATICA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.   Nastavnik ruskog jezika, 1 izvršilac za 20 časova sedmično, na određeno vrijeme od dana       prijema do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim

      stručnim ispitom,

2.  Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac za 3 časa sedmično na određeno vrijeme od dana       prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020. godini, sa radnim iskustvom i       položenim stručnim ispitom i

3.   Nastavnik geografije, 1 izvršilac za 12 časova sedmično, na određeno  vrijeme od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18 i 84/19) i članom 3. tačka đ), k) i lj) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)   da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o       državljanstvu,

2)   da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)   da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje        ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon        izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva       ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog

      nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)   da po podacima iz posebnog Registra nije  pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne        zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6)  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva        ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i       drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1)   ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)   uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)   uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4)   uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)   dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)   uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8)   uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)   uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija  ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

 

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u srijedu, 25.3.2020. godine, u 9 časova u prostorijama škole.

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u srijedu, 25.3.2020. godine, u 11 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu, a po mogućnosti i na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.                             

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana