JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 1.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 1.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 1.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO

PONIŠTAVA KONKURS

za prijem u radni odnos, koji je objavio JU Srednjoškolski centar Rudo iz Rudog dana 25. avgusta 2021. u novinama “Glas Srpske” poništava se iz proceduralnih razloga.

***

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE "NEVEN" VIŠEGRAD

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem jednog vaspitača-pripravnika na određeno vrijeme u

JU "Neven" Višegrad

Raspisuje se Javni konkurs za prijem jednog vaspitača-pripravnika sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na određeno vrijeme, u trajanju od godinu dana (12 mjeseci), sa punim radnim vremenom, jedan izvršilac, u periodu od 1.10.2021 - 30.9.2022. godine, u Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Neven" Višegrad.

Javni konkurs se raspisuje za lice bez radnog iskustva, vaspitač-pripravnik.

Radnik stupa na rad 1.10.2021. godine.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se regulišu radni odnosi, potrebno je ispuniti uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 79/15 i 63/20), kao i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/16):

Opšti i posebni uslovi:

I

Opšti uslovi:

1.       Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,

2.       Da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,

3.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4.       Da po podacima iz Posebnog registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

5.       Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

6.       Da je radno sposoban.

Uvjerenje iz tačke 3. i 4. za izabranog kandidata Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II

Posebni uslovi:

1.       Odgovarajući nivo visokog obrazovanja: Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem - Diplomirani vaspitač predškolske djece;

 

III

Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1)      Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2)      Izvod iz matične knjige rođenih,

3)      Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

4)      Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,

5)      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

6)      Uvjerenje da nije osuđivan/a,

7)      Uvjerenje da po podacima iz Posebnog registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

8)      Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

9)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10)    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11)    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

12)    Ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja iz tačke 6) i 7) Ustanova će pribaviti službenim putem.

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Dokumenta koja budu priložena na javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Dana, 20.9.2021. godine, (ponedjeljak) u 12 časova u prostorijama JU "Neven" Višegrad, Druge podrinjske brigade, br. 18, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Rang-lista kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen i postaviće se na oglasnoj tabli ustanove, i neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS – filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad, i oglasnoj tabli JU “Neven” Višegrad.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad, Druge podrinjske brigade 18, 73240 Višegrad, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE”

PALE

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Profesor psihologije, 2 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik RS” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), člana 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. Glasnik RS” broj: 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15) i člana 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Sl. Glasnik RS” broj:34/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastav ;

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

•        Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18,35/20 i 92/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19 ).

•        Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

•        Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18,35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih saradnika.

•        Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, u koliko ispunjavaju ostale uslove.

•        Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 15.9.2021. godine, u 10 časova, a intervju  u 12 časova u prostorijama škole.

•        Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7 71420 Pale

Sa naznakom „za konkurs”

***

JU OŠ “LjUTICA BOGDAN” KALINOVIK

ODLUKA

o poništenju konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Član 1

Konkurs za prijem nastavnika likovne kulture na određeno vrijeme , pripravnik, 5 časova , do povratka radnika sa bolovanja, se poništava i isti neće biti naknadno objavljen.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u novinama “Glas Srpske” od 1.8.2021. godine te na portalu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Istočno Sarajevo.

Obrazloženje

U “Glasu Srpske” od 25.8.2021. JU OŠ “Ljutica Bogdan” Kalinovik objavila je konkurs za prijem pripravnika – nastavnik likovne kulture na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, 5 časova. Konkurs  se poništava  jer škola nije u mogućnosti obezbijediti pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci pošto radniku porodiljsko bolovanja ističe  ranije.

***

JU SŠC "VASILIJE OSTROŠKI"

SOKOLAC

donosi

ODLUKU

o poništenju konkursa za izbor i imenovanje direktora

I

Školski odbor JU SŠC “Vasilije Ostroški” Sokolac ovom odlukom poništava konkurs za izbor i imenovanje direktora broj 01- 897/21 od dana 23.8.2021 godine, koji je objavljen dana 25.8.2021. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske posredstvom JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

II

Školski odbor poništava konkurs iz stava I ove odluke zbog nepravilnosti koje su uočene naknadnom provjerom sadržaja navedenog raspisanog javnog konkursa.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

JU SŠC "VASILIJE OSTROŠKI"

SOKOLAC

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole JU SŠC "Vasilije Ostroški" Sokolac

I   Predmet

Školski odbor JU SŠC "Vasilije Ostroški" Sokolac raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU SŠC "Vasilije Ostroški" Sokolac.

II Opis poslova

Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

III  Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i teče od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV Uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16 i 66/18) ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) i to:

1.       Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2.       Da je punoljetan,

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

4.       Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju i najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova ili ekvivalent,

5.       Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 4. ovog stava

6.       Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7.       Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

8.       Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Napomena:

• Za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (kao dokaz prilaže se ovjerena izjava da kandidat nije lice na koje se odnosi član)

V Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs, kandidati su dužni da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

4) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

5) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu;

6) uvjerenje kojim se dokazuje najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome

7) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;

8) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9) Predlog programa rada za naredni četvorogodišnji mandat;

 

10) preporuku ranijeg poslodavca da se ističe svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole.

11)  Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

• Nakon izbora, direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

• Procedura izbora i imenovanja direktora biće obavljena u skladu sa odredbama člana 128. stav 1. tačka 8., tačka 9. i tačka 10. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20 i 92/20)

Napomena:

Za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (kao dokaz prilaže se ovjerena izjava da kandidat nije lice na koje se odnosi ovaj član)

VI Rok i način podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa. Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar "Vasilije Ostroški" Sokolac; ulica Omladinska br. 2.; 71350 Sokolac. Na koverti obavezno naznačiti "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora", a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, Školski odbor će razmotriti i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismeno obavijestiti prijavljene kandidate na raspisani konkurs o odluci Vlade u vezi imenovanja direktora u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke od nadležnog ministarstva.

VIII Napomena

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC "ISTOČNA ILIDžA"

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

1. Profesor italijanskog jezika - 5 časova, na određeno vrijeme- do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Profesor fizike - 4 časa, na određeno vrijeme, pripravnik - godina dana;

3. Profesor fizičkog vaspitanja - 18 časova, na neodređeno vrijeme, pripravnik;

4. Profesor geografije - 4 časa, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

5. Profesor medicinske grupe predmeta - teorija (ginekologija i akušerstvo, neuropsihijatrija, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, opšta i komunalna higijena, pedijatrija) - 10 časova, na određeno vrijeme- do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6. Profesor klavira - 7 časova, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na radna mjesta za koje se ovi uslovi navode, uzeće se u obzir prijave kandidata bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  ("Službeni glasnik RS" broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS" 120/20).

Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ;

5. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

7. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije za koje zahtjeva položen stručni ispit);

9. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (za pozicije za koje zahtjeva položen stručni ispit);

10. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženom konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

12. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme)- za pozicije za koje se zahtjeva radno iskustvo;

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpska, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (ovo uvjerenje i uvjerenje pod tačkom 5.  koje je  prethodno navedeno u dokumentima koje kandidat dostavlja, nisu isti dokumenti) i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno  osuđenih za krivična djela seksualno zloupotrebe i iskorišćavanja djece - za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje  kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 16.9.2021. godine u 9 časova, a intervju isti dan u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža"

ulica Stefana Nemanje broj 10 

71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom "Za konkurs – pozicija broj ___"

Kontakt telefon: 057/342-735

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana