JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

VIŠEGRAD

raspisuje

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac na 8 časova – sa radnim

iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do

31.8.2021. godine;

2. Nastavnik ruskog jezika – 1 izvršilac na 4 časa – sa radnim iskustvom i     položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa     bolovanja, a najdalje do 31.8.2021. godine;

3.  Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac na 13 časova – sa radnim

iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do

31.8.2021. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19)  kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18), članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj  sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja  radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za    krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

                   Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

25.2.2021. godine, testiranje sa početkom u 8 časova,

25.2.2021. godine, intervju sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

***

JU SŠC “VASILIJE OSTROŠKI”

SOKOLAC

raspisuje  

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Opis radnih mjesta

1. Profesor srpskog jezika i književnosti (18 časova sedmično) na neodređeno vrijeme, položen stručni ispit - jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br 1/16 i 66/18), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18), Pravilnikom  o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 34/15 i br. 83/15):

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece;

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5 ) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju

na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu;

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7 kao i lica koja su po propisima  važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske” broj: 41/18 ) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore  navedene uslove  testiranje i intervju biće održani  dana 25.2.2021. godine  u 12  časova u  prostorijama   JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” u Sokocu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti “Prijava na konkurs” sa naznakom za poziciju za koju su konkuriše, a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU SŠC “IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

raspisuje,                      

           

 

KONKURS

za prijem radnika

na određeno vrijeme

 

1. Sekretar škole - 1 izvršilac , sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova propisanih zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16), ispunjavaju i sljedeće uslove:

1. Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od najmanje 4 godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent – završen pravni fakultet;

2. Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad:

3. Da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. Da ima položen stručni ispit za rad u u vaspitno-obrazovnim ustanovama ili stručno-upravni ispit za visoku stručnu spremu sa najmanje 1 (jednom) godinom radnog iskustva u struci.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs, kandidati su dužni da prilože:

1.  kratku biografiju;

2.       uvjerenje o državljanstvu;

3.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za visoku školsku spremu;

7.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11.     potvrdu o radnom stažu/radnom iskustvu u struci izdatu od strane ranijeg poslodavca iz koje  treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi. 24/19).

 

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad a koje nije starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju će se obaviti 24.2.2021. godine u 10.30 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Prijave slati na adresu: JU SŠC “Ivo Andrić”, Kralja Petra I br.16

73240 Višegrad sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnih mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka – puna norma, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najdalje do 30.6.2021. godine,

2. Nastavnik geografije – 2 časa redovne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine;

3. Nastavnik demokratije – 4 časa redovne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine;

4. Nastavnik biologije – 4 časa redovne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Za radno mjesto voditelja produženog boravka potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske broj: 37/19, 13/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i dugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19) je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 25.2.2021. u 13.30 časova, a intervju će se obaviti istog dana u 15 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu:

JU Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža

Banović Strahinje 8

71123 Istočno Sarajevo       

***

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO                                                                                                                             raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

 

1.   Pomoćni kuvar   

    1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

 

a)  Opis poslova radnog mjesta

           

-  pomaže u pripremi i serviranju jela u ugostiteljskim objektima Radne

   jedinice Istočnik, prema uputstvima kuvara i stara se o kvalitetu i

   kvantitetu pripremljenih jela ,

-  priprema namirnice za obradu i pripremu jela u ugostiteljskim objektima

   RJ Istočnik,

-  stara se o pravilnom i ekonomičnom utrošku namirnica i hrane,

   stara se o higijeni prostorija, sredstava, inventara i posuđa u kuhinjama

   Radne jedinice

-  obavlja i druge poslove koje odredi kuvar ili neposredni rukovodilac .

 

Uslovi

 

b) Opšti uslovi :

1. Da je državljanin RS – BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

    najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za

    obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo

    kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

6.  Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

7.  Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

v) Posebni uslovi :

    -  VKV/SSS ( kuvarski smjer) 

    -  radno iskustvo od  6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima

 

g) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

1.  Diploma o stečenoj stručnoj spremi;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih;

3.  Uvjerenje o državljanstvu;

4.  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5.  Potvrdu o radnom iskustvu (potvrda treba sadržavati podatke o radnom    iskustvu na radnom mjestu “pomoćni kuvar” ili “kuvar” sa preciznim    navođenjem poslova koje je radnik obavljao kod poslodavca i periodom    rada) ;

6.  Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu    i ovjerenu od nadležnog organa);

 

Napomene:

 

- Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

- Ukoliko prvorangirani kandidat, na poziv poslodavca, ne dostavi dokumente iz tačaka 3. i 4. kojima dokazuje ispunjavanje predviđenih posebnih uslova, za zasnivanje radnog odnosa pozvaće se drugorangirani kandidat.

 

- Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4, 6 ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

 

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je trajnog karaktera.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

 

d) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u  dnevnom listu “Glas Srpske”  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti isključivo  putem pošte na adresu:

 

Kazneno-popravni zavod Poluotvorenog tipa

Istočno Sarajevo, ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,

sa naznakom “Konkurs za prijem na radno mjesto pomoćni kuvar” 

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju,  te će se izvršiti pismeno testiranje (test opšteg i stručnog znanja), na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana