JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.10.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.10.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.10.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*****************

*******************

 

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “RUDO”

RUDO

 

Poništava se konkurs objavljen u “Glasu Srpske” od 4.9.2019. godine, iz tehničkih razloga.

***

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Stručni saradnik za podršku svjedocima …………………. 1 izvršilac

 

Radni odnos za radno mjesto pod rednim brojem 1. zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da je punoljetan

 

Posebni uslovi:

VSS - (240 ECTS, osam semestara) završen filozofski fakultet - odsjek psihologija ili završen fakultet političkih nauka - odsjek socijalnog rada. Napredni stepen obrazovanja - magisterij se smatra prednošću.

 

Radno iskustvo: 1 (jedna) godina profesionalnog iskustva u relevantnoj stručnoj oblasti, po mogućnosti vezano za svjedoke ili tramu uzrokovanu ratnim zbivanjima.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

 

U postupku prijema kandidata sprovešće se provjera znanja (testiranje) i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

Napomena: Pismeno testiranje obuhvatiće pitanja iz oblasti Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Zakona o zaštiti svjedoka u krivičnom postupku i ostala stručna pitanja koja se odnose na postupanje sa svjedocima i žrtvama koji će svjedočiti u krivičnom postupku.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Karađorđeva br. 5

71123 Istočno Sarajevo

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor pravoslavne vjeronauke pripravnik ,1 izvršilac, na određeno vrijeme, nepuna norma, 3 nastavna časa do 31.8.2020. godine

2. Profesor psihologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma, 2 nastavna časa do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS” broj 29/12,80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 34/15 i 83/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom stanovanja potrebno je dostaviti:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat prije zasnivanja radnog odnosa koji bude izabran),

4. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radno mjesto pod tač. 2,

8. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

10. uvjerenje o položenoj pedagoško-andragoškoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

11. uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža (za radno mjesto pod tačkom 2),

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebom opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta škola će pribaviti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a testiranje i intervju će se obaviti 23.10.2019. u 11 časova sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Rudo

Ulica Cara Dušana broj 35, 73260 Rudo

sa naznakom “za konkurs”

***                                          

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD

ISTOČNO SARAJEVO

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. Referent u registru pravnih lica ---------------------------------------- 1 (jedan) izvršilac

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH;

- da je punoljetan;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

- da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

 

Posebni uslovi:

- VSS - diplomirani pravnik, VII stepen stručne spreme

- položen stručni ispit

- poznavanje rada na računaru

- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon završene školske spreme na istim ili sličnim poslovima

 

2. Kandidati se primaju u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

- izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o nekažnjavanju (original ili ovjerena kopija)

- diploma o završenoj školi (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o potrebnom radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija)

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti obavezan je dostaviti samo izabrani kandidat.

 

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog rada i usmenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Dokumentacija ne starija od šest mjeseci. Molimo kandidate da uz prijavu ne dostavljaju dodatne materijale koji nisu traženi konkursom.

 

Prijave se podnose na pisarnici suda lično ili putem pošte na adresu: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo, Vojvode Radomira Putnika bb, 71123 Istočno Sarajevo. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs”.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Konkurs će se objaviti u “Glasu Srpske” i na Njeb stranici suda.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

PALE

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora JU Srednjoškolski centar Pale

 

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16 i 66/18) ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i to:

 

- Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole;

- Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti (originalne ili ovjerene fotokopije) sljedeće dokumente:

 

1. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u vaspitno-obrazovnom radu;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte;

4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenog nakon četiri godine studija ili ekvivalent;

5. Potvrdu kojom se dokazuje da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

7. Program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu;

8. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci);

9. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci);

10. Ljekarsko uvjerenje o opštoj psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);

11. Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

12. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

 

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave dostaviti lično ili slati poštom sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole” na adresu: JU Srednjoškolski centar Pale

Njegoševa broj 7, 71420 Pale

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

PALE

                                                                  

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Profesor praktične nastave ( II stepen - kuvar), 10 časova, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, 1 izvršilac;

2. Profesor njemačkog jezika i književnosti, 18 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, pripravnik, 1 izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

- Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu pod tačkom 1 konkursa;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca, u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža pod tačkom 1 konkursa;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19).

- Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

- Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno 21.10.2019. godine, u 10 časova, a intervju u 11 časova u prostorijama škole.

- Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7, 71420 Pale

sa naznakom “za konkurs”

***

JU OŠ “BOŠKO BUHA” 

ŠTRPCI - UVAC

 

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac na 12 nastavnih časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog

 Odsustva, a najduže do kraja nastavne 2019/20. godine.

2. Nastavnik fizike - 1 izvršilac na 12 nastavnih časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a

najduže do kraja nastavne 2019/20. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i

 didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u petak, 25. oktobra 2019. godine: testiranje u 13 časova, a intervju u 14 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola “Boško Buha” Štrpci, br. 60, 73265 Uvac.

***

“RADIS” DOO

ISTOČNO SARAJEVO

raspisuje

                                                                              

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

“RADIS” d.o.o. Istočno Sarajevo prima u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1) Diplomirani pravnik ................... 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

VII stepen stručne spreme, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Kontakt podaci za dobijanje informacija ili dostavljanje prijava:

“RADIS” d.o.o. Istočno Sarajevo

Adresa: Jovana Dučića 16, Istočno Sarajevo

Telefon/faks: +387 57 343 136

Telefon: +387 65 885 760

 

E-mail: radis.doo@gmail.com

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana