JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

****************

JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE NEVEN” VIŠEGRAD

 raspisuje:

 

PONOVLjENI JAVNI KONKURS

za prijem jednog vaspitača na određeno vrijeme u

JU “Neven” Višegrad

 

Raspisuje se Ponovljeni javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na određeno vrijeme, do povratka vaspitača sa porodiljskog odsustva, sa punim radnim vremenom, jedan izvršilac, u periodu od 1.10.2020 - 30.9.2021. godine u Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad.

Javni konkurs se raspisuje za lice sa radnim iskustvom, te pravo učešća imaju kandidati  koji ispunjavaju uslove iz člana 65a. stav (1) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Radnik stupa na rad 1.10.2020. godine.

 

Konkurs se ponavlja iz razloga što na ranije objavljen konkurs nije bilo prijavljenih kandidata.

 

I

Opšti uslovi:

Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine

Da je stariji od 18 godina

Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi

Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II

Posebni uslovi:

1.  Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko

     obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za

     obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem - Diplomirani vaspitač predškolske djece

2.  Jedna godina iskustva u struci

3.  Položen stručni ispit

 

III

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

2.  Izvod iz matične knjige rođenih

3.  Uvjerenje da nije osuđivan/a

4.  Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

5.  Ovjerenu fotokopiju diplome

6.  Dokaz o položenom stručnom ispitu

7.  Dokaz o radnom iskustvu

 

Dokumenta koja budu priložena na Ponovljeni javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Ponovljenog javnog konkursa, Komisija će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Ponovljenog javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS - filijala Istočno Sarajevo-Biro Višegrad, i oglasnoj tabli JU “Neven” Višegrad.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad, II Podrinjske brigade 18, 73240 Višegrad, sa naznakom “Komisija za provođenje Ponovljenog javnog konkursa za izbor vaspitača na određeno vrijeme”.

***

JU SŠC “PALE”

PALE

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.  Profesor arhitektonske grupe predmeta, puna norma, 1 izvršilac, na određeno vrijeme radi     zamjene radnika koji je imenovan za pomoćnika direktora, a najduže do 31.8.2021. godine, sa     radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

2.  Profesor srpskog jezika, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa      radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18 i 35/2020), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 86/2013, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 34/15 i 83/15).

 

Uz  prijavu potpisanu od strane kandidata za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

 

1.  Uvjerenje o državljanstvu;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija lične karte;

3.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u      četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno

     zvanje u određenoj oblasti;

4.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje      visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o      prosjeku ocjena;

5.  Uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izdaje nadležna zdravstvena      ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci a koje je dužan dostaviti izabrani     kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.  Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

7.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih      lica;

8.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je jasno naznačena vrsta posla,      stepen stručne spreme i dužina radnog staža.

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o       utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike

     Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o   utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o       utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o

 kandidatu iz kategorije borca;

12.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje    je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-       psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;

13.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv        dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18 i 35/2020) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18 i 35/2020) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno u prostorijama škole, dana 23.9.2020 godine, u 10 časova, a intervju će biti obavljen u prostorijama škole istog dana u 11 časova.

 

Sve kopije traženih dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i biće odbačene.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na javni konkurs. Prijave, sa naznakom “Za konkurs” dostaviti poštom ili neposredno na adresu: JU “Srednjoškolski centar Pale” Pale, ul. Njegoševa br. 7, 71 420 Pale.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ISTOČNA ILIDžA                                                                                                                           

raspisuje

 

KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA

 

Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža.

 

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža bira se na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

Opšti uslovi:

1.  da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2.  da je stariji od 18 godina i

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

Posebni uslovi:

1.  da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240     ECTS bodova ili ekvivalent,

2.  da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima      koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,

3.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije     pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1.  Izvod iz matične knjige rođenih,

2.  Uvjerenje o državljanstvu,

3.  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4.  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili  nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5.  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo      imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će     pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv    dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,   polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8.  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9.  Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat   zaposlen,

10.  Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

11.  Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i  Hercegovine.

 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) neće se vraćati kandidatima.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža,

Banović Strahinje 8, 71123 Istočno Sarajevo sa naznakom:

“Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža – ne otvarati”.

 

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od prijema odluke.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

I

Radno mjesto: Sekretar fakulteta

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Tehnološki fakultet Zvornik – Zvornik

Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

 

 II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

1. Mr/VSS (VIII stepen obrazovanja ili drugi ciklus studija 300 ECTS bodova; VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet)

2. tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima

3. obučenost za rad na računaru

 

III

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

3. ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

6. ovjerenu kopiju dokaza o traženoj stručnoj spremi – ovjerena kopija diplome ili drugog dokaza o stručnoj spremi;

7. dokaz o radnom iskustvu – original ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu;

8. dokaz o obučenosti za rad na računaru.

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Ovaj javni konkurs objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske” i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom “Prijava na javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto sekretar na Tehnološkom fakultetu Zvornik”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU OŠ “RUDO”

RUDO

 

 raspisuje 

                                                                                                                                                                                                             

KONKURS

za prijem radnika

 

1.  Profesor fizike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa     na određeno vrijeme,

2.  Profesor geografije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 12  časova na neodređeno vrijeme..

  

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava posebne uslove propisane članom 104. 105 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, i stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09,86/10,25/14, i 76/15) i članom 6 Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 37/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:

          -  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je     navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje    visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje    podaci o prosjeku ocjena,

-  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih   lica , nakon sticanja stručne spreme,

-  Uvjerenje o radnom iskustvu,

-  Uvjerenje o stručnom ispitu,

-  Uvjerenje o državljanstvu,

-  Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,  dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 21.9.2020. godine u 8.45 časova, a intervju  godine u 9.45 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu JU Osnovna škola “Rudo”ul. Cara Dušana br. 35, Rudo, 73260.         

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana