JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

***********

***************

JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE “NEVEN” VIŠEGRAD

 

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem jednog vaspitača na određeno vrijeme u

JU “Neven” Višegrad

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, jedan izvršilac, u periodu od 3.9.2020 - 2.9.2021. godine u Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad.

Radnik stupa na rad 3.9.2020. godine

 

I

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske, BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi

5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II

Posebni uslovi:

1. Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko  obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem - diplomirani vaspitač predškolske djece

2. Dvije godine iskustva u struci

3. Položen stručni ispit

 

III

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na javni konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Uvjerenje da nije osuđivan/a

4. Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

5. Ovjerenu fotokopiju diplome

6. Dokaz o položenom stručnom ispitu

7. Dokaz o radnom iskustvu

8. Dokumenta koja budu priložena na javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa, komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS - filijala Istočno Sarajevo - Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU “Neven” Višegrad.

 

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad, II podrinjske brigade 18, 73240 Višegrad, sa naznakom “Komisija za sprovođenje konkursa za izbor vaspitača na određeno vrijeme”.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 objavljuje

 

KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za filozofiju

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast ontologija.  ........................................................................................................ 1 izvršilac

 

Katedra za novinarstvo i politikologiju

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast komparativna politika .................................................................................. 1 izvršilac

 

 

Katedra za pedagogiju

 

3. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast opšta pedagogija........................................................................1 izvršilac.

 

Katedra za bibliotekarstvo

 

4. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast bibliotekarstvo ...............................................................................1 izvršilac

 

5. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast bibliotekarstvo .........................................................................1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

 

 1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast automatika i robotika  .............................................................1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast druga inženjerstva i tehnologije ............................................ 1 izvršilac

 

 

3. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast transportno inženjerstvo .......................................................................................1 izvršilac

 

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

 

 

Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast sportske i rehabilitacione nauke .................................................................. 1 izvršilac

 

Stambulčić bb, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

         

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast druga inženjerstva i tehnologije .......................................................................................1 izvršilac

 

Karakaj, 75 400 Zvornik

 

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Brčko

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast teorijska ekonomija .....................................................................................1 izvršilac

 

Studentska 11, 76 100 Brčko

 

 

 

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva), metodika nastave muzičke kulture .........................................................................................1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77, odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

 

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 PONIŠTENjE KONKURSA

 

Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 2.10.2019. godine u dijelu koji se odnosi na izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast “Specifične književnosti (germanistika)”, na Filozofskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana