JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

OSNOVNI SUD U SOKOCU

Na osnovu člana 73. i člana 74. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 2. Pravilnika o  utvrđivanju kriterijuma za određivanje potrebnog broja administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja u sudovima Republike Srpske (Sl. glasnik RS broj 84/06) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Sokocu , Osnovni sud u Sokocu  raspisuje:

 

K O N K U R S

Za prijem pripravnika-volontera na određeno vrijeme

 

 

1. Sudijski pripravnik-volonter ....................... 2 (dva) izvršioca

 

Uslovi:

 

- Školska sprema: završen pravni fakultet, VII stepen stručne spreme

Potrebna dokumentacija:

-prijava sa kraćom biografijom

-diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

-izvod iz matične knjige rođenih

-uvjerenje o državljanstvu

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

-uvjerenje sa prosjekom ocjena tokom studija

 

Napomena: Sudijski pripravnik – volonter se prima na određeno vrijeme u trajanju do 2 (dvije) godine tj. do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita.

 

Prijavu sa neophodnom konkursnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima po okončanju konkursne procedure.

 

Sve prijave podnose se na pisarnici suda ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Sokocu, Ul. Cara Lazara bb, 71350 Sokolac sa naznakom „Prijava na konkurs za sudijskog pripravnika-volontera".

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana javnog objavljivanja i biće objavljen posredstvom JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u sredstvima javnog informisanja .

 

Napomena:

Neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, te će se kao takve uz obavještenje vratiti kandidatima.

***

KAZNENO - POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO  

 

r a s p i s u j e

 

J A V N I       K O N K U R S

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

 

 1.  POMOĆNI KUVAR    (KV/SSS) 

1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

 

a) Opis poslova radnog mjesta

  

 • pomaže u pripremi i serviranju jela u kuhinji KPZ  po jelovniku  i stara se o kvalitetu i kvantitetu pripremljenih jela,
 • stara se o pravilnom i ekonomičnom utrošku namirnica i hrane,
 • stara se o higijeni prostorija, sredstava, inventara i posuđa u Kuhinji KPZ

 

Uslovi

 

b) Opšti uslovi :

1.    Da je državljanin RS – BiH;

2.    Da je stariji od 18 godina;

3.    Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.    Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5.    Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske   

mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije   objavljivanja konkursa;

 1.    Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 2.    Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

 

v) Posebni uslovi  :

   

 •  KV / SSS ,
 •  6 (šest) mjeseci  radnog iskustva na istim  ili sličnim poslovima

 

 1.  UPUTSTVO KANDIDATIMA:

a)  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sledeće dokumente - dokaze o ispunjavanju   opštih i posebnih uslova konkursa :

  1. Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
  2. Izvod iz matične knjige rođenih;
  3. Uvjerenje o državljanstvu;
  4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
  5. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

Napomene:

-Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Ukoliko prvorangirani kandidat, na poziv poslodavca, ne dostavi dokumente iz tačaka 3. i 4. kojima dokazuje ispunjavanje predviđenih posebnih uslova, za zasnivanje radnog odnosa pozvaće se drugorangirani kandidat.

 

-Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2,3,4 i 5 ( tačka a) Uputstva kandidatima)  ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

b) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u    Dnevnom listu „Glas Srpske"  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave se mogu dostaviti isključivo  putem pošte na adresu:

 

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,

sa naznakom „KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO ( navesti naziv radnog mjesta iz konkursa) „

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju,   na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

OPŠTINA HAN PIJESAK

 

raspisuje:

                                                

JAVNI KONKURS

 

I Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1) u statusu službenika na radno mjesto:

- Stručni saradnik za ovjeru rukopisa, potpisa, prepisa i fotokopija dokumenata ...........1 izvršilac;

 

2) u statusu namještenika na radno mjesto:

- Vatrogasac-spasilac ....................... ...................................................1 izvršilac

  

II Opis poslova i zadataka

Za radna mjesta pod brojem 1) i 2) opis poslova je naveden u  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak 6/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19, 5/20, 10/20, 14/20, 9/21, 13/21, 1/22 i 7/22)

 

III Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat su:

1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

IV Posebni uslovi

 • Za radno mjesto pod brojem I 1)

SSS-srednja stručna sprema, IV stepen, srednja ekonomska škola, srednja poljoprivredno-tehnička škola ili gimnazija, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

   - Za radno mjesto pod brojem I 2)

SSS –KV III stepen/ IV stepen, tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke), radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca.

Lica koja se prvi put zapošljavaju u TVSJ ne mogu biti starija od 25 godina.

 

V Prijava  na javni  konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici  Opštine Han Pijesak, a  može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak.

 

VI  Potrebna dokumenta

Uz prijavu na  javni konkurs svi kandidati prilažu fotokopiju sledećih dokumenata:

1. Uvjerenja o državljanstvu;

2. Izvoda iz matične knjige rođenih;

3. Dokaz  o završenoj stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)

4. Za radno mjesto pod br. I 1)

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi  Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85/11 i 7/15);

Za radno mjesto pod br. I 2)

- Prilaže se i kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca.

5.Uvjerenje ili potvrdu o  radnom  iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs;

6.  za radno mjesto pod br. I 1) dokazi o poznavanju rada na računaru (kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi: uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.)

 

VII Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi komisija koju imenuje Načelnik. Komisija će utvrditi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvršiti kontrolu opštih i posebnih uslova, obaviti intervju i sačiniti zapisnik o provedenom konkursu sa rang listom kandidata. Sa svim kandidatima koji budi  ispunjavali opšte i posebne  uslove, konkursna komisija  obaviće  intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno i putem internet stranice obavješteni. Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkura.

 

VIII Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kao i ovjerene izjave:

- da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

- da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

- da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

IX Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku  Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske".Ako  Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak ili putem pošte, na adresu Opština Han Pijesak, Aleksandra Karađorđevića br.4 sa naznakom „Prijava na Javni konkurs".

Za  dodatna obavještenja o javnom konkusu  obratiti se Vladanu Todoroviću,  na telefon  057/557-108. 

***

JU SŠC "VASILIJE OSTROŠKI"

SOKOLAC

 

raspisuje  

KONKURS
 za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

OPIS RADNIH  MJESTA

1.  Profesor srpskog jezika i književnosti (15 časova sedmično ) sa                     položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na neodređeno vrijeme-jedan izvršilac

2.  Profesor njemačkog jezika ( 2 časa sedmično ) pripravnik, na određeno vrijeme – na godinu dana- jedan izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  („Službeni glasnik Republike Srpske" br 1/16, 66/18,119/21), tako i posebne uslove u skladu sa članom 106. članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20, 92/20), Pravilnikom  o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnikom o vrsti

stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske" br.120/20 ) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  ( „Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 24/19)  :
Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
 Opšti uslovi:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6 ) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti , polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta , polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i  5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:


1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3) uvjerenje o položenoj  pedagoško- psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. kao i lica koja su po propisima  važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 ) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore  navedene uslove i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave testiranje i intervju biće održani  dana 23.9.2022. godine  u 10,00  časova u  prostorijama  JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški" u Sokocu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški" Sokolac; ulica Omladinska br. 2.; 71350 Sokolac. Na koverti obavezno naznačiti „PRIJAVA NA KONKURS" sa naznakom za poziciju za koju su konkuriše,  a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 057/400-682 ili 057/400-670. 

Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "MOKRO"
MOKRO

 

raspisuje:

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

  
1. Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme;

2. Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, najduže do 30.06.2023. godine;

3. Voditelj boravka – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 50 % radnog vremena, na određeno vrijeme, najduže do 30.06.2023. godine;

4. Profesor razredne nastave u PO „Vučija Luka" – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 30.06.2023. godine;
 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da  je u diplomi naveden stručni profil potreban za radno mjesto na koje konkuriše i uslove propisane članom  6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/19, 13/20 i 72/21).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", br. 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

  
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 22.09.2022. godine, sa početkom u 11.00 časova, a intervju će se obaviti dana 23.09.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama JU OŠ „Mokro" u Mokrom.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu ploču škole.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu škole, Mokro bb, 71428 Mokro, preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA"

PALE

objavljuje

JU Osnovna škola "Srbija" Pale iz materijalnih razloga poništava Konkurs za prijem pripravnika po "Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u  svojstvu pripravnika u 2022. godini" koji je objavljen dana 24.08.2022.godine.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ"

VIŠEGRAD                                                                                                                                                                                

 r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme;
 2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najdalje do 31.08.2023.godine;
 3. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršlac- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najdalje do 09.08.2023. godine;
 4. Voditelj produženog boravka- 2 izvršioca - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme;
 5. Voditelj produženog boravka- 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najduže do 30.12.2022.godine;
 6. Voditelj produženog boravka- 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najdalje do 06.02.2023.godine;
 7. Nastavnik njemačkog jezika- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19)  kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj:81/22), članom  2.  i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske",  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik RS" broj: 37/19 i 13/20).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu za radna mjesta nastavnika imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i kandidati koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa,ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan a to se  dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5) Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostavren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

 • 22.09.2022. godine, testiranje sa početkom u 9.00 časova,
 • 23.09.2022. godine,  intervju sa početkom u  9.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ", Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.    

                                                                                                                                                                                

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana