JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********************

**********************

JU OŠ "SVETI SAVA"

TRNOVO

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1.      Nastavnik biologije – 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .................1 izvršilac

2.       Nastavnik fizike – 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ................... 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3)uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 22.10.2021. godine u 10 časova, u prostorijama škole. Intervju kandidata će se obaviti istog dana u 11 časova u prostorijama škole.

Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu JU OŠ "Sveti Sava" Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: "Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO                                                                                                                                                               

raspisuje

 

KONKURS

za izbor direktora škole

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II - Mandat

Direktor se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što bude imenovan od strane Vlade Republike Srpske na prijedlog ministra.

Odmah na početku mandata direktor će proći edukaciju po programu koji je propisalo Ministarstvo prosvjete.

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova:

da je državljanin RS, odnosno BiH;

da je stariji od 18 godina;

da ima opštu  i zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom mjestu,

   kandidat treba da  ispunjava i posebne uslove propisane  članom  129. stav 2. tačaka od 1-4 Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju ("Sl. gl. RS", br.41/18, 35/20 i 92/20).

Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent;

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz prijavu(potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom stanovanja potrebno je dostaviti :

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte, 

2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat prije zasnivanja radnog odnosa koji bude izabran)

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalentom, sa završenim pravnim fakultetom

8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu 

10. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

11. uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Školski odbor će razmatrati dospjele koverte i iste dostaviti u Ministarstvo prosvjete i kulture.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Rudo

Ul. Cara Dušana broj 35,73260 Rudo.

Sa naznakom "za konkurs".

***                                                                                                                                                               

JU OŠ "SOKOLAC"

SOKOLAC

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik biologije - nepuna norma, 12 časova redovne nastave sedmično, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i uslove u pogledu stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15).

       

 Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:

1.       Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa;

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20);

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 22.10.2021. godine sa početkom u 10 časova, a intervju će se obaviti istog dana, odnosno 22.10.2021. godine sa početkom u 11 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ "MOKRO"

MOKRO

raspisuje

    

                                KONKURS

                   za popunu upražnjenih radnih mjesta

    

1. Nastavnik muzičke kulture - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na 18 časova norme sedmično, na neodređeno vrijeme;

2. Psiholog - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na 50% radne norme sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

    

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 20.10.2021. godine, sa početkom u 9 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 11 časova u prostorijama JU OŠ "Mokro" u Mokrom.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu ploču škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole, Mokro bb, 71428 Mokro, preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

                                                                                                                                                                  

objavljuje

KONKURS

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Imunologija .............................................................. 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Opšta psihologija ........................................................................... 1 izvršilac

Studentska br.1 , 73 300 Foča

Članica Univerziteta: Ekonomski fakultet Pale

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Aktuarstvo ........................................................................................... 1 izvršilac

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Operaciona istraživanja .................................................................................. 1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

Katedra za srbistiku

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (Srbistika – Dijahronija srpskog jezika) .......................... 1 izvršilac

Katedra za teatrologiju

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Studije izvođenja umjetničkih djela (Teatrologija) ............................... 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Studije izvođenja umjetničkih djela (Teatrologija) ........................................................................................ 1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo .............................................................................................. 1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Članica Univerziteta: Tehnološki fakultet Zvornik

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Fizika kondenzovane materije ........................................................... 1 izvršilac

2. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Procesno inženjerstvo .......................................................... 1 izvršilac

Karakaj bb, 75 400 Zvornik

Članica Univerziteta: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Druga inženjerstva i tehnologije (Industrijski marketing) ................................ 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika) .................................................................................... 1 izvršilac

Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Članica Univerziteta: Muzička akademija Istočno Sarajevo

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Gitara – glavni predmet ................ 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30 , 71 123 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Aktuarstvo ................................................................................... 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Informacione nauke (društveni aspekti) ............................................................................ 1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Članica Univerziteta: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada (Metodika nastave PP i PD) ............................................ 1 izvršilac

Semberskih ratara 1E, 76 300 Bijeljina

 

Članica Univerziteta: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hortikultura (Voćarstvo) .................................................... 1 izvršilac

 

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Hortikultura (Voćarstvo, Voćarstvo i vinogradarstvo) ............................................ 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30 , 71 123 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Pravni fakultet Pale

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo ................................................................. 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Poslovno pravo i pravo društava ............................................... 1 izvršilac

 

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77, odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19).

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU SŠC "27. JANUAR" ROGATICA

raspisuje,                      

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik stručnih predmeta za zanimanje agroturistički tehničar, 22 časa sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, do 31.8.2022. godine,

2.       Nastavnik likovne kulture, 3 časa sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac, do 31.8.2022. godine,

3.       Nastavnik ekonomske grupe predmeta, 22 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja.

4.       Nastavnik ekonomske grupe predmeta, 18 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, do 31.8.2022. godine

5.       Nastavnik poslovne informatike 21 čas, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac do povratka radnika sa bolovanja.

6.       Nastavnik informatike, 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, do 31.8.2022. godine

7.       Nastavnik stručnih predmeta za zanimanje elektroinstalater, 6 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, do 31.8.2022. godine

 

Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", broj: 1/16 i 66/18.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju ("Sl. glasnik RS", broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Sl. glasnik RS", 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:24/19)

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:                 

 - dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkama 4) i 5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:.

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "27. januar" - 21.10.2021. godine u 14 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "27. januar"

Ul. Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje                      

***                                                                   

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDO

raspisuje,

 

 KONKURS

 za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ukazanih potreba, direktor JU Osnovna škola "Jovan Dučić" Kasindo raspisuje konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

1. Nastavnik matematike, 12 časova sedmično - jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme.

2. Sekretar škole - jedan (1) izvršilac, puna norma, sa iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2022. godine.

3. Nastavnik fizike - jedan (1) izvršilac, norma četiri (4) časa sedmično, pripravnik, na određeno vrijeme, a najduže godinu dana.

4.       Nastavnik srpskog jezika - jedan (1) izvršilac, norma šesnaest (16) časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2022. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 31/18, 84/19, 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18, 45/19).

A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:

        1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

        2) da je punoljetan,

        3) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po  prijemu u radni odnos),

         4) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava,

        5) da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

         6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,      

          Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 EC­TS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Uredba o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 63/20), za radna mjesta pod rednim brojem 1, 3. i 4.

         da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen Pravni fakultet, prvi ciklus studijskog programa i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova, za radno mjesto pod rednim brojem 2.

          Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana član 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 63/20).

2)      da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, osim za radno mjesto pod rednim brojem 3.

          Ukoliko se na raspisani konkurs za popunu radnog mjesta sekretara škole prijavi lice koje ima položen pravosudni ispit, smatraće se da ispunjava uslove i nije obavezno da polaže stručni ispit.

G) Potrebna dokumentacija

1.  Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

a)       Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.  Uvjerenje o državljanstvu; 

4.  Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

5. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u   oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, za radna mjesta pod rednim brojem 1, 3. i 4.

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, osim za radno mjesto pod rednim brojem 3,

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto sekretara škole, za radno mjesto pod rednim brojem 2.

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u školi, osim za radno mjesto pod rednim brojem 3,

11. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje i vaspitno-obrazovna ustanova, osim za radno mjesto pod rednim brojem 3,

12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem radnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 45/19).

Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Testiranje kandidata će se obaviti 21.10.2021. godine, u 13 sati. Intervju kandidata će se obaviti istog dana u 14 sati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije održavanja testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na zakazanom testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.

Primljeni kandidati počinju sa radom nakon završene konkursne procedure.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte  sa naznakom "Prijava na konkurs, ne otvarati", na adresu škole:

JU OŠ "Jovan Dučić" Kasindo, Mladička br 3,                                                               

71 213 Istočna Ilidža                                                                     

***

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDO                                                                                                                                       

PONIŠTENjA KONKURSA

Javna ustanova Osnovna škola "Jovan Dučić" Kasindo poništava konkurs objavljen u "Glasu Srpske" 11.8.2021. godine, za popunu radnog mjesta:

5.       Nastavnik matematike – (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme, norma 12 časova.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana