JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.08.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.08.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.08.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

 

********************

***********************

JU SREDNjA ŠKOLA “28. JUNI”

ISTOČNO SARAJEVO

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), na osnovu  Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, broj 29/2012), na osnovu člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19), direktor škole raspisuje,                          

 

KONKURS

o prijemu radnika sa radnim iskustvom

 

- Radni odnos zasniva se  na određeno radno vrijeme do  31.8.2021. godine.

 

Konkurs se raspisuje za sljedeće nastavne predmete, jedna izvršilac, osim za tačku 12:

Opšteobrazovni predmeti:

1. Engleski jezik ,  4 časa, pripravnik

2. Matematika, 12 časova

3. Hemija, 4 časa

Struka: ostale djelatnosti

4. Tehnologija zanimanja, 2 časa

5. Poznavanje materijala, 2 časa

6. Anatomija i fiziologija,  2 časa

7. Dermatologija, 2 časa

8. Estetska hirurgija, 2 časa

9. Fizikalna medicina, 2 časa

10. Kozmetologija, 2 časa

11. Estetska njega, 2 časa

12. Praktična nastava (kozmetički tehničar), 12 časova, dva izvršioca (dvije grupe učenika po 6 časova)

13. Industrijska tehnologija, 2 časa

Struka: elektrotehnika

14. Programiranje i programski jezici 9 časova, Programiranje 7 časova, Baze podataka 4 časa – jedan izvršilac na određeno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja

15. Praktična nastava, 4 časa, Električna mjerenja 3 časa, Električne mašine i uređaji 4  časa, Elektroenergetika 4 časa, Digitalna tehnika 4 časa, Elektronika na motornim vozilima 2 časa, jedan izvršilac, puna norma na određeno vrijeme – do povratka radnika sa funkcije

Struka: ugostiteljstvo i turizam

16. Praktična nastava (kulinarski tehničar), 6 časova

17. Francuski jezik u kulinarstvu, 6  časova

18. Poznavanje robe, 2 časa

Uslovi konkursa:

- Kandidat treba da ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu -  (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16),  Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, 29/12) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

 

Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije dokumenata/ne starije od 6 mjeseci/:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent; - pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu; Izuzetno od uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana, škola može, na upražnjeno radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od navedenih kategorija.

 

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

 

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Testiranje i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU Srednjoj školi “28. juni” 18.8.2020. god. u 10 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će staviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ukoliko na raspisani konkurs ne bude prijavljenih kandidata koji imaju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, izvršiće se prijem kandidata bez uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednja škola “28. juni”

Ulica Stefana Nemanje br.10

71 123  Istočno  Sarajevo  /sa obaveznom naznakom za koju tačku konkursa se prijavljuje/

*****************                                                                                          

 

JZU DOM ZDRAVLjA “DR LjUBOMIR ĆERANIĆ”

SOKOLAC

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom,

u trajanju od 12 mjeseci

 

Na radno mjesto:

                                                           

1. Doktor porodične medicine ...............................................................  1 izvršilac

 

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove konkursa, kako slijedi:

Opšti uslovi:

- Da je državljanin BiH

- Da je stariji od 18 godina

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

 

Posebni uslovi:

- VSS - medicinski fakultet, 360 ECTS

- Položen stručni ispit

- Licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence

Uz prijavu na konkurs sa osnovnim podacima, adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Diplomu / Uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- Licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno potpisivanja ugovora o radu dostavi:

- Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti preporučenom poštom na adresu:

JZU Dom zdravlja “Dr Ljubomir Ćeranić” Sokolac, Glasinačka 15, 71 350 Sokolac ili lično na protokol ustanove, sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem u radni odnos”.

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” i na sajtu JU Zavod za zapošljavanje RS.

Sa svim prijavljenim kandidatima koji su blagovremeno podnijeli svu potrebnu dokumentaciju i koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa obaviće se intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konačnu odluku o prijemu u radni odnos donosi direktor ustanove.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana