JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****

JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE “NEVEN” VIŠEGRAD

VIŠEGRAD

objavljuje

 

PONIŠTAVANjE KONKURSA

 

Poništava se  konkurs  broj 15/20, od 16.1.2020. godine, za prijem pripravnika sa VSS - diplomirani pedagog, u Javnu ustanovu “Neven” Višegrad, objavljen u “Glasu Srpske” od 22.1.2020. godine.

 

Konkurs se poništava zbog promjene uslova prijema radnika.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor matematike, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, pripravnik, na 10 časova

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da  ispunjavaju i posebne uslove propisane  članom 104. stav 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS”, broj 29/12,80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/15 i 83/15)

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom stanovanja potrebno je dostaviti :

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte, 

2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci, dostavlja  kandidat prije zasnivanja radnog odnosa koji bude izabran)

4. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova  ili ekvivalent i stručno zvanje u  određenoj oblasti,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-andragoškoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebom opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta  škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta.

 

Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa a testiranje i intervju će se obaviti  21.2.2020. u 13 časova sa kandidatima koji  ispunjavaju uslove tražene konkursom.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu: JU Srednjoškolski centar Rudo

Ulica Cara Dušana broj 35, 73260 Rudo, Sa naznakom “za konkurs”

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

ROGATICA

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1.  Nastavnik matematike, 1 izvršilac za 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od dana

     prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020. godini, sa radnim iskustvom i

     položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18 i 84/19) i članom 3. tačka n) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o

     državljanstvu,

2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje

     ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog

     izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva

     ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog

     nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da po podacima iz posebnog Registra nije  pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne

     zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6)  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva 

     ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i

     drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

     Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a

      prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1)  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je

     navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon

    završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje

     je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i

     didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4)   uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku

      dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje    

     visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o

     prosjeku ocjena,

 6)  uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji 

           nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 7)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

 8)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o

            utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata

            Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)   uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o

            utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike

           Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

 10)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o

             utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se   

             radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija  ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

 

          Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u srijedu, 19.2.2020. godine, u 9 časova u prostorijama škole.

           Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u srijeda, 19.2.2020. godine, u 11 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu, a po mogućnosti i na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” TRNOVO

raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora  Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Trnovo

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Trnovo raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Trnovo.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

III – Mandat

Direktor JU Osnovne škole “Sveti Sava” Trnovo, bira se na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Trnovo  može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

 

1. Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18 i 84/19).

2) ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1).

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V – Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta, kojim dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

1) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5)  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

9) izvod iz matične knjige rođenih,

10) uvjerenje o državljanstvu.

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ne starije od 6 mjeseci).

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71 220 Trnovo sa naznakom: “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole” (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici Srpskoj i BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

 

VII – Način i rok obavještenja kandidata

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Trnovo u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

 

raspisuje,                      

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

           

1. Profesor matematike - 18 časova sedmično - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

2. Profesor matematike - 10 časova sedmično - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme.

 

  Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu -  (“Službeni glasnik RS”broj: 1/16.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”,broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl . glasnik RS” 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/19).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) ,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkom 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

- lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

4. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

9. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. JANUAR” -21.2.2020. god u 13 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC “27. JANUAR”, ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje      

***

 “RADIS” DOO

 ISTOČNO SARAJEVO  

 

raspisuje 

 

OGLAS

za  prijem  u  radni odnos

 

1.  Opis radnog mjesta:  Diplomirani  inženjer građevine

Broj izvršilaca:     1

Rad na  neodređeno

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

 

2. Opis radnog mjesta:  Diplomirani  inženjer arhitekture

Broj izvršilaca:     1

Rad na  neodređeno

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

 

3. Opis radnog mjesta:  Diplomirani  inženjer mašinstva 

Broj izvršilaca:     1

Rad na  neodređeno

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

 

4. Opis radnog mjesta:  Diplomirani  inženjer elektrotehnike

Broj izvršilaca:     1

Rad na  neodređeno

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 VII stepen stručne spreme, najmanje 2 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Kontakt podaci za dobijanje informacija ili dostavljanje prijava:

“RADIS” d.o.o. Istočno Sarajevo

Adresa: Jovana  Dučića 16 . Istočno Sarajevo

Telefon/Faks: +387 57 343 136

Telefon :          +387 65 885 760

Telefon :          +387 66 547 661

i-majl: radis.doo@gmail.com

***

ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA “RAĐENOVIĆ” PALE

Ul. Branka Radičevića br.6

71420 Pale

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

 

I

Radno mjesto: doktor stomatologije

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Radno iskustvo: 1 godina

Period zasnivanja radnog odnosa: određeno vrijeme

 

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove konkursa, kako slijedi:

-  da je državljanin BiH

-  da je stariji od 18 godina,

- VSS - stomatološki fakultet, 360 ECTS

- položen stručni ispit

 

Uz prijavu na konkurs sa osnovnim podacima, adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

- izvod iz matične knjige rođenih

- diploma/uvjerenje o završenom stomatološkom fakultetu

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti preporučenom poštom na adresu poslodavca  ili lično.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 

 objavljuje

 

                                                      KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

  

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Nauka o zemljištu .................................................................................. .1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

  

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Automatika i robotika ..................................................... 1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77, odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

 

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

       Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

PU KLUB ZA DJECU “NOVA RADOST”

ISTOČNA ILIDžA

Ul. Dedijerova 16

 

raspisao je

                                

JAVNI KONKURS

za prijem vaspitača u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

I – Osnovni podaci

Raspisuje se javni konkurs za prijem Diplomiranog vaspitača u radni odnos na određeno  vrijeme

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

II – Uslovi za kandidate

Pored uslova predviđenim članovima od 26 do 31 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” br 1/16), a koji se tiču godina života i opšte zdravstvene sposobnosti za rad, kandidati moraju da ispunjavaju

posebne uslove i to:

-  Najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na  studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ili programu za obrazovanje

vaspitača.

-  Da nije lice pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a odnosi se na djela učinjena protiv:

dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografija, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a što će ustanova  provjeriti službenim putem za izabranog kandidata prije stupanja na rad.

-  Da ima najmanje dvije godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit.

 

III – Dokumenti potrebni za prijavu na konkurs

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeće:

-  Prijavu na javni konkurs (slobodna forma koja pored osnovnih podataka po kandidatu sadrži i  kratku biografiju)

-  Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrasca bez ograničenja trajanja)

-  Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena fotokopija)

-  Diploma (original ili ovjerena fotokopija)

-  Dokumenat u formi dodatka diploma koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-  Dokumenat u formi uvjerenja o ukupnom vremenu čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom izdat od Zavoda za zapošljavanjem sa područja jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen.

 

IV – Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijave je 8 dana od dana objave konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

V – Način dostavljanja

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol ustanove ili putem pošte na adresu ustanove.

 

VI – Intervju

Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave održaće se u prostorijama ustanove dana 24.2.2020. u 17 časova te se kandidati neće posebno pozivati.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatra će se da je odustao od prijave na konkurs. Dokumentacija koja se prilaže ne vraća se kandidatima.

 

VII – Način objavljivanja

Javni konkurs će biti objavljen na stranici Zavoda za zapošljavanje RS i dnevnom listu “Glas Srpske”.

                                                                

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana