JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.12.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

APARTHOTEL VUČKO

JAHORINA

raspisuje

 

K O N K U R S

Hotel Vučko traži radnike za sezonu 2021/2022 godine.

Radnici koji su nam potrebni:

1. Kuvar (1) M/Ž

2. Pomocnik kuvara (3) M/Ž

3. Pekar (1) M/Ž

Poželjno radno iskustvo od minimalno 6 mjeseci.

Zainteresovani mogu da se jave na :

 1.  Tel: 060 360 32 71

 2.  E-mail: d.cosovic@aparthotelvucko.com

***

JU SREDNjA ŠKOLA “28.JUNI”

ISTOČNO SARAJEVO

 

 raspisuje,                      

                       

K O N K U R S

Za prijem radnika sa radnim iskustvom, radni odnos zasniva se  na određeno radno vrijeme  od 24.1.2022.g. do   31.08.2022.godine.

/osim tačke 3.konkursa- radni odnos se zasniva na neodređeno radno vrijeme/

     -Profesor za nastavne predmete:                  

 1. ENGLESKI JEZIK –18 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, jedan izvršilac,
 2. NjEMAČKI JEZIK – 8 časova, na određeno vrijeme, jedan izvršilac, do povratka radnice sa bolovanja
 3. MATEMATIKA – 15 časova, na neodređeno vrijeme jedan izvršilac,nepuna norma.
 4. GEOGRAFIJA – 16 časova, na određeno vrijeme, jedan izvršilac, do povratka radnice sa bolovanja

STRUKA: ELEKTROTEHNIKA, smjer: Tehničar informacionih tehnologija, tri izvršioca, profesor za nastavne predmete:

 1. Programiranje - 12 časova,
 2. VEB programiranje  -6 časova
 3. Informacioni sistemi i baze podataka - 3 časa,
 4. Programiranje i programski jezici - 8 časova,
 5. Praktična nastava - 2 časa
 6. Operativni sistemi - 2 časa. 
 7. Baze podataka – 6 časova
 8. Poznavanje računara u autoindustriji – 2 časa
 9. Poznavanje računara u elektrotehnici – 2 časa
 10. Veb Dizajn – 4 časa

STRUKA: MAŠINSTVO I OBRADA METALA, profesor za nastavni predmet:

 1. Računari i programiranje – 2 časa

 

STRUKA:  SAOBRAĆAJ, jedan izvršilac,

- profesor za natavne predmete

16. Teret u transportu - 3 časa,

   17. Praktična nastava - 6 časova,

18. Bezbjednost i regulisanje saobraćaja - 3 časa,

19. Izborni predmet: Saobraćajna infrastruktura - 2 časa,

20. Ekonomika transporta - 2 časa,

21. Informacione tehnologije u saobraćaju - 2 časa,

 1. Informatika – 2 časa

 

STRUKA  UGOSTITELjSTVO I TURIZAM,  profesor za nastavne predmete:

 1. Privredna matematika 4 časa, jedan izvršilac,
 1. Informatika – 2 časa
 2. Poslovna informatika – 2 časa

STRUKA: OSTALE DJELATNOSTI,  profesor za nastavni predmet:

 1. Praktična nastava za zanimanje frizer – 10 časova jedan izvršilac,, do povratka radnice sa bolovanja

Uslovi konkursa:

 1. Osim utvrđenih Zakonom o radu-  („Službeni glasnik RS”broj: 1/16.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. 106..  Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS”,broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS” 29/12.) Izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS” 83/15.) Pravilnika o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 24/19).

 

Uz potpisanu  prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

-Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5.   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

7.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 2. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS”,broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

12.Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 24/19).

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Testiranje i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU Srednjoj školi “28.juni” 16.12.2021.god u 12.oo .časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa .

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

U ISTOČNOM SARAJEVU

 objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme u

 Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

(Odjeljenje za ratne zločine)

 

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

 1.  Stručni saradnik – VSS diplomirani pravnik ………………… broj

   izvršilaca jedan (1)

-Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme uz probni period od tri (3) mjeseca

II – OPIS POSLOVA

Pomaže tužiocu u radu, za tužioca pronalazi propise potrebne za rad, pomaže tužiocu u izradi nacrta odluka, radi sve druge zadatke po nalogu tužioca i odgovara za svoj rad tužiocu, šefu ođeljenja i glavnom tužiocu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i sekretara tužilaštva.

III – OPŠTI USLOVI

1)  Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)  Da je stariji od 18 godina,

3)  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)  Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5)  Da nije osuđivan za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju

   dužem od šest mjeseci ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za 

   obavljanje poslova u tužilaštvu.

IV – POSEBNI USLOVI

1)  VSS diplomirani pravnik

2)  Položen pravosudni ispit

3)  Dvije (2) godine radnog iskustva na pravnim poslovima

4)  Poznavanje rada na računaru

V – DOKAZ O ISPUNjAVANjU USLOVA (POTREBNA DOKUMENTACIJA)

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-        uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija i da nije starije od 6 mjeseci);

-        uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija);

-        za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III - 5 dostavlja se ovjerena pismena    izjava kandidata;

-        diplomu o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o    završenom fakultetu);

-  uvjerenje ili potvrda o položenom pravosudnom ispitu (original ili ovjerena  kopija);

-        uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);

-        dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija);

-   dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje (dostavit će

   samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure).

Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti prekinut ugovor.

VI– ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za stručnog saradnika u ođeljenju za ratne zločine”.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – DODATNE INFORMACIJE

Radni odnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će ovisiti o raspoloživim sredstvima donatora (Ugovor o grantu IPA 2019 “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” traje do 31.12.2022. godine).

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom, Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju (provjera znanja iz oblasti Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, krivičnih đela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i Krivičnog zakonika Republike Srpske – opći dio), a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva.

O vremenu i mjestu intervjua kandidati koji ispunjavanju opće i posebne uvjete će biti obaviješteni telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”

ROGATICA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac za 8  časova sedmično, pripravnik,  na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2022. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 3. tačka n) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 1. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 1. da po podacima iz posebnog Registra nije  pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
 2. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti,morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 1. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 2.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom

studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena

tokom  studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 4)  uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na 

     evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 5)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  

     boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 1.   uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za    

     boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida

     Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o

     kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 1.   uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za

boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca

Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 16.12.2021. godine u 9,00 časova u prostorijama Škole.

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 16.12.2021. godine u 10.00 časova u prostorijama Škole.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu, a po mogućnosti i na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs” na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava” Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA “MOKRO”
MOKRO

 

raspisuje:

  
KONKURS
 za popunu upražnjenog radnog mjesta


1. Nastavnik likovne kulture - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na 5 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme, počev od početka nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/2022. do 31.08.2022. godine;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
  
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 20.12.2021. godine, sa početkom u 09.00 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 11.00 časova u prostorijama JU OŠ „Mokro” u Mokrom.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu ploču škole.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs” na adresu škole, Mokro bb, 71428 Mokro, preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA “SOKOLAC”

SOKOLAC

 

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik razredne nastave - puna norma, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vijeme, zamjena radnice na porodiljskom odsustvu, najduže do kraja školske 2021/2022. godine (do 31.08.2022. godine).

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i uslove u pogledu stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15).

        Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:

 1.  Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2.  Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili                      vjerenom kopijom lične karte;
 3.  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa;
 5.  Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanastva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1.  Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20);
 2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
 8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
 9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs” na adresu Ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 17.12.2021. godine sa početkom u 12,00 časova, a intervju će se obaviti istog dana, odnosno 17.12.2021. godine sa početkom u 13,00 časova. Kandidati se neće posebno potivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika

I

Radno mjesto: vozač-kurir

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Pravni fakultet Pale - Pale

Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

 II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

 • KV ili SSS ili VKV;
 • jedna godina radnog iskustva;
 • položen vozački ispit „B” kategorije.

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;
 3. ovjerenu izjavu da kadidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;
 1. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;
 2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 3. original ili ovjerenu kopiju dokaza o traženoj stručnoj spremi – original ili ovjerena kopija svjedočanstva ili drugog dokaza o stručnoj spremi;
 4. dokaz o radnom iskustvu – orginal ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu;
 5. orginal ili ovjerenu kopiju dokaza o položenom vozačkom ispitu „B” kategorije.

 

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene, potpune i uredne prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske” i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto „vozač-kurir” na Pravnom fakultetu Pale”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU SŠC “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ČAJNIČE

raspisuje

K O N K U R S

 

1.  Srpski jezik – 7 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2022. godine i

2.  Likovna kultura – 2 čaasa sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2022. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS” 34/15 i 83/15).

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti: 
1.  uvjerenje o državljanstvu;
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didatičko – metodičku grupu predmeta;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za lica sa radnim iskustvom;

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
8. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
9.  Uvjerenje  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

10. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne upotrebe i iskorišćavanja djece.
11.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava 12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;
13. Ujerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža; 
14. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
15. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
16. Uvjerenje pštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Uvjerenja iz tačke 10. i 11.  - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 13.12.2021. godine Srpski jezik u 1000  i likovna kultura u 1100.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš”, Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana